احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات
صید ماهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

صید ماهی

مساله 2615ـ‏ اگر ماهی فلس دار را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد،‏‎ ‎‏پاک و خوردن آن حلال است، و چنانچه در آب بمیرد پاک است ولی خوردن آن حرام‏‎ ‎‏می باشد و ماهی بی فلس را اگرچه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد حرام‏‎ ‎‏است.‏

مساله 2616ـ‏ اگر ماهی از آب بیرون بیفتد، یا موج آن را بیرون بیندازد، یا آب‏‎ ‎‏فرو رود و ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آن که بمیرد، با دست یا بوسیلۀ‏‎ ‎‏دیگر کسی آن را بگیرد، بعد از جان دادن حلال است.‏

مساله 2617ـ‏ کسی که ماهی را صید می کند، لازم نیست مسلمان باشد و در‏‎ ‎‏موقع گرفتن، نام خدا را ببرد ولی مسلمان باید بداند که آن را زنده گرفته و در خارج‏‎ ‎‏آب مرده.‏

مساله 2618ـ‏ ماهی مرده ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته اند یا مرده،‏‎ ‎‏چنانچه در دست مسلمان باشد، حلال است و اگر در دست کافر باشد، اگرچه بگوید‏‎ ‎‏آن را زنده گرفته ام حرام می باشد.‏

مساله 2619ـ‏ خوردن ماهی زنده اشکال ندارد.‏

مساله 2620ـ‏ اگر ماهی زنده را بریان کنند، یا در بیرون آب پیش از جان دادن‏‎ ‎‏بکشند، خوردن آن اشکال ندارد.‏

مساله 2621ـ‏ اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند و یک قسمت آن در حالی‏‎ ‎‏که زنده است در آب بیفتد، خوردن قسمتی را که بیرون آب مانده اشکال ندارد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 418