احکام اِرث
مسائل متفرقۀ ارث
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ ارث

مساله 2780ـ‏ قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباسی را که پوشیده یا برای‏‎ ‎‏پوشیدن گرفته و دوخته است اگرچه نپوشیده باشد مال پسر بزرگتر است و اگر میت‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 447

‏از این چهار چیز بیشتر از یکی دارد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر دارد چنانچه مورد‏‎ ‎‏استعمال است یا برای استعمال مهیا شده مال پسر بزرگتر است.‏

مساله 2781ـ‏ اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثلاً از دو زن او در یک‏‎ ‎‏وقت دو پسر به دنیا آمده باشد، باید لباس و قرآن و انگشتر و شمشیر میت را بطور‏‎ ‎‏مساوی بین خودشان قسمت کنند.‏

مساله 2782ـ‏ اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازۀ مال او یا‏‎ ‎‏زیادتر باشد، باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در مساله پیش گفته شد،‏‎ ‎‏به قرض او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد بنابر احتیاط واجب باید از آن‏‎ ‎‏چهار چیزی هم که به پسر بزرگتر می رسد به نسبت به قرض او بدهند مثلاً اگر همۀ‏‎ ‎‏دارایی او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال‏‎ ‎‏پسر بزرگتر است و سی تومان هم قرض دارد بنابر احتیاط واجب پسر بزرگ باید به‏‎ ‎‏مقدار ده تومان از آن چهار چیز را بابت قرض میت بدهد.‏

مساله 2783ـ‏ مسلمان از کافر ارث می برد ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت باشد‏‎ ‎‏از او ارث نمی برد.‏

مساله 2784ـ‏ اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و بناحق بکشد، از او ارث‏‎ ‎‏نمی برد ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن که سنگ به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از‏‎ ‎‏خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث می برد ولی از دیۀ قتل ارث نمی برد.‏

مساله 2785ـ‏ هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند در صورتی که میت بچه ای‏‎ ‎‏داشته باشد که در شکم مادر است و در طبقۀ او وارث دیگری هم مانند اولاد و پدر‏‎ ‎‏مادر باشد، برای بچه ای که در شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می برد، سهم‏‎ ‎‏دو پسر را کنار می گذارند. ولی اگر احتمال بدهند بیشتر است مثلاً احتمال بدهند که‏‎ ‎‏زن سه بچه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار می گذارند، و چنانچه مثلاً یک پسر یا‏‎ ‎‏یک دختر به دنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می کنند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 448