بازتاب فرهنگ عاشورا در اندیشه و رفتار سیاسی امام خمینی(ره) با تکیه بر بررسی مردم و نخبگان در دو حرکت

زهرا رهنورد

جهت بررسی نمودهای عینی تأثیر فرهنگ عاشورا در اندیشه و زندگی امام خمینی ابتدا لازم است که تعریفی از فرهنگ عاشورا داشته باشیم.

فرهنگ عاشورا، مقوله ای بسیار پیچیده است، چرا که دارای ابعاد اخلاقی، سیاسی، اجتماعی ـ فلسفی، عرفانی، هنری و بـُعد شگفت تقدیری است.

ممکن است فرهنگهای دیگری، مثل فرهنگ مبارزات مردم قهرمان دیگر نقاط جهان، کم یا بیش ابعادی مشابه داشته باشند؛ اما مهم، جایگاه این حرکت، در تفکر و تحلیل اسلامی با توجه به اهداف آن می باشد. در اسلام، به طور اتوماتیک هر حرکتی به قصد قرب الهی انجام می گیرد اما مجموعه ماجرای «عاشورا»، قصد قربی است با روشی خاص و نمایشی و نمودی خاص.

روش این قصد قرب، «حرکت متضاد طلب و خودداری» است، طلب و خودداری ای مرحله ای، و کوتاه مدت برای وصولی ابدی در درازمدت. این طلب و خودداری، نه تنها در قلمرو عرفانی بلکه در قلمرو روابط خویشاوندی، سیاسی و... ظاهر می شود.

با یک تعریف کلی، فرهنگ عاشورا تکاپویی است به قصد وصل و قرب الهی، از طریق و تاکتیک طلب و خودداری، در فرایندی از اهداء خون و جان و هم آوازی عینی با چکاچک شمشیرها که نماد جنگ خیر و شر و حق و باطل و حق و زور را به نمایش می گذارند. قیام به سیف محمل عینی و نهایی آن است.

گر مرد رهی میان خون باید رفت از پای فتاده سرنگون باید رفت

راه عاشورا، در ابریشمی از خون تافته شده است.

یعنی فرهنگ عاشورایی بی شک و شبهه، ظاهری مبارزاتی دارد و قیام به سیف مرحلۀ نهایی آن است.

گفتیم طلب و خودداری؛ این طلب و خودداری، به کجا می انجامد؟

از رازهای فرهنگ عاشورا این است که رخدادها ظاهری دارند و باطنی، نمایشی دارند و پیامی، شکلی دارند و رمزی، بعدی دارند و نوری، جسمی دارند و روحی. در مسیر قرب الهی، در فرایندی از خون و چکاچک شمشیرها در عاشورا که نقطۀ اوج این حرکت است. «روز دهم»، طلب و خودداری به اوج می رسند تا این که هیچگونه تعلق و وابستگی باقی نماند تا زمینه نهایی بریدن از ما سواء الله و وصل به الله آماده گردد.

مادرها فرزند را می خواهند، اما او را تقدیم مسیر قرب می کنند. جوانان رعنا را به صحنه نبرد می فرستند و پیکرهای مثله آنان را پس می گیرند.

مادر ابوالفضل(ع)، ام البنین، چهار فرزند را تقدیم می کند و در کنار جسد آنها زار می زند که:

«دیگر مرا مادر پسران ننامید.»

مادر وهب، سر بریدۀ فرزند را به سوی دشمن پرتاب می کند و می سراید:

«سری را که در راه خدا داده ام پس نمی گیرم.»

مادر علی اصغر، کودک شیرخوار خود را، مادر قاسم تازه داماد خود را و مادر علی اکبر... این مادران رابطه مادر و فرزندی را طلب کردند و در عین حال خود را از گل روی فرزند محروم نمودند.

زنان، همسران خود را دوست داشتند و آنان را به نبرد تهییج کردند.

حسین(ع) برادران، فرزندان و حتی شیر خوارۀ خود را و در نهایت سر خود را در مسیر قرب، در سیلابی از خون از دست داد. چرا که معتقد بود که «اگر دین خدا با خون او قوام می گیرد، بر شمشیرهاست که او را محاصره کنند و در خون بغلطانند.» و زینب ـ علیهاالسلام ـ قهرمان تر از همه، پا به پای حسین، تمامی پشتوانه های عینی و ظاهری، یعنی مردان خانواده و در رأس آنان، حسین(ع) را تقدیم این مسیر قرب نمود و خود سوگوار و با باری سنگین از اداره قبیله و خانواده، به جهت تداوم را و ارسال پیام، راهی کوه و دشت و صحرا شد. مصر و شام را درنوردید تا آرام گرفت.

«آب»، سمبل و مظهر این طلب و خودداری است. رمزی که در رخدادها و در شخصیت قهرمانان ظاهر می شود. به قول مولوی:

آب کم جو، تشنگی آور بدست              تا بجوشد آبت از بالا و پست

رمز آب، را حضرت ابوالفضل العباس(ع) برملا کرد. آنجا که به قصد آوردن آب برای زنان و کودکان و رزمندگان تشنه، به سرچشمه فرات رسید، خسته با لبهای چاک چاک از گرمای نینوای هزاران ساله.

آب، شفاف و درخشان و خنک و زیبا، آبی که تمدنها در کنار آن، حیات یافته بودند و بشر مدعیست نخستین تمدن در کنار همین آب شکل گرفت. ابوالفضل(ع) تشنه، مثل یاران و همگنان، در طلب آن، اما او کام تشنه را با دیدن و نیاشامیدن جوانمردانه آب، تشنه تر می کند. با مشک پر آب، به سوی خیمه گاه روان می شود. تمدنها از آب دجله و فرات سیراب شدند و حیات یافتند. ابوالفضل(ع) با خودداری از آب به حیات جاوید رسید، در راه، دشمن دو دستش را قطع می کند، او مشک را به دندان می گیرد در نهایت نیزه ای مشک و نیزه ای قلب ابوالفضل(ع) را سوراخ می کند... و او تشنه لب جان می سپارد. خانواده و کودکان و رزمندگان نیز در تشنگی می سوزند و جان می سپارند. همه به حیاتی می رسند که انسانهای پس از آنها با نوشیدن جرعه ای از آن آب زنده می شوند و حیات می یابند، همچون مردم ایران در نبرد با ظلم.

رفتم که آبی آورم     بهر سکینه خواهرم  دستم جدا شد       دستم جدا شد

فرهنگ عاشورا، فرهنگ رنج کشیدن، سختی دیدن، مرارت را تحمل کردن. جوانمردی نمودن، آزادی و آزادگی است. فرهنگ حق را به حق دار رساندن است؛ در تخاصم خیر و شر. پیام آن این است که خون مظلوم، حق طلب پیروز است.

امام خمینی(ره) این پیام را با تمام وجود حس کرد و درک نمود. در یک جمله فرمود:

«عاشورا، روزی است که خون بر شمشیر پیروز می شود.»

یعنی حق بر زور غلبه می یابد. و این به خودی خود، بشارت «دولت کریمۀ مهدی(عج)» است.

و این جمله مدخلی است برای ورود به تأثیر پذیری نظری و عملی امام خمینی(ره) از مدل «فرهنگ عاشورا»، در سراسر زندگی فکری و سیاسی و عرفانی خود. اما مطالعه ما در این مقاله از این پس یک مطالعه سیاسی و مبارزاتی است.

امام خمینی اصولاً با تکیه بر جمله معروفی از امام حسین(ع)، حرکت عظیمی را که در روز دهم، عاشورا، به اوج رسید، «امر به معروف و نهی از منکر» می دانستند:

 «قیام کردم (خروج نمودم) برای احیای سنت جدم رسول الله، و چیزی اراده نکرده ام مگر امر به معروف و نهی از منکر.»

امام خمینی در رسالۀ خود، امر به معروف و نهی از منکر را مرحله به مرحله، از شیوه های مسالمت آمیز پند و موعظه آغاز می کنند تا مبارزه مستقیم و رویاروی، پیش می روند و در طول زندگی سیاسی و مبارزاتی خود عملاً، این شیوه را به عنوان یک مدل رفتاری، الگوی حرکات فکری و سیاسی خود قرار دادند. از موعظه نسبت به شاه و امرای کشوری و لشگری از یک سوی و موعظه مردم از سوی دیگر، تا اینکه در روند 15 سال به 21 و 22 بهمن رسیدند و خود بارها می گفتند ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. احدی الحسنیین، یا شهادت یا پیروزی و کسب قدرت و حاکمیت اسلام.

امام خمینی در این مبارزه، سیاست بازی نکردند بلکه با وضوح کامل، نبرد رویاروی حق و باطل را پیگیری کردند چون به این آیه کریمه باور داشتند که نویدبخش همۀ مؤمنان مبارزه گر بوده است:

 «بل تقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق» (سوره انبیاء آیه 18)

حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، در مبارزه خود که احیای سنت رسول(ص) بود بر چند امر تکیه داشتند؛ مکتب، مردم، نخبگان و رهبری به عنوان عناصر مثبت و فقدان مشروعیت حاکمیت دوران و فساد دستگاه، فساد تصمیم گیرندگان و مدیران به عنوان عناصر منفی. بدین ترتیب امام حسین(ع) جزو احیاگران نخستین اسلام است. پیش از ایشان نیز احیاگران دیگری چون حضرت علی(ع)، ابوذر، امام حسن(ع)، این نقش را ایفا کرده اند. امام خمینی نیز از احیاگران و پس از ائمه از درخشان ترین آنان است.

الا اینکه در این مقطع، مشروعیت حاکمیت و تصمیم گیرندگان کاملاً از بین رفته و امام حسین راضی به بیعت با یزید نمی باشد. مردم، نقطه اوج و بستر مناسب شروع قیامند. به سخن دیگر بهتر است در این بخش به مبحث مردم و نخبگان بپردازیم.

در اینجا مردم، عنصر مهمی هستند، آنها آمادگی خود را برای این عدم بیعت و اعتراض اعلام کرده اند، اما زیر  قول خود می زنند و به «ناکثین» تاریخ می پیوندند.

اگر در این فراز، حرکت امام خمینی را الگو برداری از مدل حرکت امام حسین بدانیم، عناصر منفی با شدت بیشتری حضور دارند، شاه و دار و دسته آمریکایی اش پوستین وارونه اسلام بر تن مدعیان، مدرنیزاسیون نوع آمریکایی، سرمایه داری وابسته، دیکتاتوری نظامی ـ سلطنتی و...

عناصر مثبت نیز حضور دارند، الا اینکه مردم ایران می گویند:

ما اهل کوفه نیستیم            امام تنها بماند

... و بر این حرف خود پافشاری می کنند، بر سر پیمان باقی می مانند و حرکت و قیام به انقلاب منجر می شود و حکومتی با مشروعیت صددرصد، هم به دلیل حضور مردم و هم حضور مکتب و رهبری کاریزماتیک تشکیل می شود.

مدل عاشورای امام حسین(ع) با پیام «پیروزی خون بر شمشیر» در الگوی رفتاری و اندیشه سیاسی امام خمینی حضور دائم دارد. امام خمینی معتقد است که امام حسین پیروز شده است. دلیل پیروزی او تداوم راه و نام و یاد و الگوی حرکت اوست، هرچند مردم از پشت خنجر زدند و امام شهید شد و حکومت اسلامی تشکیل نگردید و نظام با عدم مشروعیت به حیات خود ادامه داد، اما قدرت عناصر مثبت حرکت و نفس حرکت که به قصد قرب الهی انجام گرفته است، پیروزی را تضمین نموده است. اگر امام حسین(ع) موفق می شد یزید را براندازد، و حکومت تشکیل دهد فبهاالمراد. حالا هم که نشده در عوض مدل و الگو قرار گرفته و پیروزی در پیام خون اوست که «ثارالله» است و عظمت حرکتش تنها خورشید منظومه بشری است. آن نحوه طلب و خودداری حسین و یارانش در مسیر قرب الی الله، آنها را به پیروزی رساند.

امام حسین و امام خمینی هر دو روی مردم حساب باز کردند و مردم را از عناصر بزرگ موفقیت تلقی نمودند و امروز یکی از ویژگیهای حرکتهای اسلامی در جهان، حضور قوی مردم در صحنه است که نوع دیگری از پیکارگری را در عرصه مبارزات مطرح نموده اند. امروز دیگر تشکیلات نخبگان به نوع مبارزات سوسیالیستی و چریکی وجود ندارد.

اما، انقلاب اسلامی ایران برخلاف نگرش متفکران اسلامی معاصر، انقلابی بدون نخبۀ محض (Elit) هم نبود، نخبگان نوع خاصی بودند، گروهی از روشنفکران و روحانیون، در تشکیلات بزرگ دانشجویی و دانشگاهی و حوزوی. پس در انقلاب ایران چه چیزی حضور نخبگان را کم رنگ می کند؟ این یک سؤال است و بزرگترین تفاوت در این دو حرکت به مقوله نخبگان و مردم باز می گردد.

در حرکت امام خمینی(ره) تشکیلات دانشجویی و روحانی، حزبی و جمعیتی بطور مشخص ذیل سازمان واحدی قرار نگرفتند که رهبری با رده بندی و کادرها و سانترالیسم و غیرسانترالیسم با آن در تماس باشد، بلکه همه جمعیتها و گروهها و احزاب خرد و کلان در یک تشکیلات بسیار بزرگ مردمی، که نام حزب الله به خود گرفت غرق شدند. مردم به صراحت گفتند:

حزب فقط حزب الله        رهبر فقط روح الله

بدین ترتیب، مردم نخبگان را حذف کردند. آنها وجود داشتند و دارند اما مردم به خواست قلبی خود این واسطه را، نخبگی را، بین خود و رهبر نپذیرفتند و شاید یکی از دلایل پیروزی انقلاب اسلامی همین امر بود، نخبگانی که به شکل روحانی و دانشگاهی وجود داشتند اما مردم وجود آنها را ندیده گرفتند تا به صورت سیلی بنیان کن پایه های نظام فاقد مشروعیت را از جای بر کنند.

اما حذف نخبگان که در ذهن وجود داشت نه در عمل، آسیبی بر پیکر انقلاب بود. اگر چه احزاب و جمعیتهای مذهبی پس از انقلاب سعی کردند، جمعهای نخبه در سطح روحانی و دانشگاهی تشکیل دهند اما کمتر موفق شدند و این مسأله به جای خود باقی است.

امام حسین(ع) تنها با نخبگان یاران خود، که عمدتاً از آل رسول الله(ص) بودند حرکت پیروزی خون بر شمشیر و فرهنگ عاشورا را به عرصه بشری تقدیم کرد.

بی مردم، اما با نخبگان، نخبگانی از شجره پاک نبوت و امامت، متصل به «ساق عرش» در کنار تک و توک چهره های مردمی که آنان نیز نوع دیگری از نخبگان بودند.

در حرکت امام حسین(ع) مردم، ضعیف و متمایل به صفر و نخبگان قوی تر بودند، در حرکت امام خمینی(ره) که پیرو حرکت نخست است و خود حرکتی حسینی است، مردم حضور قوی داشتند و نخبگان از نوع زمینی و ضعیف تر.

و آیا این پندی بود که امام خمینی از عاشورا گرفت؟

یا تقدیری بود فوق محاسبه بشری که در دو حرکت حسینی رقم زده شده بود؟

در هر حال، عاشورای حسینی، به صورت فرهنگ طلب و تشنگی و محرومیت در جانهای مشتاق و خمیر ملتها باقی ماند تا همیشه در جستجوی وصل و سودای رمزی آب باشند اما حرکت امام خمینی پیروز شد، به انقلاب و کسب حاکمیت انجامید از این روی جاودانگی عاشورا، به عنوان الگوی ابدی حتی برای انقلاب اسلامی ایران، باقی ماند.

 

 

منبع: اولین کنگره عاشورا، دفتر اول، چشمه خورشید، ص 271.

. انتهای پیام /*