احکام زکات
شرایط واجب شدن زکات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شرایط واجب شدن زکات

مساله 1855ـ‏ زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نِصاب که بعداً‏‎ ‎‏گفته می شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف‏‎ ‎‏کند.‏

مساله 1856ـ‏ بعد از آن که انسان دوازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و‏‎ ‎‏نقره بود باید زکات آن را بدهد. ولی از اول ماه دوازدهم نمی تواند طوری در مال‏‎ ‎‏تصرف کند که مال ازبین برود واگر تصرف کند ضامن است وچنانچه درماه دوازدهم‏‎ ‎‏بدون اختیار او بعضی از شرطهای زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست.‏

مساله 1857ـ‏ اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود،‏‎ ‎‏زکات بر او واجب نیست.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 282

مساله 1858ـ‏ زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که به آنها گندم و جو گفته‏‎ ‎‏شود، و زکات کشمش بنابر احتیاط وقتی واجب می شود که غوره است، و موقعی هم‏‎ ‎‏که خرما قدری خشک شد که به او تَمر می گویند زکات آن واجب می شود. ولی وقت‏‎ ‎‏دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها و در خرما و کشمش‏‎ ‎‏موقعی است که خشک شده باشند.‏

مساله 1859ـ‏ اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما که در‏‎ ‎‏مسالۀ پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، باید زکات آنهارا بدهد.‏

مساله 1860ـ‏ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال دیوانه‏‎ ‎‏باشد، زکات بر او واجب نیست. ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر‏‎ ‎‏سال عاقل گردد چنانچه دیوانگی او بقدری کم باشد که مردم بگویند در تمام سال‏‎ ‎‏عاقل بوده بنابر احتیاط زکات بر او واجب است.‏

مساله 1861ـ‏ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال‏‎ ‎‏مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی شود. و همچنین است اگر موقع واجب‏‎ ‎‏شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.‏

مساله 1862ـ‏ مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن تصرف کند‏‎ ‎‏زکات ندارد. و نیز اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب‏‎ ‎‏می شود، در دست غصب کننده باشد، موقعی که به صاحبش بر می گردد زکات‏‎ ‎‏ندارد.‏

مساله 1863ـ‏ اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض‏‎ ‎‏کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 283