احکام نماز
شکهای باطل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شکهای باطل

مساله 1165ـ‏ شکهایی که نماز را باطل می کند از این قرار است:‏

‏اول: شک در شمارۀ رکعتهای نماز دو رکعتی مثل نماز صبح و نماز مسافر، ولی‏‎ ‎‏شک در شمارۀ رکعتهای نماز مستحب دو رکعتی و بعضی از نمازهای احتیاط نماز را‏‎ ‎‏باطل نمی کند.‏

‏دوم: شک در شماره رکعتهای نماز سه رکعتی.‏

‏سوم: آن که در نماز چهار رکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر.‏

‏چهارم: آن که در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجده دوم، شک کند که‏‎ ‎‏دو رکعت خوانده یا بیشتر (تفصیل این مساله در صورت چهارم مساله 1199 مراجعه‏‎ ‎‏شود).‏

‏پنجم: شک بین دو و پنج یا دو و بیشتر از پنج.‏

‏ششم: شک بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش.‏

‏هفتم: شک در رکعتهای نماز که نداند چند رکعت خوانده است.‏

‏هشتم: شک بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش، چه پیش از تمام شدن‏‎ ‎‏سجدۀ دوم باشد یا بعد از آن. ولی اگر بعد از سجدۀ دوم شک بین چهار و شش یا‏‎ ‎‏چهار و بیشتر از شش برای او پیش آید احتیاط مستحب آن است که بنابر چهار‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 183

‏بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو سجدۀ سهو به جا آورد و نماز را هم دوباره‏‎ ‎‏بخواند.‏

مساله 1166ـ‏ اگر یکی از شکهای باطل کننده برای انسان پیش آید، نمی تواند‏‎ ‎‏نماز را به هم بزند، ولی اگر بقدری فکر کند که شک پابرجا شود به هم زدن نماز‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 184