احکام نِکاح یا ازدواج و زناشویی
احکام عقد دائم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام عقد دائم

مساله 2412ـ‏ زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازۀ شوهر از خانه بیرون‏‎ ‎‏رود، و باید خود را برای هر لذتی که او می خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعی‏‎ ‎‏از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند. و اگر در اینها از شوهر اطاعت کند، تهیۀ غذا و‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 381

‏لباس و منزل او و لوازم دیگری که در کتب ذکر شده بر شوهر واجب است و اگر تهیه‏‎ ‎‏نکند، چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است.‏

مساله 2413ـ‏ اگر زن در کارهایی که در مسالۀ پیش گفته شد اطاعت شوهر را‏‎ ‎‏نکند گناهکار است و حق غذا و لباس و منزل و همخوابی ندارد ولی مهر او از بین‏‎ ‎‏نمی رود.‏

مساله 2414ـ‏ مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.‏

مساله 2415ـ‏ مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نیست،‏‎ ‎‏ولی اگر شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد باید خرج سفر او را بدهد.‏

مساله 2416ـ‏ زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبۀ خرجی کند و شوهر‏‎ ‎‏ندهد می تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاکم شرع و اگر ممکن نباشد به‏‎ ‎‏عدول مومنین و اگر آن هم ممکن نباشد به فساق مومنین مراجعه نماید و چنانچه‏‎ ‎‏الزام شوهر بر دادن نفقه ممکن نباشد می تواند، در هر روز به اندازه خرجی آن روز‏‎ ‎‏بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را‏‎ ‎‏تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.‏

مساله 2417ـ‏ مرد نمی تواند زن دائمی خود را به طوری ترک کند که نه مثل زن‏‎ ‎‏شوهردار باشد نه مثل زن بی شوهر، لکن واجب نیست هر چهار شب یک شب نزد‏‎ ‎‏او بماند.‏

مساله 2418ـ‏ شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه، نزدیکی با عیال دائمی خود را‏‎ ‎‏ترک کند.‏

مساله 2419ـ‏ اگر درعقد دائمی مهر را معین نکنند عقد صحیح است، وچنانچه‏‎ ‎‏مرد با زن نزدیکی کند، باید مهر او را مطابق مهر زنهایی که مثل او هستند بدهد.‏

مساله 2420ـ‏ اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهر مدتی معین نکرده‏‎ ‎‏باشند، زن می تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند، چه‏‎ ‎‏شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد. ولی اگر پیش از گرفتن مهر‏‎ ‎‏به نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند دیگر نمی تواند بدون عذر شرعی‏‎ ‎‏از نزدیکی شوهر جلوگیری نماید.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 382