احکام نماز
مسائل متفرقه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقه

مساله 1356ـ‏ مسافر می تواند در مسجدالحرام و مسجد پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ و مسجد‏‎ ‎‏کوفه نمازش را تمام بخواند. ولی اگر بخواهد در جایی که اول جزء این مساجد نبوده‏‎ ‎‏و بعد به این مساجد اضافه شده نماز بخواند، احتیاط مستحب آن است که شکسته‏‎ ‎‏بخواند اگرچه اقوی، صحت تمام است و نیز مسافر می تواند در حرم و رواق حضرت‏‎ ‎‏سیدالشهداء ‏‏علیه السلام‏‏بلکه در مسجد متصل به حرم نماز را تمام بخواند.‏

مساله 1357ـ‏ کسی که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اگر‏‎ ‎‏در غیر چهار مکانی که در مساله پیش گفته شد عمداً تمام بخواند، نمازش باطل است‏‎ ‎‏و نیز اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند باید نماز را دوباره‏‎ ‎‏بخواند، و اگر بعد از وقت یادش بیاید، بنابر احتیاط واجب، باید قضا نماید.‏

مساله 1358ـ‏ کسی که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اگر‏‎ ‎‏فراموش کند و بدون توجه و بطور عادت تمام بخواند نمازش باطل است، و نیز اگر‏‎ ‎‏حکم مسافر و سفر خود را فراموش کرده باشد در صورتی که وقت داشته باشد‏‎ ‎‏نمازش را دوباره بخواند بلکه اگر وقت هم گذشته باشد بنابر احتیاط واجب باید قضا‏‎ ‎‏نماید.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 213

مساله 1359ـ‏ مسافری که نمی داند باید نماز را شکسته بخواند اگر تمام بخواند‏‎ ‎‏نمازش صحیح است.‏

مساله 1360ـ‏ مسافری که می داند باید نماز را شکسته بخواند اگر بعضی از‏‎ ‎‏خصوصیات آن را نداند، مثلاً نداند که در سفر هشت فرسخی باید شکسته بخواند‏‎ ‎‏چنانچه تمام بخواند در صورتی که وقت باقی است باید نماز را شکسته بخواند و اگر‏‎ ‎‏وقت گذشته باید شکسته قضا نماید.‏

مساله 1361ـ‏ مسافری که می داند باید نماز را شکسته بخواند، اگر به گمان این‏‎ ‎‏که سفر او کمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتی بفهمد که سفرش هشت‏‎ ‎‏فرسخ بوده، نمازی را که تمام خوانده باید دوباره شکسته بخواند و اگر وقت هم‏‎ ‎‏گذشته باید شکسته قضا نماید.‏

مساله 1362ـ‏ اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه در‏‎ ‎‏وقت یادش بیاید، باید شکسته به جا آورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید، قضای آن‏‎ ‎‏نماز بر او واجب نیست.‏

مساله 1363ـ‏ کسی که باید نماز را تمام بخواند، اگر شکسته به جا آورد در هر‏‎ ‎‏صورت نمازش باطل است.‏

مساله 1364ـ‏ اگر مشغول نماز چهار رکعتی شود و در بین نماز یادش بیاید که‏‎ ‎‏مسافر است، یا ملتفت شود که سفر او هشت فرسخ است چنانچه به رکوع رکعت‏‎ ‎‏سوم نرفته، باید نماز را دو رکعتی تمام کند و اگر به رکوع رکعت سوم رفته نمازش‏‎ ‎‏باطل است. و در صورتی که به مقدار خواندن یک رکعت هم وقت داشته باشد، باید‏‎ ‎‏نماز را شکسته بخواند.‏

مساله 1365ـ‏ اگر مسافر بعضی از خصوصیات نماز مسافر را نداند مثلاً نداند که‏‎ ‎‏اگر چهار فرسخ برود و همان روز یا شب آن برگردد باید شکسته بخواند چنانچه به‏‎ ‎‏نیت نماز چهار رکعتی مشغول نماز شود، و پیش از رکوع رکعت سوم مساله را بفهمد‏‎ ‎‏باید نماز را دو رکعتی تمام کند و اگر در رکوع ملتفت شود نمازش باطل است و در‏‎ ‎‏صورتی که به مقدار یک رکعت از وقت هم مانده باشد باید نماز را شکسته بخواند.‏

مساله 1366ـ‏ مسافری که باید نماز را تمام بخواند اگر بواسطۀ ندانستن مساله به‏‎ ‎‏نیت نماز دو رکعتی مشغول نماز شود و در بین نماز مساله را بفهمد، باید نماز را چهار‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 214

‏رکعتی تمام کند، و احتیاط مستحب آن است که بعد از تمام شدن نماز دوباره آن نماز‏‎ ‎‏را چهار رکعتی بخواند.‏

مساله 1367ـ‏ مسافری که نماز نخوانده، اگر پیش از تمام شدن وقت به وطنش‏‎ ‎‏برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آن جا بماند، باید نماز را تمام‏‎ ‎‏بخواند و کسی که مسافر نیست، اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت کند، در‏‎ ‎‏سفر باید نماز را شکسته بخواند.‏

مساله 1368ـ‏ اگر از مسافری که باید نماز را شکسته بخواند نماز ظهر یا عصر یا‏‎ ‎‏عشا قضا شود، باید آن را دو رکعتی قضا نماید اگرچه در غیر سفر بخواهد قضای آن‏‎ ‎‏را به جا آورد. و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این سه نماز قضا شود، باید چهار‏‎ ‎‏رکعتی قضا نماید اگرچه در سفر بخواهد آن را قضا نماید.‏

مساله 1369ـ‏ مستحب است مسافر بعد از هر نمازی که شکسته می خواند سی‏‎ ‎‏مرتبه بگوید ‏سبحان الله و الحمدلله و لا اله الاّ الله و الله اکبر.‏ و در تعقیب نماز ظهر‏‎ ‎‏و عصر و عشا بیشتر سفارش شده است. بلکه بهتر است در تعقیب این سه نماز‏‎ ‎‏شصت مرتبه بگوید.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 215