پیام عالیجناب اسقف اعظم آرام کشیشیان*

که توسط نمایندۀ ایشان اسقف بارین وارطانیان قرائت شد

با درود و تحیت فراوان به شرکت کنندگان در همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد میلاد

اینجانب اطمینان دارم که این همایش، فرصت مناسبی برای شرکت کنندگان و عموم مردم فراهم خواهد کرد تا بتوانند اندیشه ها، نظرات و موضع گیریهای امام خمینی(ره) پیرامون مسائل جهان اسلام و جامعه بشری را بدقت مورد بررسی قرار دهند.

«مبارزه»، در افکار و عملکردها و زندگی امام خمینی(ره) از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. این مفهوم که در عرصۀ زندگی و حیات ایشان، همواره وجود داشته است، در ادیان اسلام و مسیحیت نیز نقش و جایگاه مهمی داشته و دارد. موجب خوشحالی من است که شما (مسئولین همایش) بخشی از موضوعات و مباحث کنگره را به موضوع «مبارزه» اختصاص داده اید و به همین مناسبت، مایلم مطالبی را با شما در میان بگذارم.

همان طور که اشاره شد، مفهوم «مبارزه» یک عامل مشترک میان مسلمانان و مسیحیان است. اگر تاریخ این ادیان و سیر تحولات و پیدایش و تعالیم آنها را بررسی کنیم، بی تردید درمی یابیم که مبارزه و جهاد، همواره از نقش و جایگاه مهم و اساسی برخوردار بوده و هست. به همین سبب می خواهم برخی از مفاهیم مبارزه از دیدگاه مسیحیت را شرح و توضیح دهم:

1. نخست آنکه نباید مفهوم مبارزه را با استبداد، سلطه، ستم، سرکوب، کشتار و جنگ برابر بدانیم و تفاوت آنها را نادیده بگیریم. مبارزه، یک موضع گیری شجاعانه و شرافتمندانه و یکی از مفاهیم ثابت اخلاقی، روحی و فکری است. مبارزه، نه تنها قیام و رویارویی با مظاهر شر و بدی، بلکه تلاش در راه نیکی و پیکار در راه رسیدن به همۀ خوبیهاست.

2. از دیدگاه آیین مسیحیت، مبارزه عبارت است از یک واکنش انسانی در برابر همۀ مظاهر پلیدی و گناه، و همۀ نهادها و مجموعه هایی که تلاش می کنند زندگی انسان را از وجود خداوند تهی نموده و در صدد آن هستند که کینه و دشمنی را جایگزین محبت الهی، ظلم و ستم را جایگزین عدالت، و مرگ و نیستی را جایگزین زندگی و بالندگی جوامع نمایند.

3. «مبارزه» نه فقط پیکار با دشمنان خدا، بلکه تلاشی در راه تحکیم حاکمیت خداوند در زمین است. تنها حاکمیت خداست که می تواند محبت، عدالت، صلح و ارزشهای اخلاقی را در زندگی جوامع بشری تقویت نماید. به همین سبب، سرورمان عیسی مسیح(ع)، سراسر زندگانی و دعوت آسمانی خود را وقف مبارزۀ مستمر نمود و با همۀ مجموعه ها، حکام و اشخاصی که در مسیر به فساد کشاندن جامعه و بر اندازی ارزشهای اخلاقی، اجتماعی و انسانی در زندگی بشر، گام برمی داشتند، پیکار کرد. از این رو، پیروی و اطاعت از تعالیم مسیح(ع)، به معنای شرکت در پیکار و جهاد همگانی جامعه است. امروز نیز همان مبارزه، در زندگی ما ادامه دارد، چراکه همان پلیدیها و خطرات، هنوز جوامع ما را در برگرفته اند و ادیان آسمانی ما؛ یعنی اسلام و مسیحیت، از صحنۀ زندگی دور نبوده و کاملاً با حیات و زندگی روزمره آمیخته و مرتبط هستند. اسلام و مسیحیت، هر دو بر ارزشهای اخلاقی و باورهای آسمانی که بر ما فرو فرستاده شده، تأکید دارند تا از طریق آن، مسیر صحیح حیات انسان و جامعه را تعیین کنند. بنابراین، چنین ادیانی نمی توانند نسبت به خطراتی که حیات انسان را در برگرفته اند، بی تفاوت و بی توجه باشند.

امروزه در جای جای جهان، شاهد انحطاط ارزشهای اخلاقی و معنوی هستیم. در بسیاری موارد، شیوۀ زندگی غرب و اندیشه ها و فرهنگ غربی به جوامع شرقی و سنتی ما رسوخ کرده و موجب از بین رفتن ارزشهای اخلاقی شده اند. من عقیده دارم که علل و انگیزه های مبارزۀ امام خمینی(ره) در راه تحقق منافع انسان و جامعه، در همین نکته نهفته است. همان طور که اشاره کردم، امام(ره) در زندگی و آثار خود، بر مفهوم مبارزه و جهاد تأکید نمودند. از نظر ایشان، مبارزه به معنی بازگشت به اصول اسلام ناب می باشد.

مبارزه؛ یعنی حفظ ارزشهای اخلاقی دین. مبارزه؛ یعنی گشودن باب گفتگو با دیگر ادیانی که در راه ترویج ارزشها و حقایق آسمانی در زندگی بشر گام بر می دارند. من اطمینان دارم که ما به وسیلۀ همین اصل اساسی، قادر خواهیم بود همکاری مشترکی میان اسلام و مسیحیت ایجاد نماییم.

ادیان آسمانی (اسلام و مسیحیت) نمی توانند نسبت به نابودی ارزشهای اخلاقی، بی تفاوت و ساکت بمانند، چرا که در صورت نابودی ارزشهای اخلاقی، جامعه رو به ویرانی خواهد نهاد.

این دو دین آسمانی باید برای بازگرداندن ارزشها و اصول اخلاقی انجیل مقدس و قرآن کریم به جایگاه اصلی خود، با هم همکاری کنند و این همان فراخوان مشترکی است که در پیش روی همۀ ما قرار دارد، و امام خمینی(ره)، با زندگانی و عملکرد خویش، مسیر رسیدن به خدا را که همان راه ارزشهای اخلاقی است، بدرستی ترسیم کردند. ارزشهای اخلاقی، تنها تعلیمات نظری را شامل نمی شود، بلکه راه زندگی است، و امام(ره)، با تلاش در راه اشاعه و اجرای این ارزشها، آنها را به صحنۀ زندگی وارد کردند.

امام خمینی(ره)؛ به همۀ ما یادآوری کردند که کوشش و تلاش مخلصانه در راه ارزشها، بخصوص در دنیای امروز کار ساده ای نیست، بلکه نیازمند مبارزه و جهاد پیگیر می باشد: جهاد در راه گفتگوی میان ادیان و در عین حال حفظ هویت و ماهیت ویژۀ هریک از آنها، و مبارزه در راه رسیدن به همزیستی مبتنی بر صلح، عدالت و محبت.

 

منبع: رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشۀ امام خمینی(ره)، ج 1، ص 85.* . رهبر ارامنۀ جهان

. انتهای پیام /*