احکام طلاق
عِدّۀ طلاق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

عِدّۀ طلاق

مساله 2510ـ‏ زنی که نُه سالش تمام نشده و زن یائسه عده ندارد، یعنی اگرچه‏‎ ‎‏شوهرش با او نزدیکی کرده باشد، بعد از طلاق می تواند فوراً شوهر کند.‏

مساله 2511ـ‏ زنی که نُه سالش تمام شده ویائسه نیست اگرشوهرش بااو نزدیکی‏‎ ‎‏کند وطلاقش دهد، بعد ازطلاق باید عدّه نگهدارد یعنی بعد ازآن که درپاکی طلاقش‏‎ ‎‏داد، بقدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود، و همین که حیض سوم را دید‏‎ ‎‏عدّه اوتمام می شود ومی تواند شوهر کند. ولی اگر پیش ازنزدیکی کردن با او طلاقش‏‎ ‎‏بدهد عدّه ندارد، یعنی می تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند.‏

مساله 2512ـ‏ زنی که حیض نمی بیند اگر در سن زنهایی باشد که حیض‏‎ ‎‏می بینند، چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی کردن او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق تا‏‎ ‎‏سه ماه عدّه نگهدارد.‏

مساله 2513ـ‏ زنی که عدّه او سه ماه است، اگر اول ماه طلاقش بدهند باید سه‏‎ ‎‏ماه هلالی یعنی از موقعی که ماه دیده می شود تا سه ماه عدّه نگهدارد. و اگر در بین‏‎ ‎‏ماه طلاقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اول را از ماه‏‎ ‎‏چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگرغروب روزبیستم ماه طلاقش بدهند‏‎ ‎‏و آن ماه بیست و نُه روز باشد باید نه روز باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز‏‎ ‎‏از ماه چهارم عدّه نگهدارد، و احتیاط مستحب آن است که از ماه چهارم بیست ویک‏‎ ‎‏روز عدّه نگهدارد تا با مقداری که از ماه اول عدّه نگهداشته سی روز شود.‏

مساله 2514ـ‏ اگر زن آبستن را طلاق دهند، عدّه اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن‏‎ ‎‏بچۀ او است، بنابراین اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق بچۀ او به دنیا آید، عدّه اش‏‎ ‎‏تمام می شود.‏

مساله 2515ـ‏ زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر صیغه شود مثلاً‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 397

‏یک ماهه، یا یک ساله چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدت آن زن تمام شود‏‎ ‎‏یا شوهر مدت را به او ببخشد در صورتی که حیض می بیند باید به مقدار دو حیض و‏‎ ‎‏اگر حیض نمی بیند، چهل و پنج روز باید از شوهر کردن خودداری نماید.‏

مساله 2516ـ‏ ابتدای عدّۀ طلاق از موقعی است که خواندن صیغۀ طلاق تمام‏‎ ‎‏می شود، چه زن بداند طلاقش داده اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد‏‎ ‎‏که او را طلاق داده اند، لازم نیست دوباره عدّه نگهدارد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 398