احکام نِکاح یا ازدواج و زناشویی
مُتعه یا صیغه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مُتعه یا صیغه

مساله 2421ـ‏ صیغه کردن زن اگرچه برای لذت بردن هم نباشد صحیح است.‏

مساله 2422ـ‏ شوهر بیش از چهارماه نباید نزدیکی با متعۀ خود را ترک کند.‏

مساله 2423ـ‏ زنی که صیغه می شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او‏‎ ‎‏نزدیکی نکند، عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط می تواند لذتهای دیگر از او‏‎ ‎‏ببرد، ولی اگر بعداً به نزدیکی راضی شود، شوهر می تواند با او نزدیکی نماید.‏

مساله 2424ـ‏ زنی که صیغه شده اگرچه آبستن شود حق خرجی ندارد.‏

مساله 2425ـ‏ زنی که صیغه شده حق همخوابی ندارد و از شوهر ارث نمی برد،‏‎ ‎‏و شوهر هم از او ارث نمی برد.‏

مساله 2426ـ‏ زنی که صیغه شده اگر نداند که حق خرجی و همخوابی ندارد‏‎ ‎‏عقد او صحیح است و برای آن که نمی دانسته، حقی به شوهر پیدا نمی کند.‏

مساله 2427ـ‏ زنی که صیغه شده، می تواند بدون اجازۀ شوهر از خانه بیرون‏‎ ‎‏برود، ولی اگر بواسطۀ بیرون رفتن، حق شوهر از بین می رود بیرون رفتن او حرام‏‎ ‎‏است.‏

مساله 2428ـ‏ اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را برای‏‎ ‎‏خود صیغه نماید، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد یا به غیر از مدت یا‏‎ ‎‏مبلغی که معین شده او را صیغه کند، وقتی آن زن فهمید اگر بگوید راضی هستم عقد‏‎ ‎‏صحیح وگرنه باطل است.‏

مساله 2429ـ‏ پدر و جد پدری می توانند برای محرم شدن، یک ساعت یا دو‏‎ ‎‏ساعت زنی را به عقد پسر نابالغ خود درآورند، و نیز می توانند دختر نابالغ خود را‏‎ ‎‏برای محرم شدن، به عقد کسی درآورند ولی باید آن عقد برای دختر مفسده نداشته‏‎ ‎‏باشد.‏

مساله 2430ـ‏ اگر پدر یا جد پدری، طفل خود را که در محل دیگری است و‏‎ ‎‏نمی داند زنده است یا مرده، برای محرم شدن به عقد کسی درآورد، بر حسب ظاهر‏‎ ‎‏محرم بودن حاصل می شود، و چنانچه بعداً معلوم شود که در موقع عقد آن دختر‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 383

‏زنده نبوده عقد باطل است و کسانی که بواسطۀ عقد ظاهراً محرم شده بودند‏‎ ‎‏نامحرمند.‏

مساله 2431ـ‏ اگر مرد مدت صیغه را ببخشد، چنانچه با او نزدیکی کرده، باید‏‎ ‎‏تمام چیزی را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکی نکرده باید نصف آن را بدهد.‏

مساله 2432ـ‏ مرد می تواند زنی را که صیغه او بوده و هنوز عده اش تمام نشده‏‎ ‎‏به عقد دائم خود درآورد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 384