احکام نِکاح یا ازدواج و زناشویی
عده ای از زنها که ازدواج با آنان حرام است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

عده ای از زنها که ازدواج با آنان حرام است

مساله 2384ـ‏ ازدواج با زنهایی که مثل مادر و خواهر و مادرزن با انسان محرم‏‎ ‎‏هستند حرام است.‏

مساله 2385ـ‏ اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید، اگرچه با او نزدیکی نکند،‏‎ ‎‏مادر و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم می شوند.‏

مساله 2386ـ‏ اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوۀ دختری و‏‎ ‎‏پسری آن زن هر چه پایین روند، چه در وقت عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند، به آن‏‎ ‎‏مرد مَحرم می شوند.‏

مساله 2387ـ‏ اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی هم نکرده باشد، تا‏‎ ‎‏وقتی که آن زن در عقد او است نمی تواند با دختر او ازدواج کند.‏

مساله 2388ـ‏ عمه و خالۀ پدر و عمه و خالۀ پدرِ پدر و عمه و خالۀ مادر و عمه و‏‎ ‎‏خالۀ مادر مادر هر چه بالا روند به انسان محرمند.‏

مساله 2389ـ‏ پدر و جد شوهر، هر چه بالا روند، و پسر و نوۀ پسری و دختری‏‎ ‎‏او هرچه پایین آیند چه در موقع عقد باشند، یا بعداً به دنیا بیایند به زن او محرم‏‎ ‎‏هستند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 378

مساله 2390ـ‏ اگر زنی را برای خود عقد کند، دائمه باشد، یا صیغه تا وقتی که آن‏‎ ‎‏زن در عقد او است نمی تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.‏

مساله 2391ـ‏ اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق گفته می شود طلاق‏‎ ‎‏رجعی دهد، در بین عده نمی تواند خواهر او را عقد نماید، بلکه در عدۀ طلاق بائن‏‎ ‎‏هم که بعداً بیان می شود، احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با خواهر او‏‎ ‎‏خودداری نماید.‏

مساله 2392ـ‏ انسان نمی تواند بدون اجازۀ زن خود با خواهرزاده و برادرزادۀ او‏‎ ‎‏ازدواج کند ولی اگر بدون اجازۀ زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن بگوید به آن عقد‏‎ ‎‏راضی هستم اشکال ندارد.‏

مساله 2393ـ‏ اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزاده او را عقد کرده و‏‎ ‎‏حرفی نزد، چنانچه بعداً رضایت ندهد عقد آنان باطل است، بلکه اگر ازحرف نزدنش‏‎ ‎‏معلوم باشد که باطناً راضی بوده احتیاط واجب آن است که شوهرش از برادرزادۀ او‏‎ ‎‏جدا شود مگر آن که اجازه دهد.‏

مساله 2394ـ‏ اگر انسان پیش از آن که دختر عمه یا دختر خالۀ خود را بگیرد با‏‎ ‎‏مادر آنان زنا کند، دیگر نمی تواند با آنان ازدواج نماید.‏

مساله 2395ـ‏ اگر با دختر عمه یا دختر خالۀ خود ازدواج نماید و پیش از آن که با‏‎ ‎‏آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید عقد آنان اشکال ندارد.‏

مساله 2396ـ‏ اگر با زنی غیر از عمه و خالۀ خود زنا کند، احتیاط واجب آن است‏‎ ‎‏که با دختر او ازدواج نکند، ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند بعد با مادر‏‎ ‎‏او زنا کند، آن زن بر او حرام نمی شود، و همچنین است اگر پیش از آن که با او نزدیکی‏‎ ‎‏کند با مادر او زنا نماید، ولی در این صورت احتیاط مستحب آن است که از آن زن‏‎ ‎‏جدا شود.‏

مساله 2397ـ‏ زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم‏‎ ‎‏نمی تواند با زنهای کافرۀ غیر کتابیه به طور دائم ازدواج کند و به احتیاط واجب ازدواج‏‎ ‎‏دائم با زنهای کافرۀ اهل کتاب نیز جایز نیست ولی صیغه کردن زنهای اهل کتاب مانند‏‎ ‎‏یهود و نصاری مانعی ندارد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 379

مساله 2398ـ‏ اگر با زنی که در عدۀ طلاق رجعی است زنا کند آن زن بر او حرام‏‎ ‎‏می شود و اگر با زنی که در عده متعه، یا طلاق بائن، یا عده وفات است زنا کند، بعداً‏‎ ‎‏می تواند او را عقد نماید، اگرچه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند و‏‎ ‎‏معنای طلاق رجعی وطلاق بائن وعدۀ متعه وعده وفات در احکام طلاق گفته خواهد‏‎ ‎‏شد.‏

مساله 2399ـ‏ اگر با زن بی شوهری که در عده نیست زنا کند، بعداً می تواند آن‏‎ ‎‏زن را برای خود عقد نماید، ولی احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا آن زن‏‎ ‎‏حیض ببیند بعد او را عقد نماید، بلکه احتیاط مزبور حتی الامکان نباید ترک شود، و‏‎ ‎‏همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند.‏

مساله 2400ـ‏ اگر زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کند، چنانچه‏‎ ‎‏مرد و زن، یا یکی از آنان بدانند که عدۀ زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عده‏‎ ‎‏حرام است آن زن بر او حرام می شود، اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده‏‎ ‎‏باشد.‏

مساله 2401ـ‏ اگر زنی را برای خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عده بوده‏‎ ‎‏چنانچه هیچ کدام نمی دانسته اند زن در عده است و نمی دانسته اند که عقد کردن زن‏‎ ‎‏در عده حرام است، در صورتی که مرد با او نزدیکی کرده باشد، آن زن بر او حرام‏‎ ‎‏می شود.‏

مساله 2402ـ‏ اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند باید از او جدا‏‎ ‎‏شود و بعداً هم نمی تواند او را برای خود عقد کند.‏

مساله 2403ـ‏ زن شوهردار اگرزنا بدهد برشوهر خود حرام نمی شود وچنانچه‏‎ ‎‏توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، بهتر است که شوهر، او را طلاق دهد ولی باید‏‎ ‎‏مهرش را بدهد.‏

مساله 2404ـ‏ زنی را که طلاق داده اند و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدت او‏‎ ‎‏را بخشیده یا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند که‏‎ ‎‏موقع عقد شوهر دوم عدۀ شوهر اول تمام بوده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند.‏

مساله 2405ـ‏ مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 380

‏است اگرچه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند. ولی اگر گمان کند که دخول شده،‏‎ ‎‏یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمی شوند.‏

مساله 2406ـ‏ اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید و بعد از ازدواج با‏‎ ‎‏آن کس لواط کند آنها بر او حرام نمی شوند.‏

مساله 2407ـ‏ اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج است، با زنی‏‎ ‎‏ازدواج نماید عقد او باطل است، و چنانچه می دانسته که زن گرفتن بر او حرام است،‏‎ ‎‏دیگر نمی تواند آن زن را عقد کند.‏

مساله 2408ـ‏ اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست‏‎ ‎‏ازدواج کند عقد او باطل است، و اگر زن می دانسته که ازدواج کردن در حال احرام‏‎ ‎‏حرام است احتیاط واجب آن است که بعداً با آن مرد ازدواج نکند. بلکه خالی از قوّت‏‎ ‎‏نیست.‏

مساله 2409ـ‏ اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج است به جا نیاورد،‏‎ ‎‏زنش که بواسطۀ مُحرِم شدن بر او حرام شده بود حلال نمی شود، و نیز اگر زن طواف‏‎ ‎‏نساء نکند، شوهرش بر او حلال نمی شود، ولی اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند به‏‎ ‎‏یکدیگر حلال می شوند.‏

مساله 2410ـ‏ اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش از آنکه نُه‏‎ ‎‏سال دختر تمام شود، با او نزدیکی و دخول کند، چنانچه او را افضا نماید هیچ وقت‏‎ ‎‏نباید با او نزدیکی کند.‏

مساله 2411ـ ‏زنی را که سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام می شود، ولی‏‎ ‎‏اگر با شرایطی که در کتاب طلاق گفته می شود با مرد دیگری ازدواج کند، شوهر اول‏‎ ‎‏می تواند دوباره او را برای خود عقد نماید.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 381