قم، ۱۳۴۱_ نامه به آقای محمد تقی فلسفی (تجمع در مسجد سید عزیز الله)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۸۵ - ۸۶


***


نجف اشرف، ۱۳۴۸_ نامه تبریک به فاطمه طباطبائی (تبریک ازدواج)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۴۹


***


نوفل لوشاتو ، ۱۳۵۷_ نامه به آقای حسین نوری همدانی (تصمیم به ادامه اقامت موقت در فرانسه)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۲۲۹


***


نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره حفظ وحدت و اجتناب از اختلاف
اهم بیانات:
‏ ایران با آنهایی که مجاورش هستند‏‎ ‎‏ممالک مجاورش خوب نیستند. ممالک اسلامی به این صورت درآمده و این‏‎ ‎‏همین طوری نیست. اینطور نیست که این ممالک اسلامی که با هم اختلافات دارند، و‏‎ ‎‏اختلافات سرسختانه با هم دارند و گاهی هم به جنگ هم برمی خیزند، این مِنْ بابِ اتفاق‏‎ ‎‏شده باشد؛ خیر، این نقشه های آن ابرقدرتهاست که اینها را وادار می کند که به هم بپرند و‏‎ ‎‏اجتماع نداشته باشند. آن قدرت یک میلیاردی نیاید روی کار که حوصله را بر آنها‏‎ ‎‏[‏‏تنگ‏‏]‏‏ کند و به همه غلبه بکند.
باید بیدار بشوند نسل جوان. توجه پیدا کند نسل جوان به این نقشه های شیطانی که‏‎ ‎‏می ریزند. الآن در اروپا شما چندین هزار جمعیت دارید؛ این چندین هزار جمعیت اگر‏‎ ‎‏چنانچه با یک مقصد راه بروند؛ یعنی شما در فرانسه هستید، یک دستۀ دیگر در آلمان‏‎ ‎‏هستند، یک دستۀ دیگر امریکا هستند، اینها همه با یک مقصد حرکت بکنند، کارهایشان‏‎ ‎‏منسجم باشد، یک نظام داشته باشد، و اینها با هم یک نقشه را بخواهند پیاده بکنند، خیلی‏‎ ‎‏کار از آنها می آید. مع الأسف نیست یک همچو چیزی.
در داخلۀ هر مملکتی، مثل حالا ‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏ مملکت ایران، کوشش کردند به اینکه در داخلۀ‏‎ ‎‏ایران از راههای مختلف یک کارهایی بکنند که قوا با هم مجتمع نشوند. آخوند را پیش‏‎ ‎‏مردمْ زمان رضا شاه همچو مبتذل کرده بودند که آخوند نمی توانست از خانه ‏‏[‏‏بیرون‏‎ ‎‏بیاید‏‏]‏‏، نه از دست دولت، از دست مردم! مردم را این جور کرده بودند «این آخوندها‏‎ ‎‏همه درباری اند»! آن دربار داشت آخوندها را می کوبید، از آن طرف، اینها می گفتند اینها‏‎ ‎‏درباری اند! دربارْ آخوندهای ما را، ملاّهای ما را داشت می کشت، در حبس می برد‏‎ ‎‏می کشت، از آن طرف هم ملت می گفت: اینها همه درباری اند. تزریق کرده بودند آنها که‏‎ ‎‏این ملاّ که ممکن است در مقابل قدرتها بایستد، باید بشکنند او را در بین ملت خودش،‏‎ ‎‏ملت را از او جدا بکنند؛ وقتی که جدا کردند از خودش، قوه نیست دیگر در کار. یک‏‎ ‎‏کسی که جلو بیفتد و کار بکند و ملت هم با او همراه باشد نیست. آخوند است؛ آخوند‏‎ ‎‏باید شکسته بشود.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۲۳۰ - ۲۴۱


***


قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع خانواده های شهدای ۱۵ خرداد (منشأ مخالفت گروهک ها)
اهم بیانات:
پانزدۀ خرداد ـ که ما مردان با اراده ای را از دست دادیم و جوانانی از دست ملت ما‏‎ ‎‏رفت ـ نقطۀ عطفی است در تاریخ، و مبدأ این نهضت است. آنها که در پانزدۀ خرداد قیام‏‎ ‎‏کردند، قیام مردانه کردند، و در مقابل دژخیمان «نه» گفتند و به شهادت رسیدند، آنها مبدأ‏‎ ‎‏این نهضت عظیم شدند.
ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه ای است که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی داده است.
دنیاتان هم در مسیر این ملت است، اگر شما دنیاتان هم بخواهید اداره بشود. یک‏‎ ‎‏سیلی راه افتاده، برخلاف مسیر این سیل هلاکت می آورد. شما بخواهید برخلاف مسیر‏‎ ‎‏این ملت ـ که مسیر اسلام است ـ برخلاف مسیر این سیل خروشانی که این سلسلۀ خبیثه را‏‎ ‎‏و آن رژیم فاسد شاهنشاهی را در هم کوبید، شما چهار نفر بخواهید مقاومت کنید و‏‎ ‎‏مقابلش بایستید، شما را این سیل می برد! برای دنیای خودتان، اگر اهل دنیا هستید، برای‏‎ ‎‏دنیای خودتان فکر بکنید. این قدر مخالفت نکنید با ملتی که جوانهایش را و همه چیزش‏‎ ‎‏را در راه این نهضت داده و در راه اسلام داده، و شماها هیچ کاره بودید.
‏‎ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۴۰۵ - ۴۱۱


***


جماران، ۱۳۶۱_ پاسخ استفتاء رئیس کل بانک مرکزی در مورد ارز حاصل از فروش نفت
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۷۱


***


جماران، ۱۳۶۱_ نامه به محمد کاظم سیفیان، قائم مقام شهردار تهران (تعیین تکلیف مشکلات قانونی)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۷۲


***


جماران، ۱۳۶۱_ پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر (تبریک حلول سال جدید قمری)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۷۳


***


جماران، ۱۳۶۱_ نامه به آقای جعفر صبوری (تأیید آقای محمد صادق تهرانی)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۷۴


***


جماران، ۱۳۶۴_ سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (عبور از شعار و ورود به جرگه عمل)
اهم بیانات:
باید ما از مرحله لفظ و شعار بیرون برویم و به مرحلۀ عمل برسیم؛ یعنی هر وزیری‏‎ ‎‏در وزارتخانۀ خودش واقعاً بین خودش و خدا، خودش را موظف بداند به اینکه آن‏‎ ‎‏پرسنل آنجا را، هرکس در تحت نظر او هست، آنها را بسیج کند به اینکه با مردم رفتار‏‎ ‎‏خوب بکنند و با مردم رفتار سالم داشته باشند. وهمین طور شرکت دادن مردم را در امور،‏‎ ‎‏این را کراراً گفتم، شما هم خودتان گفتید که یک کشوری را که بخواهید اداره بکنید،‏‎ ‎‏یک دولت تا شرکت مردم نباشد نمی شود ادارۀ صحیح بشود.
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۴۰۷ - ۴۱۱


***

. انتهای پیام /*