نجف اشرف، 1345_ نامه به آقای عطاء الله اشرفی اصفهانی (لزوم توثیق در اعطای اجازه شرعی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 99

***

نجف اشرف، 1355_ نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره ارسال وجه

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 167

***

نجف اشرف، 1357_ نامه احوالپرسی به آقای عباس علی عمید زنجانی

ر.ک صحیفه امام؛ ج 3، ص 480

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بلوچستان (هدف نهضت ـ توطئه های اجانب)

اهم بیانات:

 برنامه ای بوده است که اجانب از سالهای بسیار طولانی طرح ریزی کرده‏‎ ‎‏بودند، برای اینکه مخازن ایران را ـ که مخازن غنی ای است ـ آنها ببرند، و کسی نباشد در‏‎ ‎‏مقابل آنها ایستادگی کند. ولهذا برنامه این بود که ملت ایران را یا اغفال کنند؛ یا آنهایی را‏‎ ‎‏که اغفال نمی شوند از بین ببرند؛ اگر بتوانند، حیثیتشان را در بین ملت از بین ببرند. و اگر‏‎ ‎‏این را موفق نشوند، خودشان را از بین ببرند.

راه اینکه اسلام را از بین ببرند این بود که روحانیت را از بین ببرند. اینها می دانستند‏‎ ‎‏که تا روحانیون هستند، اینها حفظ می کنند اسلام را. نقشه بردن اسلام؛ و راهش بردن‏‎ ‎‏روحانیت و جدا کردن ملت از روحانیون. ولهذا با تبلیغات دامنه داری مشغول شدند ـ و‏‎ ‎‏حالا هم مشغول اند ـ که روحانیون را از ملت جدا کنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 10، ص 134 - 139

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع روحانیون شرق تهران (خدمات روحانیون و رسالت خطیرآنان)

اهم بیانات:

  ملت آنی است که به جمهوری اسلامی نود و هشت و نیم، قریب نود و نه، به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی رأی داد، که شما می گفتید اسلامش نه. همین شماهایی که حالا این‏‎ ‎‏حرفها را می زنید آن وقت هم می زدید. شمای «اسلام نه» ها همه قوایتان را روی هم‏ ‏گذاشتید و یک درصد، و یک قدری بیشتر، داشتید. با اینکه خیانت هم کردید! نود و‏‎ ‎‏هشت و یک مقداری زیادترش مال تودۀ مردم و مسلمانها بود؛ مال مذهبیها بود؛ یعنی‏‎ ‎‏بُردِ مذهب بود، و شما حالا از مذهب می ترسید. آخر شما چه کاره هستید که می گویید‏‎ ‎‏روحانیون می ترسیم ملت را ...‏

ملت آن است که تعیین کرده سرنوشت‏‎ ‎‏خودش را، قانون اساسیش را داده دست یک دسته ای ملاّ و مجتهد در مجلس؛ به چه‏‎ ‎‏اشکال داری؟ می گویید که ما بزور باید این آقایان را کنار بگذاریم؛ و یک دسته مثلاً‏‎ ‎‏دمکرات بیاوریم توی کار، زوری که نیست! شما می خواهید از قوانین عالَم فرار کنید؟‏‎ ‎‏شما خوف چه دارید؟ شما خوف این دارید که ملت ما مبادا پیروز بشوند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 10، ص 140 - 147

***

جماران، 1359_ پیام به ملت ایران و علمای اعلام (لزوم دیدار از بازماندگان شهیدان)

اهم پیام:

 بر همۀ ملت خصوصاً علمای‏‎ ‎‏اعلام لازم است از بازماندگان شهیدان اسلام دیدن نموده، و با عواطف اسلامی خود در‏‎ ‎‏خدمت آنان کوشا باشند و از کمکهای معنوی و عواطف روحی دریغ ننمایند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 13، ص 242

***

جماران، 1360_ نامه تشکر به فرماندهان ارتش و سپاه (تبریک شکستن حصر آبادان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 15، ص 254 - 255

***

جماران، 1364_ حکم انتصاب آقای مهدی کروبی به سمت سرپرست حجاج ایرانی

ر.ک صحیفه امام؛ ج 19، ص 394

***

. انتهای پیام /*