احکام روزه
راه ثابت شدن اوّل ماه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

راه ثابت شدن اوّل ماه

مساله 1730ـ‏ اول ماه به پنج چیز ثابت می شود:‏

‏اول: آن که خود انسان ماه را ببیند.‏

‏دوم: عده ای که از گفتۀ آنان یقین پیدا می شود، بگویند ماه را دیده ایم و همچنین‏‎ ‎‏است هر چیزی که بواسطۀ آن یقین پیدا شود.‏

‏سوم: دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده ایم ولی اگر صفت ماه را‏‎ ‎‏برخلاف یکدیگر بگویند، یا شهادتشان خلاف واقع باشد مثل این که بگویند داخل‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 262

‏دایرۀ ماه طرف افق بود، اوّلِ ماه ثابت نمی شود. اما اگر در تشخیص بعض‏‎ ‎‏خصوصیات اختلاف داشته باشند مثل آن که یکی بگوید ماه بلند بود و دیگری‏‎ ‎‏بگوید نبود، به گفتۀ آنان اول ماه ثابت می شود.‏

‏چهارم: سی روز از اول ماه شعبان بگذرد که بواسطۀ آن، اول ماه رمضان ثابت‏‎ ‎‏می شود و سی روز از اول رمضان بگذرد که بواسطۀ آن، اول ماه شوال ثابت می شود.‏

‏پنجم: حاکم شرع حکم کند که اول ماه است.‏

مساله 1731ـ‏ اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است، کسی هم که تقلید او را‏‎ ‎‏نمی کند، باید به حکم او عمل نماید. ولی کسی که می داند حاکم شرع اشتباه کرده،‏‎ ‎‏نمی تواند به حکم او عمل نماید.‏

مساله 1732ـ‏ اول ماه با پیشگویی منجمین ثابت نمی شود. ولی اگر انسان از گفتۀ‏‎ ‎‏آنان یقین پیدا کند، باید به آن عمل نماید.‏

مساله 1733ـ‏ بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن، دلیل نمی شود که شب‏‎ ‎‏پیش، شب اول ماه بوده است.‏

مساله 1734ـ‏ اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد، چنانچه‏‎ ‎‏دو مرد عادل بگویند که شب پیش ماه را دیده ایم، باید روزۀ آن روز را قضا نماید.‏

مساله 1735ـ‏ اگر در شهری اول ماه ثابت شود، برای مردم شهر دیگر فایده‏‎ ‎‏ندارد، مگر آن دو شهر با هم نزدیک باشند، یا انسان بداند که افق آنها یکی است.‏

مساله 1736ـ‏ اول ماه به تلگراف ثابت نمی شود مگر دو شهری که از یکی به‏‎ ‎‏دیگری تلگراف کرده اند، نزدیک یا هم افق باشند و انسان بداند تلگراف از روی‏‎ ‎‏حکم حاکم شرع یا شهادت دو مرد عادل بوده است.‏

مساله 1737ـ‏ روزی را که انسان نمی داند آخر رمضان است یا اول شوال، باید‏‎ ‎‏روزه بگیرد. ولی اگر پیش از مغرب بفهمد که اول شوال است باید افطار کند.‏

مساله 1738ـ‏ اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند، باید به گمان عمل‏‎ ‎‏نماید. و اگر آن هم ممکن نباشد، هر ماهی را که روزه بگیرد صحیح است، و بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید بعد از گذشتن یازده ماه از ماهی که روزه گرفته، دوباره یک ماه‏‎ ‎‏روزه بگیرد ولی اگر بعد گمان پیدا کرد باید به آن عمل نماید.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 263