احکام روزه
احکام روزۀ مسافر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام روزۀ مسافر

مساله 1714ـ‏ مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت‏‎ ‎‏بخواند، نباید روزه بگیرد و مسافری که نمازش را تمام می خواند مثل کسی که‏‎ ‎‏شغلش مسافرت یا سفر او سفر معصیت است، باید در سفر روزه بگیرد.‏

مساله 1715ـ‏ مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد. ولی اگر برای فرار از روزه‏‎ ‎‏باشد مکروه است.‏

مساله 1716ـ‏ اگر غیر از روزۀ رمضان روزۀ معین دیگری بر انسان واجب باشد‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب نباید در آن روز مسافرت کند. و اگر در سفر باشد باید قصد کند‏‎ ‎‏که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد ولی اگر نذر کرده باشد روز معینی را‏‎ ‎‏روزه بگیرد می تواند در آن روز مسافرت نماید.‏

مساله 1717ـ‏ اگر نذر کند روزه بگیرد و روز آن را معین نکند، نمی تواند آن را در‏‎ ‎‏سفر به جا آورد. ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد باید آن را‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 260

‏در سفر به جا آورد. و نیز اگر نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد یا نباشد، روزه‏‎ ‎‏بگیرد باید آن روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگیرد.‏

مساله 1718ـ‏ مسافر می تواند برای خواستن حاجت سه روز در مدینۀ طیبه‏‎ ‎‏روزۀ مستحبی بگیرد.‏

مساله 1719ـ‏ کسی که نمی داند روزۀ مسافر باطل است اگر در سفر روزه بگیرد‏‎ ‎‏و در بین روز مساله را بفهمد روزه اش باطل می شود. و اگر تا مغرب نفهمد روزه اش‏‎ ‎‏صحیح است.‏

مساله 1720ـ‏ اگر فراموش کند که مسافر است، یا فراموش کند که روزۀ مسافر‏‎ ‎‏باطل می باشد و در سفر روزه بگیرد روزۀ او باطل است.‏

مساله 1721ـ‏ اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید روزۀ خود را تمام‏‎ ‎‏کند و اگر پیش از ظهر مسافرت کند، وقتی به حد ترخص برسد یعنی به جایی برسد‏‎ ‎‏که دیوار شهر را نبیند و صدای اذان آن را نشنود، باید روزۀ خود را باطل کند و اگر‏‎ ‎‏پیش از آن روزه را باطل کند بنابر احتیاط، کفاره نیز بر او واجب است.‏

مساله 1722ـ‏ اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که‏‎ ‎‏می خواهد ده روز در آن جا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده،‏‎ ‎‏باید آن روز را روزه بگیرد و اگر انجام داده، روزۀ آن روز بر او واجب نیست.‏

مساله 1723ـ‏ اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که‏‎ ‎‏می خواهد ده روز در آن جا بماند، نباید آن روز را روزه بگیرد.‏

مساله 1724ـ‏ مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد، مکروه است در روز‏‎ ‎‏ماه رمضان جماع نماید و در خوردن و آشامیدن کاملاً خود را سیر کند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 261