کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی «نقش زمان و مکان در اجتهاد»
مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س)‏

‏«نقش زمان و مکان در اجتهاد»‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نام کتاب:                                                 مجموعه مصاحبه ها‏

‏تحقیق و نظارت:                                       کمیته علمی کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س)‏

‏حروفچینی::                                             کمیته علمی کنگره «نقش زمان و مکان در اجتهاد»‏

‏چاپ:                                                     مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏تاریخ انتشار:                                           زمستان 1374‏

‏تیراژ:                                                    3000 نسخه‏

‏ناشر:                                                     مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

‏قیمت:                                                    1200 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 14نقش زمان و مکان در اجتهاد (مجموعه مصاحبه ها)صفحه 2