احکام خُمس
3ـ گنج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

3ـ گنج

مساله 1806ـ‏ گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و‏‎ ‎‏کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن، گنج بگویند.‏

مساله 1807ـ‏ اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، مال خود‏‎ ‎‏او است و باید خمس آن را بدهد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 274

مساله 1808ـ‏ نصاب گنج 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا است، یعنی اگر‏‎ ‎‏قیمت چیزی را که از گنج به دست می آورد، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن‏‎ ‎‏کرده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.‏

مساله 1809ـ‏ اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال‏‎ ‎‏کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را‏‎ ‎‏بدهد ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است، باید به او اطلاع دهد و چنانچه‏‎ ‎‏معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به‏‎ ‎‏همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم‏‎ ‎‏شود مال هیچ یک آنان نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.‏

مساله 1810ـ‏ اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که‏‎ ‎‏قیمت آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهد‏‎ ‎‏ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد،‏‎ ‎‏خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.‏

مساله 1811ـ‏ اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت سهم هر یک آنان به 105‏‎ ‎‏مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.‏

مساله 1812ـ‏ اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه‏‎ ‎‏احتمال دهد که مال فروشنده است، بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد، و اگر‏‎ ‎‏معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند، و چنانچه‏‎ ‎‏معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست، اگرچه قیمت آن 105 مثقال نقره یا 15 مثقال‏‎ ‎‏طلا نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 275