احکام خرید و فروش
مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند

مساله 2124ـ‏ حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در‏‎ ‎‏یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:‏

‏اول: آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس)‏‎ ‎‏می گویند.‏

‏دوم: آن که مغبون شده باشند. (خیار غَبن).‏

‏سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند‏‎ ‎‏معامله را به هم بزنند (خیار شرط).‏

‏چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری‏‎ ‎‏کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).‏

‏پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را‏‎ ‎‏که می دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری‏‎ ‎‏می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط).‏

‏ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).‏

‏هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 324

‏صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن‏‎ ‎‏مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار‏‎ ‎‏عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند‏‎ ‎‏معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت).‏

‏هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید بعد‏‎ ‎‏معلوم شود طوری که گفته نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را‏‎ ‎‏به هم بزند، ونیز اگرمشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعدمعلوم‏‎ ‎‏شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیاررویت).‏

‏نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس‏‎ ‎‏را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد و‏‎ ‎‏شرط تاخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر‏‎ ‎‏جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود،‏‎ ‎‏چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد و‏‎ ‎‏شرط تاخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار‏‎ ‎‏تاخیر).‏

‏دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم‏‎ ‎‏بزند (خیار حیوان).‏

‏یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که‏‎ ‎‏فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار‏‎ ‎‏تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.‏

مساله 2125ـ‏ اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و‏‎ ‎‏جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه بقدری گران خریده که مردم او را‏‎ ‎‏مغبون می دانند و به کمی و زیادی آن اهمیت می دهند، می تواند معامله را به هم بزند‏‎ ‎‏و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر‏‎ ‎‏از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و‏‎ ‎‏او را مغبون بدانند، می تواند معامله را به هم بزند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 325

مساله 2126ـ‏ در معاملۀ بیع شرط، که مثلاً خانۀ هزار تومانی را به دویست‏‎ ‎‏تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند‏‎ ‎‏معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته‏‎ ‎‏باشند معامله صحیح است.‏

مساله 2127ـ‏ در معاملۀ بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که‏‎ ‎‏هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است،‏‎ ‎‏ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار‏‎ ‎‏بمیرد، نمی تواند ملک را از ورثۀ او مطالبه نماید.‏

مساله 2128ـ‏ اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا‏‎ ‎‏بفروشد، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.‏

مساله 2129ـ‏ اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلاً حیوانی را‏‎ ‎‏بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال‏‎ ‎‏بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن‏‎ ‎‏را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس‏‎ ‎‏بگیرد مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که‏‎ ‎‏قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت‏‎ ‎‏سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک‏‎ ‎‏تومان از فروشنده بگیرد.‏

مساله 2130ـ‏ اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست چنانچه آن‏‎ ‎‏عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را به هم بزند، یا‏‎ ‎‏تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مساله پیش گفته شد بگیرد.‏

مساله 2131ـ ‏اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا‏‎ ‎‏شود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و‏‎ ‎‏پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی‏‎ ‎‏اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد.‏

مساله 2132ـ‏ اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند،‏‎ ‎‏دیگر حق بهم زدن معامله را ندارد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 326

مساله 2133ـ‏ هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده‏‎ ‎‏حاضر نباشد می تواند معامله را به هم بزند.‏

مساله 2134ـ‏ در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند‏‎ ‎‏معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اول: آنکه موقع خریدن، عیب مال را‏‎ ‎‏بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی‏‎ ‎‏داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. چهارم: فروشنده در وقت‏‎ ‎‏معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و‏‎ ‎‏بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار‏‎ ‎‏می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت بگیرد.‏

مساله 2135ـ‏ در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند‏‎ ‎‏معامله را به هم بزند، ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد:‏

‏اول: آنکه بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند بطوری که‏‎ ‎‏خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است.‏

‏دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کند.‏

‏سوم: بعد از تحویل گرفتن مال ، عیب دیگری در آن پیدا شود. ولی اگر حیوان‏‎ ‎‏معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، عیب دیگری پیدا کند اگرچه آن را تحویل‏‎ ‎‏گرفته باشد بازهم می تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم‏‎ ‎‏زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را‏‎ ‎‏تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.‏

مساله 2136ـ‏ اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری‏‎ ‎‏خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری‏‎ ‎‏بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده می تواند معامله را به‏‎ ‎‏هم بزند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 327