احکام خرید و فروش
شرایط فروشنده و خریدار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شرایط فروشنده و خریدار

مساله 2081ـ‏ برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آن که بالغ‏‎ ‎‏باشند. دوم: آن که عاقل باشند. سوم: آن که حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان‏‎ ‎‏جلوگیری نکرده باشد. چهارم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً‏‎ ‎‏به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آن که کسی آنها را‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 316

‏مجبور نکرده باشد. ششم: آن که جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مثل‏‎ ‎‏پدر و جد صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته‏‎ ‎‏خواهد شد.‏

مساله 2082ـ‏ معاملۀ با بچۀ نابالغ باطل است، اگرچه پدر یا جد آن بچه به او‏‎ ‎‏اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معاملۀ‏‎ ‎‏آن برای بچه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد، و نیز اگر طفل وسیله باشد که‏‎ ‎‏پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و‏‎ ‎‏پول را به فروشنده برساند، ـ چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند ـ‏‎ ‎‏معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و‏‎ ‎‏پول را به صاحب آن می رساند.‏

مساله 2083ـ‏ اگر از بچۀ نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا‏‎ ‎‏پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد. و اگر‏‎ ‎‏صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را که از‏‎ ‎‏بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر‏‎ ‎‏باشد باید به ولیّش برساند، و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد.‏

مساله 2084ـ‏ اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده از‏‎ ‎‏بین برود نمی تواند از بچه یا ولیّ او مطالبه کند.‏

مساله 2085ـ‏ اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کُنند چنانچه بعد از‏‎ ‎‏معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است ولی احتیاط مستحب‏‎ ‎‏آن است که دوباره صیغۀ معامله را بخوانند.‏

مساله 2086ـ‏ اگر انسان مال کسی را بدون اجازۀ او بفروشد چنانچه صاحب مال‏‎ ‎‏به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل است.‏

مساله 2087ـ‏ پدر و جد پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند‏‎ ‎‏که برای او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا‏‎ ‎‏وصی پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می توانند مال طفل را‏‎ ‎‏بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.‏

مساله 2088ـ‏ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 317

‏مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن‏‎ ‎‏است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن بوده با یکدیگر‏‎ ‎‏مصالحه کنند.‏

مساله 2089ـ‏ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال‏‎ ‎‏خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است، و اگر‏‎ ‎‏برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید صحیح بودن معامله اشکال دارد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 318