احکام خُمس
1ـ منفعت کسب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

1ـ منفعت کسب

مساله 1752ـ‏ هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهای دیگر مالی به دست‏‎ ‎‏آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میتی را به جا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند،‏‎ ‎‏چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یک آن را‏‎ ‎‏به دستوری که بعداً گفته می شود بدهد.‏

مساله 1753ـ‏ اگر از غیر کسب مالی به دست آورد، مثلاً چیزی به او ببخشند‏‎ ‎‏واجب نیست خمس آن را بدهد، اگرچه احتیاط مستحب آن است که اگر از مخارج‏‎ ‎‏سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.‏

مساله 1754ـ‏ مَهری را که زن می گیرد خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به‏‎ ‎‏انسان می رسد. ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین‏‎ ‎‏خویشی دارد، احتیاط مستحب آن است خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج‏‎ ‎‏سالش زیاد بیاید بدهد.‏

مساله 1755ـ ‏اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 267

‏رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و نیز اگر در خود آن مال خمس‏‎ ‎‏نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است،‏‎ ‎‏باید خمس را از مال او بدهد.‏

مساله 1756ـ‏ اگر بواسطۀ قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید،‏‎ ‎‏باید خمس آن را بدهد.‏

مساله 1757ـ‏ کسی که دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را که‏‎ ‎‏به دست می آورد بدهد. ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد‏‎ ‎‏فقط باید خمس باقی مانده را بدهد.‏

مساله 1758ـ‏ اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه‏‎ ‎‏در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال‏‎ ‎‏آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.‏

مساله 1759ـ‏ اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقۀ مستحبی گرفته از‏‎ ‎‏مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد. ولی اگر از مالی که به او‏‎ ‎‏داده اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست‏‎ ‎‏آورد چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگهداشته باشد، باید خمس‏‎ ‎‏مقداری که از مخارج سالش زیاد می آید بدهد.‏

مساله 1760ـ‏ اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده‏‎ ‎‏بگوید این جنس را به این پول می خرم یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول‏‎ ‎‏خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معاملۀ پنج یک آن را اجازه‏‎ ‎‏بدهد، معاملۀ آن مقدار صحیح است. و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به‏‎ ‎‏حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معاملۀ آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که‏‎ ‎‏فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته‏‎ ‎‏عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.‏

مساله 1761ـ‏ اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس‏‎ ‎‏نداده بدهد، و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض‏‎ ‎‏را بدهد، معامله ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 268

‏فروشنده داده به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می باشد. و پولی را که به‏‎ ‎‏فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد، و اگر از بین رفته‏‎ ‎‏عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.‏

مساله 1762ـ‏ اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاکم شرع‏‎ ‎‏معاملۀ پنج یک آن را اجازه ندهد معاملۀ آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند‏‎ ‎‏پنج یک آن مال را بگیرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار‏‎ ‎‏پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس‏‎ ‎‏بگیرد.‏

مساله 1763ـ‏ اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند پنج یک آن‏‎ ‎‏چیز مال او نمی شود.‏

مساله 1764ـ‏ اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست‏‎ ‎‏انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.‏

مساله 1765ـ‏ تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی‏‎ ‎‏می کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید‏‎ ‎‏بدهند، و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله ای کند و منفعتی ببرد، بعد‏‎ ‎‏از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج‏‎ ‎‏سالش زیاد آمده بدهد.‏

مساله 1766ـ‏ انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس‏‎ ‎‏آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد و اگر برای دادن‏‎ ‎‏خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.‏

مساله 1767ـ‏ کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار‏‎ ‎‏دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از‏‎ ‎‏آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.‏

مساله 1768ـ‏ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد‏‎ ‎‏و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.‏

مساله 1769ـ‏ اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 269

‏که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید‏‎ ‎‏خمس مقداری را که بالا رفته بنابر احتیاط واجب باید بدهد بلکه اگر به اندازه ای هم‏‎ ‎‏نگه داشته که تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند، خمس مقداری‏‎ ‎‏که بالا رفته باید بدهد.‏

مساله 1770ـ‏ اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس‏‎ ‎‏ندارد مثلاً به او بخشیده اند، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر چه آن را بفروشد مقداری‏‎ ‎‏که بر قیمتش اضافه شده، خمس ندارد. ولی اگر درختی که خریده نموّ کند و بزرگ‏‎ ‎‏شود و یا گوسفندی که خریده چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها‏‎ ‎‏این بوده که از زیادتی عین آن سود ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد.‏

مساله 1771ـ‏ اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد،‏‎ ‎‏باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر قصدش این باشد‏‎ ‎‏که از میوۀ آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه را بدهد.‏

مساله 1772ـ‏ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع‏‎ ‎‏فروش آنها است اگرچه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد ولی اگر مثلاً از‏‎ ‎‏شاخه های آن که معمولاً هر سال می بُرند، استفاده ای ببرد و بتنهایی یا با منفعتهای‏‎ ‎‏دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.‏

مساله 1773ـ‏ کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجارۀ ملک می گیرد و خرید و‏‎ ‎‏فروش و زراعت هم می کند، چنانچه در هر رشته کسبی که دارد سرمایه و دخل و‏‎ ‎‏خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب کند و خمس‏‎ ‎‏آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر کند از رشتۀ دیگر جبران نمی شود، و اگر‏‎ ‎‏رشته های مختلف، در دخل و خرج و حساب صندوق، یکی باشند باید همه را آخر‏‎ ‎‏سال یک جا حساب کند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.‏

مساله 1774ـ‏ خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند، از‏‎ ‎‏فایده کسر می شود و خمس ندارد.‏

مساله 1775ـ‏ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و‏‎ ‎‏اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیۀ دخترو زیارت و مانند اینها می رساند، در‏‎ ‎‏صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 270

مساله 1776ـ‏ مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند، جزء مخارج‏‎ ‎‏سالیانه است، و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی که از‏‎ ‎‏شان او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می شود.‏

مساله 1777ـ‏ اگر انسان نتواند یک جا جهیزیۀ دختر را تهیه کند و مجبور باشد‏‎ ‎‏که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری‏‎ ‎‏از جهیزیۀ دختر را تهیه می کنند، بطوری که تهیه نکردن آن عیب است چنانچه در بین‏‎ ‎‏سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد.‏

مساله 1778ـ‏ مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند اگر مانند‏‎ ‎‏مرکب سواری باشد که عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده از مخارج‏‎ ‎‏سالی حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگرچه سفر او تا‏‎ ‎‏مقداری از سال بعد طول بکشد. ولی اگر مثل خوراکیها از بین رفته باشد باید خمس‏‎ ‎‏مقداری را که در سال بعد واقع شده بدهد.‏

مساله 1779ـ‏ کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری هم‏‎ ‎‏دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب‏‎ ‎‏حساب کند.‏

مساله 1780ـ‏ اگر از منفعت کسب آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده، در‏‎ ‎‏آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در‏‎ ‎‏صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب‏‎ ‎‏کند.‏

مساله 1781ـ‏ اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس، اثاثیه ای برای منزل‏‎ ‎‏بخرد، چنانچه در بین سال احتیاجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن‏‎ ‎‏را بدهد. و همچنین است زیورآلات زنانه، اگر در بین سال وقت زینت کردن زنها به‏‎ ‎‏آنها بگذرد.‏

مساله 1782ـ‏ اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از‏‎ ‎‏منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید.‏

مساله 1783ـ‏ اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 271

‏شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع‏‎ ‎‏کسر کند.‏

مساله 1784ـ‏ اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی ماندۀ آن منافعی ببرد‏‎ ‎‏که از خرج سالش زیاد بیاید، می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، بردارد.‏

مساله 1785ـ‏ اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی تواند‏‎ ‎‏از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند ولی اگر در همان سال به آن چیز‏‎ ‎‏احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.‏

مساله 1786ـ‏ اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن‏‎ ‎‏سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.‏

مساله 1787ـ‏ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند‏‎ ‎‏می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.‏

مساله 1788ـ‏ اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد‏‎ ‎‏قرض کند نمی تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را که قرض کرده‏‎ ‎‏و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد،‏‎ ‎‏می تواند از منافع کسب، قرض را ادا نماید.‏

مساله 1789ـ‏ بنابر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از‏‎ ‎‏عین همان مال بدهد. ولی خمس های دیگر را می تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار‏‎ ‎‏قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد.‏

مساله 1790ـ‏ تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف کند اگرچه‏‎ ‎‏قصد دادن خمس را داشته باشد.‏

مساله 1791ـ‏ کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی‏‎ ‎‏خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و‏‎ ‎‏آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.‏

مساله 1792ـ‏ کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند،‏‎ ‎‏می تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست می آید‏‎ ‎‏مال خود او است.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 272

مساله 1793ـ‏ کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و‏‎ ‎‏شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایۀ شرکت‏‎ ‎‏بگذارد هیچ کدام نمی توانند در آن تصرف کنند.‏

مساله 1794ـ‏ اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب بعد از آن که بالغ شد، باید خمس آن را بدهد.‏

مساله 1795ـ‏ انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرف‏‎ ‎‏کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه می تواند تصرف نماید.‏

مساله 1796ـ‏ کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن‏‎ ‎‏بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمینی‏‎ ‎‏را برای زراعت خریده است اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این‏‎ ‎‏ملک را به این پول می خرم، در صورتی که حاکم شرع معاملۀ پنج یک آن را اجازه‏‎ ‎‏بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد، و همچنین است‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب اگر چیزی را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را‏‎ ‎‏عوض آن بدهد.‏

مساله 1797ـ‏ کسی که از اول تکلیف، خمس نداده اگر از منافع کسب چیزی که‏‎ ‎‏به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر‏‎ ‎‏اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده پس اگر‏‎ ‎‏بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده لازم نیست خمس آنها را‏‎ ‎‏بدهد، و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط‏‎ ‎‏واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 273