پرتال امام خمینی(س): دو اصطلاح تملق و تواضع معانی کاملا متضاد دارند. تواضع، فروتنی کردن و تمرد نکردن است. ‏یکی از فطرت هائی که تمام عائله بشری بر آن مخمورند به طوری که‏‎ ‎‏در تمام افرادِ این نوع، احدی را برخلاف آن نتوان یافت، تواضع و‏‎ ‎‏فروتنی و تعظیم، پیش عظیم و بزرگ است. قلب انسانی اگر‏‎ ‎‏عظمت و بزرگی کسی را ادراک کرد، ناچار و از روی جبلّت و‏‎ ‎‏فطرت، (بدون إعمال رَویّه) از او تعظیم کند، و در پیشگاه او سر‏‎ ‎‏کوچکی فرو آورد، و متواضع و فروتن شود. و به تبع این تواضع و‏‎ ‎‏فروتنی برای آن بزرگ، برای توابع و بستگان او نیز متواضع شود به‏‎ ‎‏طور تبع و بستگی.‏ و چون فطرت متواضع پیش عظیم مطلق و بزرگ به تمام معنی‏‎ ‎‏و تمام حقیقت است، از این جهت اگر برای او إحتجاب و إختمار‏‎ ‎‏در طبیعت و احکام طبیعت رخ ندهد، تعظیم و تواضع استقلالی او‏‎ ‎‏برای حق تعالی ـ جَلَّتْ عظمتُهُ ـ است که عظیم عَلیَ الإطلاق‏‎ ‎‏است، و تمام بزرگیها و عظمتها و جلال و جمالها، ظلِّ عظمت و‏‎ ‎‏جلال و جمال او است.‏ پس انسان، به حسب فطرت اصلیّه غیر محجوبه به احکام‏‎ ‎‏طبیعت، برای حق تعالی بالذات و برای مظاهر جمال و جلالِ او‏‎ ‎‏بالعرض، متواضع است. و تواضع برای بندگان عین تواضع از حق‏‎ ‎‏است.‏ (شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص ۳۵۴ و۳۵۳ )
تملق به معنی چاپلوسی کردن و خود را برای دیگران مطرح کردن و یا به عبارت دیگر، زبان ریختن برای دستیابی به اهداف عالی خود است. ‏مبداء تملّق، خودخواهی و احتجاب از حق است‏‎ ‎‏تکبّر و تملّق، هر دو از فطرت محجوبه است؛ زیرا انسان که به حجاب های نفسانیّه‏‎ ‎‏محجوب شد و خودبینی و خودخواهی بر او حکومت کرد، این خودبینی مبدا‏‎ ‎‏شود که برای خود کمالات بسیاری ثابت کند، و از مبدا کمالات غافل شود، و‏‎ ‎‏دیگران را کوچک شمارد اگر چشم طمع مادی پیش آنها نداشته باشد، و بزرگ‏‎ ‎‏شمارد اگر این طمع را به آنها داشته باشد، پس تکبّر کند بر زیردستان و تملّق‏‎ ‎‏گوید از اهل دنیا و آنان که مورد طمع او است. پس همان فطرت که مَرکب سیر‏‎ ‎‏او، الی اللّه است و به واسطه آن برای حق و خلق تواضع کند، چون احتجاب‏‎ ‎‏برای آن رخ داد، مرکب سیر او، به سوی شیطان و طبیعت شود و به واسطه آن به‏‎ ‎‏مردم تکبّر کند و گاهی از آنها تملّق گوید.‏ (شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص ۳۵۵ )
یکی عامل نور است و دیگری از صفات رذیله است و سبب جلب توجه مردم و دور شدن از حق تعالی است و ظلمت و تاریکی را با خود به همراه دارد.
امام خمینی (س) آن را متذکر می شوند و می فرمایند:
تواضع مبدأش علم بالله و علم به نفس است، و غایتش خدا‏‎ ‎‏است یا کرامت خدا، و نتیجه و ثمره اش کمال نفسانی است.‏ [درحالی که] تملّق، مبدأش شرک و جهل است، و غایتش نفس است، و‏‎ ‎‏ثمره اش خفّت و خواری و نقص و عار است.‏ (شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص ۳۳۶ )
پس باید با چشمانی باز به حرکات و اعمال مردم نظاره کنیم تا مبادا چاپلوسی و تملق را با تواضع و فروتنی و احترام گذاشتن و مودبانه سخن گفتن اشتباه بگیریم. در جهانی که صدق از کذب به راحتی قابل تشخیص نیست و به آسانی نمی توان افراد متواضع را از متملق تشخیص داد، مگر با دقت نظر بسیار در آن دو و فرقانی که خداوند برای انسان ایجاد می کند.

. انتهای پیام /*