احکام نِکاح یا ازدواج و زناشویی
شرایط شیردادنی که علت محرم شدن است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

شرایط شیردادنی که علت محرم شدن است

مساله 2474ـ‏ شیردادنی که علت محرم شدن است هشت شرط دارد:‏

‏اول: بچه شیر زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنی که مرده است شیر‏‎ ‎‏بخورد فایده ندارد.‏

‏دوم: شیر آن زن از حرام نباشد، پس اگر شیر بچه ای را که از زنا به دنیا آمده به‏‎ ‎‏بچۀ دیگر بدهند، بواسطۀ آن شیر، بچه به کسی محرم نمی شود.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 389

‏سوم: بچه شیر را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوی او بریزند نتیجه‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏چهارم: شیر، خالص و با چیز دیگر مخلوط نباشد.‏

‏پنجم: شیر از یک شوهر باشد. پس اگر زن شیردهی را طلاق دهند، بعد شوهر‏‎ ‎‏دیگری کند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن، شیری که از شوهر اول داشته باقی‏‎ ‎‏باشد و مثلاً هشت دفعه پیش از زاییدن از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاییدن‏‎ ‎‏از شیر شوهر دوم به بچه ای بدهد، آن بچه به کسی محرم نمی شود.‏

‏ششم: بچه بواسطۀ مرض شیر را قی نکند و اگر قی کند، بنابر احتیاط واجب‏‎ ‎‏کسانی که بواسطۀ شیر خوردن به آن بچه محرم می شوند، باید با او ازدواج نکنند، و‏‎ ‎‏نگاه محرمانه هم به او ننمایند.‏

‏هفتم: پانزده مرتبه، یا یک شبانه روز بطوری که در مساله بعد گفته می شود شیر‏‎ ‎‏سیر بخورد یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند از آن شیر استخوانش محکم شده‏‎ ‎‏و گوشت در بدنش روییده است، بلکه اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند، احتیاط‏‎ ‎‏مستحب آن است کسانی که بواسطۀ شیر خوردن او به او محرم می شوند، با او‏‎ ‎‏ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند.‏

‏هشتم: دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال، او را شیر‏‎ ‎‏دهند به کسی محرم نمی شود، بلکه اگرمثلاً پیش ازتمام شدن دوسال، چهارده مرتبه و‏‎ ‎‏بعد ازآن، یک مرتبه شیر بخورد، به کسی محرم نمی شود، ولی چنانچه ازموقع زاییدن‏‎ ‎‏زن شیرده بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه ای را شیر دهد آن‏‎ ‎‏بچه به کسانی که گفته شد، محرم می شود.‏

مساله 2475ـ‏ باید بچه در بین یک شبانه روز غذا یا شیر کس دیگر را نخورد‏‎ ‎‏ولی اگر کمی غذا بخورد که نگویند در بین، غذا خورده اشکال ندارد، و نیز باید‏‎ ‎‏پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد و‏‎ ‎‏در هر دفعه بدون فاصله شیر بخورد، ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند، یا‏‎ ‎‏کمی صبر کند، که از اولی که پستان در دهان می گیرد تا وقتی سیر می شود، یک دفعه‏‎ ‎‏حساب شود اشکال ندارد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 390

مساله 2476ـ‏ اگر زن از شیر شوهر خود بچه ای را شیر دهد، بعد شوهر دیگر‏‎ ‎‏کند و از شیر آن شوهر هم بچۀ دیگر را شیر دهد آن دو بچه به یکدیگر محرم‏‎ ‎‏نمی شوند، اگرچه بهتر است با هم ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به یکدیگر ننمایند.‏

مساله 2477ـ‏ اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد، همۀ آنان به‏‎ ‎‏یکدیگر و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده محرم می شوند.‏

مساله 2478ـ‏ اگر کسی چند زن داشته باشد و هر کدام آنان با شرایطی که گفتیم،‏‎ ‎‏بچه ای را شیر دهد، همۀ آن بچه ها به یکدیگر و به آن مرد و به همۀ آن زنها محرم‏‎ ‎‏می شوند.‏

مساله 2479ـ‏ اگر کسی دو زن شیرده داشته باشد و یکی از آنان بچه ای را مثلاً‏‎ ‎‏هشت مرتبه و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد آن بچه به کسی محرم نمی شود.‏

مساله 2480ـ‏ اگر زنی از شیر یک شوهر پسر و دختری را شیر کامل بدهد‏‎ ‎‏خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی شوند.‏

مساله 2481ـ‏ انسان نمی تواند بدون اذن زن خود، با زنهایی که بواسطۀ شیر‏‎ ‎‏خوردن، خواهرزاده یا برادرزادۀ زن او شده اند ازدواج کند. و نیز اگر با پسری لواط‏‎ ‎‏کند، نمی تواند با دختر و خواهر و مادر و مادر بزرگ آن پسر که رضاعی هستند یعنی‏‎ ‎‏بواسطۀ شیر خوردن، دختر و خواهر و مادر او شده اند ازدواج نماید.‏

مساله 2482ـ‏ زنی که برادر انسان را شیر داده به انسان محرم نمی شود، اگرچه‏‎ ‎‏احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند.‏

مساله 2483ـ‏ انسان نمی تواند با دو خواهر، اگرچه رضاعی باشند یعنی بواسطۀ‏‎ ‎‏شیر خوردن، خواهر یکدیگر شده باشند ازدواج کند، و چنانچه دو زن را عقد کند و‏‎ ‎‏بعد بفهمد خواهر بوده اند، در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده هر دو باطل‏‎ ‎‏است و اگر در یک وقت نبوده عقد اولی صحیح و عقد دومی باطل می باشد.‏

مساله 2484ـ‏ اگر زن از شیر شوهر خود کسانی را که بعداً گفته می شود شیر‏‎ ‎‏دهد، شوهرش بر او حرام نمی شود، اگرچه بهتر آن است که احتیاط کنند: اول: برادر‏‎ ‎‏و خواهر خود را. دوم: عمو و عمه و دایی و خاله خود را. سوم: اولاد عمو و اولاد‏‎ ‎‏دایی خود را. چهارم: برادرزادۀ خود را. پنجم: برادر شوهر، یا خواهر شوهر خود را.‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 391

‏ششم: خواهرزادۀ خود، یا خواهرزادۀ شوهرش را. هفتم: عمو و عمه و دایی و خالۀ‏‎ ‎‏شوهرش را. هشتم: نوۀ زن دیگر شوهر خود را.‏

مساله 2485ـ‏ اگر کسی دختر عمه یا دختر خالۀ انسان را شیر دهد به انسان‏‎ ‎‏محرم نمی شود ولی احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با او خودداری نماید.‏

مساله 2486ـ‏ مردی که دو زن دارد، اگر یکی از آن دو زن، فرزند عموی زن‏‎ ‎‏دیگر را شیر دهد، زنی که فرزند عموی او شیر خورده، به شوهر خود حرام‏‎ ‎‏نمی شود.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 392