احکام نماز
کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز

مساله 1263ـ‏ هرگاه چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند، اگرچه یک‏‎ ‎‏حرف آن باشد، نماز باطل است.‏

مساله 1264ـ‏ اگر بواسطۀ ندانستن مساله، چیزی از اجزاء نماز را کم یا زیاد کند‏‎ ‎‏اگر آن جزء رکن نباشد نمازش صحیح است اگر جاهل قاصر باشد، و الاّ به احتیاط‏‎ ‎‏واجب، نماز باطل است.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 199

مساله 1265ـ‏ اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون وضو یا‏‎ ‎‏غسل مشغول نماز شده، باید نماز را به هم بزند و دوباره با وضو یا غسل بخواند، و‏‎ ‎‏اگر بعد از نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل به جا آورد و اگر وقت گذشته‏‎ ‎‏قضا نماید.‏

مساله 1266ـ‏ اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش‏‎ ‎‏فراموش کرده، نمازش باطل است. و اگر پیش از رسیدن به رکوع یادش بیاید، باید‏‎ ‎‏برگردد و دو سجده را به جا آورد و برخیزد و حمد و سوره یا تسبیحات را بخواند و‏‎ ‎‏نماز را تمام کند.‏

مساله 1267ـ‏ اگر پیش از گفتن ‏«السلام علینا»‏ و ‏«السلام علیکم»‏ یادش بیاید که‏‎ ‎‏دو سجدۀ رکعت آخر را به جا نیاورده، باید دو سجده را به جا آورد و دوباره تشهد‏‎ ‎‏بخواند و نماز را سلام دهد.‏

مساله 1268ـ‏ اگر پیش از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر، از آخر‏‎ ‎‏نماز نخوانده، باید مقداری را که فراموش کرده به جا آورد.‏

مساله 1269ـ‏ اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر‏‎ ‎‏نماز را نخوانده، چنانچه کاری انجام داده که اگر در نماز عمداً یا سهواً اتفاق بیفتد‏‎ ‎‏نماز را باطل می کند، مثلاً پشت به قبله کرده نمازش باطل است، و اگر کاری که‏‎ ‎‏عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند انجام نداده باید فوراً مقداری که فراموش‏‎ ‎‏کرده به جا آورد.‏

مساله 1270ـ‏ هرگاه بعد از سلام نماز عملی انجام دهد که اگر در نماز عمداً یا‏‎ ‎‏سهواً اتفاق بیفتد نماز را باطل می کند، مثلاً پشت به قبله نماید و بعد یادش بیاید که‏‎ ‎‏دو سجدۀ آخر را به جا نیاورده نمازش باطل است، ولی اگر پیش از انجام کاری که‏‎ ‎‏نماز را باطل می کند، یادش بیاید باید برگردد و دو سجده ای را که فراموش کرده به‏‎ ‎‏جا آورد و تشهد و سلام را دوباره بعد از آن بگوید و دو سجدۀ سهو برای سلامی که‏‎ ‎‏اول گفته به جا آورد و نمازش صحیح است و احتیاط مستحب آن است که اصل نماز‏‎ ‎‏را بعد از آن اعاده نماید.‏

مساله 1271ـ‏ اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده، یا پشت به قبله یا به طرف‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 200

‏راست یا به طرف چپ قبله به جا آورده، باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا‏‎ ‎‏نماید.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 201