ولایت فقیه به استناد اخبار
فقها در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و اداره جامعه و دفاع از کشور و دادرسی و قضاوت مورد اعتماد پیامبرند.
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فقها در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و اداره جامعه و دفاع از کشور و دادرسی و قضاوت مورد اعتماد پیامبرند.

فقها در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و اداره جامعه و دفاع از کشور و دادرسی و قضاوت مورد اعتماد پیامبرند

‏     ‏‏بنابراین، ‏الفقهاء امناء الرسل‏ یعنی کلیۀ اموری که به عهدۀ پیغمبران است، فقهای عادل‏‎ ‎‏موظف و مأمور انجام آنند. گرچه «‏عدالت‏» اعم از «‏امانت‏» است و ممکن است کسی در‏‎ ‎‏امور مالی امین باشد اما در عین حال عادل نباشد، لکن مراد از ‏امناء الرسل‏ کسانی هستند‏‎ ‎‏که از هیچ حکمی تخلف نکنند، و پاک و منزه باشند، چنانکه در ذیل حدیث می فرماید:‏‎ ‎مالم یدخلوا فی الدنیا‏. یعنی تا هنگامی که به منجلاب دنیاطلبی درنیامده اند. پس اگر‏‎ ‎‏فقیهی در فکر جمع آوری مال دنیا باشد، عادل نیست، و نمی تواند امین رسول اکرم(ص) و‏‎ ‎‏مجری احکام اسلام باشد. فقط فقهای عادلند که احکام اسلام را اجرا کرده نظامات آن را‏‎ ‎‏مستقر می گردانند، حدود و قصاص را جاری می نمایند، حدود و تمامیت ارضی وطن‏‎ ‎‏مسلمانان را پاسداری می کنند. خلاصه، اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت به عهدۀ‏‎ ‎‏فقهاست: از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج، و صرف آن در مصالح‏‎ ‎‏مسلمین تا اجرای حدود و قصاص که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد ـ و ولیّ مقتول هم‏‎ ‎‏بدون نظارت او نمی تواند عمل کند حفظ مرزها و نظم شهرها ـ همه و همه.‏

‏     همان طور که پیغمبر اکرم(ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و‏‎ ‎‏خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای‏‎ ‎‏عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند، و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را‏‎ ‎‏مستقر گردانند.‏

‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 72