کتاب طهارت
نجاسات
میته
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

میته

نجاست میته

[سؤال 762] 343

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی‏

‏گوسفندی مرده، گوسفند که حرام شده پشم آن را با دست می کند حتی از مغزی‏‎ ‎‏پوست بیرون می آید آن را لباس درست می کند نماز با آن لباس جایز است یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، پشم گوسفند میته پاک است و نماز با آن اشکال ندارد لیکن در صورت کندن از بدن گوسفند میته اگر زیر پشم که متصل به بدن حیوان است رطوبت دارد باید تطهیر شود.

[سؤال 763] ----> 6228

‏4. پنیری که از مایۀ حیوانی که ذبح شرعی نشده درست می کنند، مثلاً پنیر کرافت و‏‎ ‎‏غیرها، خوردنش شرعاً چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر یقین به ملاقات پنیرمایه با جسم میته نباشد اشکال  ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 341

[سؤال 764] 344

 ‏بسمه تعالی‏

‏بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، روحی‏‎ ‎‏لک الفداء، مستدعی است مسائل زیر را جواب صریح مبذول فرمایید:‏

‏1. آیا اجناسی که از کشورهای غیر مسلمان آورده می شوند و جنس آن ها از چرم‏‎ ‎‏می باشد (مانند کفش و پوتین و غیره) پاک هستند و پوشیدن آن ها جایز است یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر احتمال داده شود که وارد کنندۀ مسلمان احراز تذکیۀ حیوان را کرده پاک است. 

[سؤال 765]

‏2. خوردن کنسرو و گوشت و مرغی که از کشورهای خارجی توسط دولت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران خریداری می شود، جایز می باشد و اشکالی ندارد؟‏

بسمه تعالی، اگر احتمال داده شود که وارد کنندۀ مسلمان احراز تذکیۀ حیوان را کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده است محکوم به حلّیت است.

‏3. آیا مرد مجاز است از پلاتین (طلای سفید) به صورت حلقه یا انگشتر استفاده کند؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 766] 345

 ‏بسمه تعالی‏ ‏22 / 7 / 1361‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ امام خمینی ‏

‏نظر به توجهات خاصه جناب عالی به مسائل جبهه و رزمندگان عزیز ایدهم الله‌‏‎ ‎‏بنصره، برآن شدیم در مورد مسأله ذیل حکم شرع مقدس اسلام را از آن جناب استفتا‏‎ ‎‏نماییم.‏

‏اخیراً ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام به خرید پوتین های چرمی از کشور کره‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 342

‏جنوبی نموده است. با توجه به این که چرم این پوتین ها از حیوانی که ذبح شرعی نشده‏‎ ‎‏می باشد. و پای انسان در این پوتین ها عرق می کند؛ آیا این عرق نجس می باشد؟ و نماز‏‎ ‎‏خواندن در این حال چه حکمی دارد؟ والسلام علیکم ورحمة الله‌ ‏

بسمه تعالی، اگر احتمال بدهند که واردکنندۀ مسلمان احراز تذکیه حیوان را کرده و آن را در دسترس قرار داده، محکوم به طهارت است.

[سؤال 767] 346

 ‏بسمه تعالی‏

‏شایع شده که بعضی از اورکت هایی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می شود در‏‎ ‎‏محل کمربند آن ها مقدار کوچکی چرم مشکی رنگ می باشد که آن از حیوانات نجس‏‎ ‎‏می باشد و امکان پاک شدن برای آن ها نمی باشد و نماز خواندن با آن باطل است که‏‎ ‎‏بعضی ها چرم را به دور انداخته و نمازهای خود را قضا می کنند و عده ای هم قبول‏‎ ‎‏نمی کنند نظر جناب عالی در این باره چیست آیا نجس است؟ و نماز خواندن با آن‏‎ ‎‏باطل است؟ در صورتی که انسان یقین ندارد که آن چرم پوست چه حیوانی می باشد‏‎ ‎‏حکم این مسائل را بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، چنانچه احراز تذکیه نشود نماز در آن جایز نیست و محکوم به نجاست است.

[سؤال 768] ----> 709

‏3. لباس هایی که از دار الکفر (مثل امریکا...) به دست مسلمین می رسد معامله و‏‎ ‎‏استفاده اش چه حکمی دارد؟ (مثل اُورکت امریکایی و اسرائیلی)‏

بسمه تعالی، اگر در بازار مسلمین به فروش می رسد مانع ندارد مگر آن که بدانند که از اجزاء حیوانی در آن است و احتمال ندهند که وارد کننده مسلمان احراز تذکیه حیوان را نموده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 343

[سؤال 769] ----> 1900

‏2. لباس های منسوب به کره یا امریکا یا اسرائیل که مشتمل بر قطعات چرمی است‏‎ ‎‏و در ایران خریداری می شود نماز با آن ها چه حکم دارد؟ و نمازهای خوانده شده با‏‎ ‎‏آن ها با جهل به حکم قضا دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، چرم هایی که از بلادکفر وارد می شود محکوم به نجاست است مگراین که احتمال داده شود که وارد کننده مسلمان احراز تذکیه آن را نموده و در اختیار افراد مسلمان قرار دهد و نسبت به گذشته نماز صحیح است.

[سؤال 770] ----> 1520

‏2. آیا لباس یا کفشی که از چرم ساخته شده و مارک یک مملکت غیر اسلامی روی‏‎ ‎‏آن خورده باشد، ولی در بازار مسلمین به فروش می رسد، نجس است؟‏

بسمه تعالی، اگر از بلاد کفر وارد شده، چنانچه احتمال داده شود که واردکننده مسلمان رعایت تزکیه نموده و در معرض استفاده مسلمان ها می گذارد محکوم به طهارت است.

[سؤال 771] 347

 ‏بسمه تعالی‏

‏آیا پوست هایی که از خارج وارد می شود و در ساختن کفش و امثال آن به کار‏‎ ‎‏می رود پاک است یا نجس؟‏

بسمه تعالی، پوستی که از بلاد اسلامی وارد می شود محکوم به طهارت است؛ مگر آن که ثابت شود که ذبح به طریق غیر شرعی بوده. و پوستی که از بلاد غیر اسلامی وارد می شود محکوم به نجاست است؛ مگر احراز شود که ذبح به طریق شرعی بوده یا احتمال داده شود که وارد کننده مسلمان احراز تذکیه حیوان را نموده است و پوست را در دسترس مسلمین قرار داده است. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 344

[سؤال 772] ----> 1325

‏2. جلد ضبط صوت و رادیو که از کشور غیر اسلامی آمده و چرم می باشد و‏‎ ‎‏احتمال دارد که چرم را از کشور اسلامی آن جا برده باشند، طاهر است یا نجس؟‏

بسمه تعالی، اگر از دست مسلمانی گرفته شده، با احتمال این که او احراز تذکیه کرده، محکوم به طهارت است به شرط آن که مسلم مذکور معاملۀ مذکّی با آن بکند علی الاحوط.

[سؤال 773] ----> 1626

‏3. آیا چرمی که در کشور فرانسه به فروش می رسد (یا کفش چرمی و غیره)، از‏‎ ‎‏آن جا که احتمال ورود از الجزایر دارد، پاک است و پوشیدن یا استفاده کردنش اشکال‏‎ ‎‏ندارد؟‏

بسمه تعالی، در حکم میته است.

[سؤال 774] ----> 1196

‏2. در مورد کفش هایی که در انگلیس از چرم ساخته می شود با علم به این که‏‎ ‎‏مقداری نسبتاً کم ذبح حلال هم وجود دارد چون بعضی ادعا می کنند که این مطلب‏‎ ‎‏باعث می شود که احتیاط از تمام کفش ها برداشته شود و این مسأله خیلی مورد سؤال‏‎ ‎‏است.‏

بسمه تعالی، در مفروض سؤال محکوم به نجاست است مگر ثابت شود که حیوان به طریق شرعی تذکیه شده است.

[سؤال 775] ----> 1093

‏3. خلبان ها در هنگام پرواز به منظور ایمنی، از کلاه و دستکش مخصوص پرواز و‏‎ ‎‏همچنین پوتین که همگی ساخت کشورهای خارج می باشد ـ به طوری که در داخل‏‎ ‎‏کلاه، مقداری چرم، ولی پوتین و دستکش، تمامی از چرم می باشد ـ استفاده می کنند،‏‎ ‎‏آیا در اثر عرق کردن، سر و دست و پا نجس می شود؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 345

بسمه تعالی، اگر از بلاد کفر وارد می شود، در صورتی محکوم به طهارت است که احتمال بدهند وارد کنندۀ مسلمان، احراز تذکیۀ حیوان را کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده است.

[سؤال 776] ----> 7057

‏2. قبل از انقلاب، نیروی دریایی برای پرسنل، کفش فرم از امریکا تهیه می نمود که‏‎ ‎‏جنس این کفش ها چرم می باشد و تعدادی از قبل مانده که به پرسنل فروخته می شود؛‏‎ ‎‏با توجه به این که قبلاً فرمودید: «اگر کفش از کشورهایی تهیه شود که ذبح اسلامی‏‎ ‎‏ندارد، چرم آن نجس است» آیا استفاده از این کفش ها که توسط ارتش جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی فروخته می شود همین حکم را پیدا می کند؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست، علی الاحوط.

[سؤال 777] 348

 ‏بسمه تعالی‏ ‏18 / 4 / 1361‏

‏پس از عرض سلام و آرزوی موفقیت و پیروزی اسلام بر کفر، این جانب که مقلد‏‎ ‎‏امام هستم و از ایشان تقلید می کنم در چند مورد برایم اشکالاتی پیش آمده است که از‏‎ ‎‏شما تقاضای رفع آن را دارم. قبلاً از توجه و یاری شما کمال سپاس و تشکر را دارم.‏

‏1 . یکی در مورد اشیا و چیزهایی است که از چرم حیوانات درست شده است؛ آیا‏‎ ‎‏آن ها نجس هستند؟ و اگر دست تر به آن ها بخورد دست نجس می شود؟ و آیا پوست‏‎ ‎‏مار و اشیایی که از پوست مار درست شده است شامل آن می شود و نجس محسوب‏‎ ‎‏می شود؟‏

بسمه تعالی، اگر حیوان تذکیه شود چرم آن پاک است و پوست مار نجس نیست.

‏2 . اگر انسان در نمازها در عدد سجده ها به طور زیاد شک کند و حتی در جماعت، آیا باید به شک خود‏‎ ‎‏اعتنا بکند یا نکند؟‏

بسمه تعالی، اعتنا به شک خود نکند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 346

‏3 . اگر کسی در تسبیحات اربعه شک کند که سه تا شد یا دوتا و یا یکی، آیا به شک خود اعتنا بکند یا‏‎ ‎‏نکند؟ و در صورت اعتنا، حکم آن چیست؟‏

بسمه تعالی، بنا را بر اقل بگذارد.

‏4 . شخصی می داند منی چه جور و چه شکلی و با چه شرایطی هم در مرد و هم در زن بیرون می آید و‏‎ ‎‏از مسأله 346 رساله آگاه است و به معنای دیگر، منی را از لحاظ جسم و طبیعت ظاهر می شناسد؛ اگر‏‎ ‎‏هر رطوبتی غیر از منی با شرایط مختلفی مانند شهوت، بی اختیار، تحریک، جستن و غیر این ها بیرون‏‎ ‎‏آید، آیا آن رطوبت که مثل منی نیست و مانند آن لزجی و غیره ندارد، حکم منی را دارد یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، با شک در خروج منی، حکم به جنابت نمی شود.

‏5 . آیا در رسالۀ امام احکام دیه موجود است؟ و اگر موجود است، در چه منبعی است؟ و آیا پرداخت‏‎ ‎‏دیه اجباری است؟ و آیا می توان با رضایت طرف یا زدن به طور عوض، آن را حل کرد؟ و حکم کسی‏‎ ‎‏که دیه را ندارد بدهد چیست؟‏

بسمه تعالی، در تحریر الوسیله مذکور است و دیه حکم سایر دیون را دارد.

‏6 . اگر در نماز در رکعت سوم و چهارم در تسبیحات اربعه سهواً «بسم الله‌» گفته شود و یا این که سهواً‏‎ ‎‏«الحمد لله‌» و کلماتی مثل این ها گفته شد، این سهویات سجدۀ سهو می خواهد یا نه؟ و چند تا‏‎ ‎‏می خواهد؛ یکی یا دو تا؟‏

بسمه تعالی، سجده سهو واجب نیست.

‏7 . بعد از تشهد سجدۀ سهو، آیا هر سه سلام را باید گفت یا فقط سلام آخر را؟‏

بسمه تعالی، فقط السلام علیکم.

‏8. یک دختری است به سن 20 که خواستگاری برایش آمده که پسر 32 و 33 سالش است و در ضمن‏‎ ‎‏پسر خیلی مؤمن و اسلامی است؛ آیا این تفاوت سنی زیاد شرعاً اشکالی ایجاد نمی کند و می شود‏‎ ‎‏جواب مثبت داد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 778] 349

 ‏بسمه تعالی‏ ‏3 / 10 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران‏

‏اکثر پرسنل نیروی هوایی چکمه هایی می پوشند که در زمان طاغوت، دولت از‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 347

‏امریکا خریده و بین آن ها توزیع نموده و یا خودشان در زمانی که در امریکا مشغول‏‎ ‎‏تحصیل بوده اند، از آن جا خریده و با خود آورده و از آن استفاده می نمایند. همچنین‏‎ ‎‏اورکت هایی وجود دارد که مانند چکمه های فوق الذکر، از امریکا آمده و چند تکه چرم‏‎ ‎‏در آن وجود دارد. نظر حضرت عالی در مورد استفادۀ چکمه و اورکت هایی که چرم آن‏‎ ‎‏از امریکا آمده، چیست؟‏

بسمه تعالی، بدون احراز تذکیه، محکوم به نجاست است.

[سؤال 779] 350

 ‏بسمه تعالی‏ ‏2 / 11 / 1362 ‏

‏دفتر حضرت امام امت، رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران‏

‏پیه صنعتی به عنوان مادۀ اولیه کارخانجات صابون سازی، یکی از اقلام واردات‏‎ ‎‏کشور ما است که اغلب از طرف صاحبان صنایع از کشورهای اروپایی خریداری و‏‎ ‎‏حمل و وارد کشور می شود. چربی موصوف در کارخانجات مربوط، پس از فعل و‏‎ ‎‏انفعالات و الحاق مواد دیگر، تبدیل به مصنوعات پاک کننده می گردد. در زمینۀ ورود و‏‎ ‎‏مصرف کالای یاد شده این مسأله مطرح شده است؛ با توجه به این که اعیان حیواناتی‏‎ ‎‏که به طریق غیر شرعی ذبح شده اند، نجس بوده و جایز نمی باشد و پیه واردۀ حاصل از‏‎ ‎‏حیوانات هم معلوم نیست که آن حیوان به طریق شرعی ذبح شده باشد یا نه و با‏‎ ‎‏احتمال نزدیک به یقین به صورت غیر شرعی ذبح شده اند، آیا گمرک، مجاز به‏‎ ‎‏ترخیص کالای موصوف می باشد یا خیر؟ خواهشمند است حکم شرعی در خصوص‏‎ ‎‏مورد، صادر و جهت اجرا ابلاغ فرمایند.‏

بسمه تعالی، در فرض مزبور، ترخیص اشکال ندارد.

[سؤال 780] 351

 ‏بسمه تعالی‏

‏دفتر امام عزیز، با تقدیم سلام ‏

‏محترماً؛ معروض می دارد: به طوری که مطلعین گوشزد کردند، بعضی مایه پنیرهای‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 348

‏پودر و قرص و مایع خارجی و همچنین پنیرهای خارجی که به ایران وارد می کنند مایه‏‎ ‎‏پنیرش از پُرزِ خوک گرفته می شود.‏

‏به وسیلۀ لابراتوارهای دانشگاه آن ها را رسیدگی نموده و در صورت صحت، هر‏‎ ‎‏حکمی امام فرمودند، ابلاغ فرمایند. ‏

بسمه تعالی، تا اطمینان به نجاست نداشته باشید، محکوم به طهارت است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 349