مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مشخصات کتاب

 

  

 کد/ م 546

 


& التعلیقه علی‏الفوائد الرضویه

a المؤلف:  حضرت الإمام الخمینی(س) 

 aالتحقیق والنشر: مؤسسة تنظیم ونشر تراث الإمام الخمینی(س) 

a المطبعة:  مطبعة مؤسسة العروج  

a الطبعة الثانیة: 1378ش ـ 1420ق/ 3000 نسخة 

 

 

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین‏وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام‏خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

نشانی الکترونیکی:  pub@imam-khomeini.ir

Rounded Rectangle: خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. التعلیقه علی‏الفوائد الرضویه/ مؤلف امام‏خمینی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام‏خمینی(س)، 1375. 192ص.
ISBN: 964 - 335 - 008 - 8 
فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.   
عربی. کتابنامه: ص.183ـ190؛ همچنین به صورت زیرنویس. 
1. قاضی‏سعیدقمی، محمدسعید بن محمدمفید، 1049 ـ 1103؟ق ـ ـ الفوائد الرضویه ـ ـ نقد وتفسیر. 2. احادیث خاص(رأس‏ الجالوت). 3. توحید ـ ـ فلسفه. 4. عرفان. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام‏خمینی(س) ـ دفترقم. ب. عنوان. 
   B                خ ش/ ف 256 ق           1/189    کتابخانه ملی ایران                        10819 ـ 78 م


 

 

 

 

 

      کد/ م 546

 

کتابالتعلیقه علی الفوائد الرضویهصفحه 6