احکام نماز
قضای سجده و تشهد فراموش شده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

قضای سجده و تشهد فراموش شده

مساله 1251ـ‏ سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز قضای‏‎ ‎‏آن را به جا می آورد، باید تمام شرایط نماز: مانند پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله‏‎ ‎‏بودن و شرطهای دیگر را داشته باشد.‏

مساله 1252ـ‏ اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش کند، مثلاً یک سجده از‏‎ ‎‏رکعت اول و یک سجده از رکعت دوم فراموش نماید، باید بعد از نماز، قضای هر دو‏‎ ‎‏را با سجده های سهوی که برای آنها لازم است به جا آورد، و لازم نیست معین کند که‏‎ ‎‏قضای کدام یکِ آنها است.‏

مساله 1253ـ‏ اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند، احتیاط واجب آن است‏‎ ‎‏که هر کدام را اول فراموش کرده، اول قضا نماید. و اگر نداند کدام اول فراموش شده،‏‎ ‎‏باید احتیاطاً یک سجده و تشهد و بعد یک سجدۀ دیگر به جا آورد، یا یک تشهد و‏‎ ‎‏یک سجده و بعد یک تشهد دیگر به جا آورد تا یقین کند سجده و تشهد را به ترتیبی‏‎ ‎‏که فراموش کرده قضا نموده است.‏

مساله 1254ـ‏ اگر به خیال این که اول سجده را فراموش کرده، اول قضای آن را‏‎ ‎‏به جا آورد و بعد از خواندن تشهد یادش بیاید که اول تشهد را فراموش کرده احتیاط‏‎ ‎‏واجب آن است که دوباره سجده را قضا نماید. و نیز اگر به خیال این که اول تشهد را‏‎ ‎‏فراموش کرده اول قضای آن را به جا آورد، و بعد از سجده یادش بیاید که اول سجده‏‎ ‎‏را فراموش کرده، بنابر احتیاط واجب باید دوباره تشهد را بخواند.‏

مساله 1255ـ‏ اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که اگر عمداً‏‎ ‎‏یا سهواً در نماز اتّفاق بیفتد نماز باطل می شود، مثلاً پشت به قبله نماید، باید قضای‏‎ ‎‏سجده و تشهد را به جا آورد و نمازش صحیح است.‏

مساله 1256ـ‏ اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک سجده از رکعت آخر را‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 198

‏فراموش کرده، باید قضای سجده ای را که فراموش کرده به جا آورد و بعد از آن دو‏‎ ‎‏سجدۀ سهو به جا آورد چه کاری که نماز را باطل می کند کرده باشد یا نه. و اگر تشهد‏‎ ‎‏رکعت آخر را فراموش کرده باشد، باید قضای تشهد را به جا آورد و بعد از آن دو‏‎ ‎‏سجدۀ سهو به جا آورد.‏

مساله 1257ـ‏ اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که برای آن‏‎ ‎‏سجدۀ سهو واجب می شود، مثل آنکه سهواً حرف بزند، باید سجده یا تشهد را قضا‏‎ ‎‏کند.‏

مساله 1258ـ‏ اگر نداند که سجده را فراموش کرده یا تشهد را، به احتیاط واجب‏‎ ‎‏باید هر دو را قضا نماید و هر کدام را اول به جا آورد اشکال ندارد، و باید یک بار‏‎ ‎‏سجده سهو نیز به جا آورد.‏

مساله 1259ـ‏ اگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نه، واجب‏‎ ‎‏نیست قضا نماید.‏

مساله 1260ـ‏ اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده و شک کند که پیش از‏‎ ‎‏رکوع رکعت بعد به جا آورده یا نه، احتیاط واجب آن است که آن را قضا نماید.‏

مساله 1261ـ‏ کسی که باید سجده یا تشهد را قضا نماید، اگر برای کار دیگری‏‎ ‎‏هم سجدۀ سهو بر او واجب شود، باید بعد از نماز سجده یا تشهد را قضا نماید، بعد‏‎ ‎‏سجدۀ سهو را به جا آورد.‏

مساله 1262ـ‏ اگر شک دارد که بعد ازنماز، قضای سجده یا تشهد فراموش شده‏‎ ‎‏را به جا آورده یا نه، چنانچه وقت نماز نگذشته، باید سجده یا تشهد را قضا نماید، و‏‎ ‎‏اگر وقت نماز هم گذشته، بنابر احتیاط واجب باید سجده یا تشهد را قضا نماید.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 199