احکام اِرث
ارث دسته سوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ارث دسته سوم

مساله 2755ـ‏ دستۀ سوم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی‏‎ ‎‏که گفته شد که اگر از طبقۀ اول و دوم کسی نباشد، اینها ارث می برند.‏

مساله 2756ـ‏ اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادری‏‎ ‎‏باشد یعنی با پدر میت از یک پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری همۀ مال به او‏‎ ‎‏می رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند،‏‎ ‎‏مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر‏‎ ‎‏و مادری یا همه پدری باشند عمو دو برابر عمه می برد مثلاً اگر وارث میت دو عمو و‏‎ ‎‏یک عمه باشد، مال را پنج قسمت می کنند، یک قسمت را به عمه می دهند و چهار‏‎ ‎‏قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.‏

مساله 2757ـ‏ اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمۀ مادری باشد‏‎ ‎‏مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود ولی اگر فقط چند عمو و عمه مادری‏‎ ‎‏داشته باشد بنابر احتیاط واجب باید با هم صلح کنند.‏

مساله 2758ـ‏ اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و‏‎ ‎‏بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمۀ پدری ارث نمی برند، پس اگر میت یک عمو‏‎ ‎‏یا یک عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت را به عمو یا عمۀ‏‎ ‎‏مادری و بقیه را به عمو و عمۀ پدر و مادری می دهند و عموی پدر و مادری دو برابر‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 443

‏عمۀ پدر و مادری می برد و اگر هم عمو و هم عمۀ مادری دارد، مال را سه قسمت‏‎ ‎‏می کنند دو قسمت را به عمو و عمۀ پدر و مادری می دهند و عمو دو برابر عمه می برد‏‎ ‎‏و یک قسمت را به عمو و عمۀ مادری می دهند و احتیاط واجب آن است که در تقسیم‏‎ ‎‏با یکدیگر صلح کنند.‏

مساله 2759ـ‏ اگر وارث میت فقط یک دایی یا یک خاله باشد، همۀ مال به او‏‎ ‎‏می رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری‏‎ ‎‏باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و احتیاط آن است که در تقسیم با‏‎ ‎‏یکدیگر صلح کنند.‏

مساله 2760ـ‏ اگر وارث میت فقط یک دایی، یا یک خالۀ مادری و دایی و خالۀ‏‎ ‎‏پدر و مادری و دایی و خالۀ پدری باشد، دایی و خالۀ پدری ارث نمی برد، و مال را‏‎ ‎‏شش قسمت می کنند، یک قسمت را به دایی یا خالۀ مادری و بقیه را به دایی و خالۀ‏‎ ‎‏پدر و مادری می دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند.‏

مساله 2761ـ‏ اگر وارث میت فقط دایی و خالۀ پدری و دایی و خالۀ مادری و‏‎ ‎‏دایی و خالۀ پدر و مادری باشد، دائی و خالۀ پدری ارث نمی برد و باید مال را سه‏‎ ‎‏قسمت کنند، یک قسمت آن را دایی و خالۀ مادری به طور مساوی بین خودشان‏‎ ‎‏قسمت نمایند و بقیه را به دایی و خالۀ پدر و مادری بدهند که به طور مساوی بین‏‎ ‎‏خودشان قسمت کنند.‏

مساله 2762ـ‏ اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه باشد‏‎ ‎‏مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را دایی یا خاله و بقیه را عمو یا عمه می برد.‏

مساله 2763ـ‏ اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمّه باشد چنانچه‏‎ ‎‏عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت را‏‎ ‎‏دایی یاخاله می برد و ازبقیه دوقسمت به عمو ویک قسمت به عمّه می دهند، بنابراین‏‎ ‎‏اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو‏‎ ‎‏قسمت را به عمه می دهند.‏

مساله 2764ـ‏ اگروارث میت یک دایی یا یک خاله ویک عمو یا یک عمۀ مادری‏‎ ‎‏و عمو و عمۀ پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 444

‏را به دایی یا خاله می دهند و دوقسمت باقیمانده را شش قسمت می کنند، یک قسمت‏‎ ‎‏را به عمو یا عمۀ مادری و بقیه را به عمو و عمۀ پدر و مادری یا پدری می دهند و عمو‏‎ ‎‏دو برابر عمه می برد. بنابراین اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت را به دایی یا خاله‏‎ ‎‏و یک قسمت را به عمو یا عمۀ مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمۀ پدر و‏‎ ‎‏مادری یا پدری می دهند.‏

مساله 2765ـ‏ اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمۀ مادری و عمو و‏‎ ‎‏عمۀ پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می کنند یک قسمت را دایی یا‏‎ ‎‏خاله می برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می کنند: یک سهم آن را به عمو و عمۀ‏‎ ‎‏مادری می دهند که بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه می کنند و دو سهم دیگر را بین‏‎ ‎‏عمو و عمۀ پدر و مادری یا پدری قسمت می نمایند و عمو دو برابر عمه می برد‏‎ ‎‏بنابراین مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دایی و دو قسمت سهم‏‎ ‎‏عمو و عمۀ مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمۀ پدر و مادری یا پدری می باشد.‏

مساله 2766ـ‏ اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشد که همه پدر و مادری‏‎ ‎‏یاپدری یامادری باشند وعمو وعمه هم داشته باشد، مال سه سهم می شود، دو سهم‏‎ ‎‏آن به دستوری که در مساله پیش گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می کنند و‏‎ ‎‏یک سهم آن را دایی ها و خاله ها به طور مساوی بین خودشان تقسیم می نمایند.‏

مساله 2767ـ‏ اگر وارث میت دایی یا خالۀ مادری و چند دایی و خاله پدر و‏‎ ‎‏مادری یا پدری و عمو و عمه باشد، مال سه سهم می شود، و دو سهم آن را به‏‎ ‎‏دستوری که سابقاً گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می کنند، پس اگر میت‏‎ ‎‏یک دایی یا یک خالۀ مادری دارد، یک سهم دیگر آن را شش قسمت می کنند، یک‏‎ ‎‏قسمت را به دایی یا خالۀ مادری می دهند و بقیه را به دایی و خالۀ پدر و مادری یا‏‎ ‎‏پدری می دهند و به طور تساوی قسمت می کنند و اگر چند دایی مادری یا چند خالۀ‏‎ ‎‏مادری یا هم دایی مادری و هم خالۀ مادری دارد آن یک سهم را سه قسمت می کنند،‏‎ ‎‏یک قسمت را دایی ها و خاله های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت‏‎ ‎‏می کنند و بقیه را به دایی و خالۀ پدر و مادری یا پدری می دهند که به طور مساوی‏‎ ‎‏قسمت کنند.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 445

مساله 2768ـ‏ اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری که به‏‎ ‎‏عمو و عمه می رسد، به اولاد آنان و مقداری که به دایی و خاله می رسد، به اولاد آنان‏‎ ‎‏داده می شود.‏

مساله 2769ـ‏ اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خالۀ پدر و عمو و عمه و دایی‏‎ ‎‏و خالۀ مادر او باشند، مال سه سهم می شود، یک سهم آن مال عمو و عمه و دایی و‏‎ ‎‏خالۀ مادر میت است به طور مساوی، ولی احتیاط واجب در عمو و عمۀ مادری مادر‏‎ ‎‏میت آن است که با هم صلح کنند، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می کنند یک‏‎ ‎‏قسمت را دایی و خالۀ پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می نمایند و دو‏‎ ‎‏قسمت دیگر آن را به عمو و عمۀ پدر میت می دهند و عمو دو برابر عمه می برد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 446