احکام نِکاح یا ازدواج و زناشویی
مسائل متفرقۀ زناشویی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ زناشویی

مساله 2443ـ‏ کسی که بواسطۀ نداشتن زن به حرام می افتد، واجب است زن‏‎ ‎‏بگیرد.‏

مساله 2444ـ‏ اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم‏‎ ‎‏شود که باکره نبوده، می تواند عقد را بهم بزند.‏

مساله 2445ـ‏ اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتی باشند که کسی در آنجا‏‎ ‎‏نباشد و دیگری هم نمی تواند وارد شود چنانچه بترسند که به حرام بیفتند باید از‏‎ ‎‏آنجا بیرون بروند.‏

مساله 2446ـ‏ اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را‏‎ ‎‏ندهد، عقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 385

مساله 2447ـ‏ مسلمانی که منکر خدا یا پیغمبر شود، یا حکم ضروری دین یعنی‏‎ ‎‏حکمی را که مسلمانان جزء دین اسلام می دانند مثل واجب بودن نماز و روزه انکار‏‎ ‎‏کند، در صورتی که منکر شدن آن حکم، به انکار خدا یا پیغمبر برگردد مرتد است.‏

مساله 2448ـ‏ اگر زن پیش از آن که شوهرش با او نزدیکی کند بطوری که در‏‎ ‎‏مسالۀ پیش گفته شد مرتدّ شود، عقد او باطل می گردد ولی اگر بعد از نزدیکی مرتدّ‏‎ ‎‏شود باید به دستوری که در احکام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگهدارد، پس اگر در‏‎ ‎‏بین عدّه، مسلمان شود عقد باقی و اگر تا آخر عدّه مرتد بماند عقد باطل است.‏

مساله 2449ـ‏ کسی که پدر یا مادرش در موقع بسته شدن نطفۀ او مسلمان‏‎ ‎‏بوده اند، چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام کند، اگر مرتد شود زنش بر او حرام‏‎ ‎‏می شود و باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می شود عدّۀ وفات نگهدارد.‏

مساله 2450ـ‏ مردی که از پدر و مادر غیر مسلمان بدنیا آمده و مسلمان شده اگر‏‎ ‎‏پیش از نزدیکی با عیالش مرتد شود، عقد او باطل می گردد، و اگر بعد از نزدیکی‏‎ ‎‏مرتد شود، زن او باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می شود عدّه نگهدارد، پس‏‎ ‎‏اگر پیش از تمام شدن عدّه، شوهر او مسلمان شود عقد باقی وگرنه باطل است.‏

مساله 2451ـ‏ اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد و‏‎ ‎‏مرد هم قبول کند، نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد.‏

مساله 2452ـ‏ اگر زن انسان از شوهر دیگرش دختری داشته باشد، انسان‏‎ ‎‏می تواند آن دختر را برای پسر خود که از آن زن نیست عقد کند و نیز اگر دختری را‏‎ ‎‏برای پسر خود عقد کند می تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید.‏

مساله 2453ـ‏ اگر زنی از زنا آبستن شود، جایز نیست بچه اش را سقط کند.‏

مساله 2454ـ‏ اگر کسی با زنی که شوهر ندارد و در عدّۀ کسی هم نیست زنا کند،‏‎ ‎‏چنانچه بعد او را عقد کند و بچه ای از آنان پیدا شود، در صورتی که ندانند از نطفۀ‏‎ ‎‏حلال است یا حرام، آن بچه حلال زاده است.‏

مساله 2455ـ ‏اگر مرد نداند که زن در عده است و با او ازدواج کند، چنانچه زن‏‎ ‎‏هم نداند و بچه ای از آنان به دنیا آید، حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو می باشد‏‎ ‎‏ولی اگر زن می دانسته که در عدّه است شرعاً بچه، فرزند پدر است، و در هر دو‏‎ ‎‏صورت عقد آنان باطل است و به یکدیگر حرام می باشند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 386

مساله 2456ـ‏ اگر زن بگوید یائسه ام نباید حرف او را قبول کرد، ولی اگر بگوید‏‎ ‎‏شوهر ندارم حرف او قبول می شود.‏

مساله 2457ـ‏ اگر بعد از آن که انسان با زنی ازدواج کرد، کسی بگوید آن زن‏‎ ‎‏شوهر داشته و زن بگوید نداشتم، چنانچه شرعاً ثابت نشود که زن شوهر داشته، باید‏‎ ‎‏حرف زن را قبول کرد.‏

مساله 2458ـ ‏اگر زنی که آزاد و مسلمان و عاقل است دختری داشته باشد تا‏‎ ‎‏هفت سال دختر تمام نشده پدر نمی تواند او را از مادرش جدا کند.‏

مساله 2459ـ‏ مستحب است در شوهر دادن دختری که بالغه است یعنی مکلّف‏‎ ‎‏شده عجله کنند، حضرت صادق ‏‏علیه السلام‏‏ فرمودند: یکی از سعادتهای مرد آن است که‏‎ ‎‏دخترش در خانۀ او حیض نبیند.‏

مساله 2460ـ‏ اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد، احتیاط‏‎ ‎‏واجب آن است که زن مهر را نگیرد و شوهر هم با زن دیگر ازدواج نکند.‏

مساله 2461ـ‏ کسی که از زنا به دنیا آمده اگر زن بگیرد و بچه ای پیدا کند آن بچه‏‎ ‎‏حلال زاده است.‏

مساله 2462ـ‏ هرگاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حال حیض زن با او نزدیکی‏‎ ‎‏کند معصیت کرده، ولی اگر بچه ای از آنان به دنیا آید حلال زاده است.‏

مساله 2463ـ‏ زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عدّۀ وفات که‏‎ ‎‏مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد، شوهر کند و شوهر اول از سفر برگردد‏‎ ‎‏باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است ولی اگر شوهر دوم با او‏‎ ‎‏نزدیکی کرده باشد، زن باید عده نگهدارد و شوهر دوم باید مهر او را مطابق زنهایی‏‎ ‎‏که مثل او هستند بدهد ولی خرج عدّه ندارد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 387