کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
فضایل اخلاقی از دیدگاه حضرت امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : خرسند، سید امیررضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

فضایل اخلاقی از دیدگاه حضرت امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  فضایل اخلاقی از دیدگاه حضرت امام خمینی

سید امیر رضا خورسند

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله که به بررسی فضایل اخلاقی از نظر امام راحل می پردازد، در‏‎ ‎‏ده فصل سامان یافته است.‏

‏فصل اول؛ شکر‏

‏حضرت امام (ره) شکر را سه گونه می دانند:‏

‏شکر قلب و آن تصور نعمت است؛ و شکر به زبان و آن حمد و ثنای‏‎ ‎‏منعم است و شکر به سایر اعضا و آن مکافات نعمت است به قدر استحقاق‏‎ ‎‏آن و در ادامه، آثار شکر را این گونه بیان می نمایند: آثار قلبی شکر، خضوع‏‎ ‎‏و خشوع و محبت و خشیت و. . . اثر زبانی، مثل ثنا و مدح و حمد و از آثار‏‎ ‎‏در اعمال، اطاعت از منعم و رضایت او و از دیگر آثار شکر، افزونی نعمت‏‎ ‎‏را متذکر می شوند .‏

‏فصل دوم؛ ذکر‏

‏امام (ره) در این موضوع می فرماید: توجه به او را از یاد نبرید، توجه به‏‎ ‎‏او منشاء همه خیرات است برای دنیای شما، برای آخرت شما؛ به ذکر خدا‏‎ ‎‏مطمئن می  شود قلب ها .‏

‏فصل سوم؛ اخلاص‏

‏امام(ره) در «شرح چهل حدیث» و از لسان صاحب «غرائب البیان» در‏‎ ‎‏تعریف اخلاص چنین می گوید: مخلصان آنها هستند که عبادت خدا کنند‏‎ ‎‏به طوری که نبینند خود را در عبودیت او و نه عالم و اهل آن را، و تجاوز‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 306

‏نکنند از حد عبودیت در مشاهدۀ ربوبیت. و حضرت حق ـ جل و علا ـ در‏‎ ‎‏جواب حضرت جبرئیل امین می فرماید: اخلاص سرّی است که در دل‏‎ ‎‏محبوب خود قرار می دهم.‏

‏فصل چهارم؛ توکل‏

‏از منظر حضرت امام (ره)، مردم به سه قسمت تقسیم می شوند:‏

‏کسانی که فقط لفظاً  خود را دارای مقام توکل می دانند و. . . اشخاصی‏‎ ‎‏هستند که در مقام عقل، توکل به حق دارند، اما هنوز به مرتبۀ ایمان‏‎ ‎‏نرسیده اند.  کسانی که تصرف حق را در موجودات، به قلب رسانده و‏‎ ‎‏قلوب آنها ایمان آورده به این که مقدر امور، حق تعالی و سلطان و مالک‏‎ ‎‏اشیا اوست. . . . این ها صاحب مقام توکل هستند.‏

‏فصل پنجم؛ خوف و رجا‏

‏خوف یا ممدوح است و یا مذموم. خوف ممدوح و پسندیده، خوف از‏‎ ‎‏خدا و عظمت باری تعالی و از ارتکاب گناه است. . . و خوف مذموم، نتیجۀ‏‎ ‎‏صفت جبن و بزدلی است. در برابر ایمنی از مکر خداوند، خوف از‏‎ ‎‏خداست، که بر سه قسم است:‏

‏خوف بنده از عظمت جلال و کبریای خداوند، که آن را خشیت‏‎ ‎‏می گویند؛ خوف بنده از اعمال زشتی که قبلاً انجام داده و گناهانی که‏‎ ‎‏مرتکب شده است؛ خوف از هر دو؛ یعنی هم از عظمت جلال حق و هم از‏‎ ‎‏معاصی. رجا ضد یأس از رحمت خدا و همان امیدواری است.‏

‏فصل ششم؛تواضع‏

‏امام خمینی ضمن اشاره به فرق میان تواضع حقیقی و تملق و‏‎ ‎‏چاپلوسی، بیان می دارند: یک وقت، خُلق تواضع انسان را دعوت به احترام‏‎ ‎‏و فروتنی می کند، غنی باشد یا فقیر، مطمح نظر باشد یا نباشد؛ یعنی تواضع‏‎ ‎‏او بی آلایش است، روح او پاک وپاکیزه است، جاه و شرف مجامع قلب او‏‎ ‎‏را به خود جذب نکرده؛ این تواضع برای فقرا خوب است، برای اغنیا هم‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 307

‏خوب است.‏

‏فصل هفتم؛ صبر‏

‏صبر که عبارتست از نگهداری نفس از بی تابی نزد مکروه و یا شکایات‏‎ ‎‏بر جزع مستور، بر چند قسم است:‏

‏صبر بر معصیت که انسان چون به معصیتی  دعوت شود، به صبر و‏‎ ‎‏شکیبایی از لذت آن بگذرد؛ صبر بر عبادت که انسان در نماز و طاعت‏‎ ‎‏عجول نباشد و صبر بر بلا که در بلیّات، جزع و فزع از درد و غم واندوه‏‎ ‎‏نکند.‏

‏فصل هشتم؛ عفت‏

‏عفت عبارتست از اطاعت قوّه شهوانی از قوّه عاقله و سرکشی نکردن‏‎ ‎‏از امر و نهی آن تا صاحب آن از بندگی هوی و هوس رهایی یابد.‏

‏فصل نهم؛ غنا‏

‏امام(ره) ضمن بیان این نکته که غنا از اوصاف کمالیه نفس است، اظهار‏‎ ‎‏می دارد کسانی که غنای نفسانی ندارند، به داشتن مال و منال و ثروت،‏‎ ‎‏حرص و آزشان افزون گردد و نیازمندتر گردند و. . . .‏

‏فصل دهم؛ علم‏

‏حضرت امام (ره) در «شرح چهل حدیث» می فرمایند: نور علم،‏‎ ‎‏خشیت و خوف آورد و صاحب آن با آن که اقبال به شأن خود در صلاح‏‎ ‎‏نفس دارد، از خوف مرجع و معاد، آرام نگیرد و اصلاح خود را از خدا‏‎ ‎‏طلب کند و از اشتغال به غیر حق بیمناک باشد و. . . .‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 308