احکام زکات
شرایط کسانی که مستحق زکاتند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

مساله 1942ـ‏ کسی که زکات می گیرد باید شیعۀ دوازده امامی باشد، و اگر از راه‏‎ ‎‏شرعی شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد، و زکات تلف شود بعد معلوم‏‎ ‎‏شود شیعه نبوده، لازم نیست دوباره زکات بدهد.‏

مساله 1943ـ‏ اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد، انسان می تواند به ولیّ او‏‎ ‎‏زکات بدهد، به قصد این که آنچه را می دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.‏

مساله 1944ـ‏ اگر به ولیّ طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می تواند خودش یا به‏‎ ‎‏وسیلۀ یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که زکات‏‎ ‎‏به مصرف آنان می رسد نیت زکات کنند.‏

مساله 1945ـ‏ به فقیری که گدایی می کند، می شود زکات داد، ولی به کسی که‏‎ ‎‏زکات را در معصیت مصرف می کند نمی شود زکات داد.‏

مساله 1946ـ‏ به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به جا می آورد، احتیاط‏‎ ‎‏واجب آن است که زکات ندهند.‏

مساله 1947ـ‏ به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگرچه‏‎ ‎‏مخارج او بر انسان واجب باشد، می شود زکات داد. ولی اگر زن برای خرجی خودش‏‎ ‎‏قرض کرده باشد شوهر نمی تواند بدهی او را از زکات بدهد بلکه اگر کس دیگری‏‎ ‎‏هم که مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خود قرض کند احتیاط واجب آن‏‎ ‎‏است که بدهی او را از زکات ندهد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 297

مساله 1948ـ ‏انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد، خرجشان بر او‏‎ ‎‏واجب است از زکات بدهد، ولی دیگران می توانند به آنان زکات بدهند.‏

مساله 1949ـ‏ اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود‏‎ ‎‏نماید اشکال ندارد.‏

مساله 1950ـ‏ اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر می تواند‏‎ ‎‏برای خریدن آنها به او زکات بدهد.‏

مساله 1951ـ‏ پدر می تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد پسر‏‎ ‎‏هم می تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد زکات خود را به او بدهد.‏

مساله 1952ـ‏ به زنی که شوهرش مخارج او را می دهد، یا خرجی نمی دهد،‏‎ ‎‏ولی زن او را به دادن خرجی مجبور کند، نمی شود زکات داد.‏

مساله 1953ـ‏ زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می توانند‏‎ ‎‏به او زکات بدهند. ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد،‏‎ ‎‏یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که بتواند مخارج‏‎ ‎‏آن زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور کند، نمی شود به آن زن زکات داد.‏

مساله 1954ـ‏ زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر زکات‏‎ ‎‏را صرف مخارج خود آن زن نماید.‏

مساله 1955ـ‏ سیّد نمی تواند از غیر سیّد زکات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر‏‎ ‎‏وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد، می تواند از غیر‏‎ ‎‏سید زکات بگیرد. ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که‏‎ ‎‏برای مخارج روزانه اش ناچار است بگیرد.‏

مساله 1956ـ‏ به کسی که معلوم نیست سیّد است یا نه، می شود زکات داد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 298