کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
صورت حقیقی انسان کامل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : امین زاده، محمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

صورت حقیقی انسان کامل

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  صورت حقیقی انسان کامل

حجة الاسلام محمد رضا امین زاده

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله که به بررسی صورت حقیقی انسان کامل از دیدگاه امام(ره)‏‎ ‎‏می پردازد هشت موضوع و محور زیر را به بررسی گذاشته است.‏

‏1 ـ مفهوم انسان کامل: کامل بودن یا ماهوی است یا وجودی، و‏‎ ‎‏حضرت امام انسان کامل را از جنبه وجودی بررسی می کند، زیرا جنبه‏‎ ‎‏ماهوی اعتباری است.‏

‏2 ـ صورت حقیقی انسان، همان صورت حق است که به تفصیل در کل‏‎ ‎‏هستی متجلی است و مظهر اسماء حسنای الهی خداوند می باشد.‏

‏3 ـ انسان کامل مجلای صفات و اسماء الهی اسم اعظم در هیچ کس،‏‎ ‎‏جز انسان تجلی نیافته است، لذا انسان کامل اول وجودی است که به فیض‏‎ ‎‏هستی نائل شد و اسماء و صفات در او ظاهر گشت.‏

‏4 ـ اسم اعظم و انسان کامل: اسم اعظم عبارت است از اسمی یا علامتی‏‎ ‎‏که واجد همه کمالات حق تعالی به طور ناقص(نقص امکانی) و واجد همه‏‎ ‎‏کمالات الهی است نسبت به سایر موجودات به طور کامل‏

‏5 ـ  جایگاه انسان کامل در نظام هستی: انسان دارای دو جایگاه است،‏‎ ‎‏تکوینی که خود دارای دو بُعد است: احدیت و واحدیت. از لحاظ احدیت‏‎ ‎‏کسی دسترسی به این مقام را ندارد، اما واحدیت که امکان دسترسی به این‏‎ ‎‏مقام است و جایگاه تشریعی که خلافت الهی از این جهت واسطه فیض در‏‎ ‎‏هدایت خلق است.‏


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 71

‏6 ـ  انسان کامل و مقام ربوبیت: حضرت امام انسان کامل را دارای مقام‏‎ ‎‏ربوبیت مطلق می داند که محیط بر تمام مراتب هستی است و صورت‏‎ ‎‏حقیقی انسان صورت و تمام عوالم است و تمام عوالم مربوب او هستند.‏

‏7 ـ انسان کامل و کمال الانقطاع: انسان کامل در صورتی که هیچ تعلق‏‎ ‎‏خاطری نسبت به مخلوقات نداشته باشد و فقط اتکا به خداوند داشته‏‎ ‎‏باشد.‏

‏8 ـ  انسان کامل و عبودیت: انسان کامل در عالی ترین مرتبه اش خداوند‏‎ ‎‏به او عنوان «عبد» می دهد، هر اندازه که طلب عبد از خداوند خالص تر‏‎ ‎‏باشد تجلی صفات کمال بیشتر است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 72