پیام
نوید پیروزی
پیام به ملت ایران به مناسبت قیام 19 دی مردم قم و نوید پیروزی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 2 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1356

زمان (قمری) : 12 ص‍ف‍ر ‭1398

مکان: نجف

شماره صفحه : 314

موضوع : نوید پیروزی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : قیام 19 دی مردم قم

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران به مناسبت قیام 19 دی مردم قم و نوید پیروزی

پیام

‏زمان: 2 بهمن 1356 / 12 صفر 1398‏

‏مکان:  نجف ‏

‏موضوع: نوید پیروزی‏

‏مناسبت: قیام 19 دی مردم قم‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     سلام به روحانیت مترقی شیعه که با هم پیوستگی زایدالوصف در مقابل سرنیزۀ عمال‏‎ ‎‏بی حیثیت اجانب ایستاده و از هیاهو و دست و پا زدنهای مذبوحانۀ آنها نهراسید. سلام به‏‎ ‎‏روحانیون و علمای اعلام مذهب از نجف اشرف تا سراسر ایران که با وحدت کلمه در‏‎ ‎‏مقابل ستمکاران و چپاولگران به جواب مثبت دست زدند. درود بر جوانان غیور حوزۀ‏‎ ‎‏علمیه بیدار قم و سایر حوزه ها که با سرفرازی به نهضت روحانیت ادامه و رونق دادند.‏‎ ‎‏درود بر جوانان پرشور آگاه دانشگاههای ایران که با قیامهای هوشیارانۀ پیاپی، وفاداری‏‎ ‎‏خود را به اسلام بزرگ و کشور عزیز خود ثابت کردند.‏

‏     سلام و درود بر ملت بزرگ هوشمند ایران که با همۀ اختناق و فشار، از اسلام عدلپرور‏‎ ‎‏و مظلومان و مقتولان در راه دیانت دفاع نمودند. رحمت خداوند بر مقتولین 15 خرداد‏‎ ‎‏(دوازده محرّم)، و 19 دی و (29 محرّم) امسال. محرّم چه ماه مصیبت زا و چه ماه سازنده‏‎ ‎‏و کوبنده ای است، محرّم ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سروَر اولیای خداست که با‏‎ ‎‏قیام خود در مقابل طاغوت، تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد و راه فنای ظالم و‏‎ ‎‏شکست ستمکار را به فدایی دادن و فداشدن دانست؛ و این خود سرلوحۀ تعلیمات اسلام‏‎ ‎‏است برای ملتها تا آخر دهر.‏

‏     نهضت 12 محرّم (15 خرداد) در مقابل کاخ ظلم شاه و اجانب به پیروی از نهضت‏‎ ‎‏مقدس حسینی چنان سازنده و کوبنده بود که مردانی مجاهد و بیدار و فداکار تحویل‏‎ ‎‏جامعه داد که با تحرک و فداکاری روزگار را بر ستمکاران و خائنان سیاه نمودند، و ملت‏

‏بزرگ را چنان هوشیار و متحرک و پیوسته کرد که خواب را از چشم بیگانه و‏‎ ‎‏بیگانه پرستان ربود و حوزه های علمیه و دانشگاهها و بازارها را به صورت دژ مدافع از‏‎ ‎‏عدالتخواهی و از اسلام و مذهب مقدس در آورد. نهضت اخیر که پرتوی از نهضت 15‏‎ ‎‏خرداد است و شعاعش در سراسر کشور نور افکنده، خود کوبندگی خاصی دارد که شاه‏‎ ‎‏را از خود بیخود کرده و او و دار و دستۀ چاقوکشش را به تلاش مذبوحانه واداشته،‏‎ ‎‏جنایات 29 محرّم امسال نقطۀ عطفی است به جنایات شاهانۀ 12 محرّم آن سال. شاه‏‎ ‎‏خواست ضرب شستی به ملت مسلمان نشان دهد؛ پس از تمامیت حساب با رئیس‏‎ ‎‏جمهور امریکا با بهانۀ مختصری که مأمورین ایجاد کردند، مرکز تشیع و حوزۀ فقاهت‏‎ ‎‏اسلام را در جوار مرقد پاک فاطمۀ معصومه ـ سلام الله علیها ـ به مسلسل بست و جمعیت‏‎ ‎‏بیگناه فراوانی از جوانان حوزۀ علمیه و متدینین غیور شهر مذهبی قم را در خاک و خون‏‎ ‎‏کشیده به قتل رساند؛ و تا کنون آمار آنها در دست نیست، و مقتولین را از هفتاد تا سیصد،‏‎ ‎‏تا حال گفته اند و عدد مجروحین را خدا می داند. و أسف آورتر (که ننگش بر جبین آنها‏‎ ‎‏خواهد ماند) آنکه کسانی که رفته اند خون به مجروحین در بیمارستانها بدهند، توقیف‏‎ ‎‏کرده و مانع شده اند از اعطای خون؛ و گفته می شود کسانی به این جهت جان داده اند.‏

‏     شاه می خواهد ثابت کند که نوکری او تحکیم شده؛ و ملت نباید گمان کند ‏‏[‏‏او‏‏]‏‏ از‏‎ ‎‏پشتیبانی اجانب برخوردار نیست؛ ولی ملت با تظاهرات عمومی و تعطیل سرتاسری‏‎ ‎‏دامنه دار و اظهار تنفر، بار دیگر ثابت کرد که او را نمی خواهد و از او و خاندانش بیزار‏‎ ‎‏است؛ و این رفراندم طبیعی سرتاسری در حقیقت خلع او از سلطنت غاصبانۀ جابرانه‏‎ ‎‏است. کارتر و دیگر غارتگران مخازن ملتهای مظلوم باید بدانند محمدرضا خان، خائن و‏‎ ‎‏یاغی است و ناچار از سلطنت مخلوع است؛ بر فرض قانونی بودن؛ چه رسد به سلطنت‏‎ ‎‏انتصابی از قِبَل اجانب که خودش اعتراف نموده. به ملت شریف ایران مژده می دهم که‏‎ ‎‏رژیم جائرانه شاه نفسهای آخرش را می کشد، و این قتل عامهای بی رحمانه نشانۀ‏‎ ‎‏وحشتزدگی و حرکات مذبوحانه است. مضحک و بسیار رسوا، این مانورهای وقیحانه و‏‎ ‎‏بچگانه است که پس از داغ باطله از طرف عموم ملت خوردن، به راه انداخته اند و مشتی‏

‏سازمانی و اراذل و اوباش از خودشان و جمعی ضعفا و بیچارگان را با زور سرنیزه از‏‎ ‎‏اطراف جمع آوری و در شهرها به فریاد و جنجال «جاوید شاه» وادار می کنند، و گمان‏‎ ‎‏می کنند جبران تعطیل عمومی بازارهاست و با این سیلیها می توانند صورت سیاه خود را‏‎ ‎‏سرخ کنند. من به ملت ایران با این بیداری و هوشیاری و با این روحیۀ قوی و شجاعت‏‎ ‎‏بی مانند نوید پیروزی می دهم؛ پیروزی توأم با سربلندی و افتخار؛ پیروزی توأم با‏‎ ‎‏استقلال و آزادی؛ پیروزی توأم با قطع ایادی اجانب و چپاولگران؛ پیروزی با برچیده‏‎ ‎‏شدن بساط ستمگران و انقراض دودمان سیاهروی پهلوی. ملتی که با هوشمندی و‏‎ ‎‏پیوستگی همۀ طبقات از روحانی تا دانشگاهی، از منبری تا بازاری، از دانشجوی داخلی‏‎ ‎‏تا خارجی، از کارگر تا دهقان، به پا خاسته و تب و تاب اسلام عدالتپرور دارد پیروز است.‏‎ ‎‏ملتی که با دادن بهترین جوانان برومند خود با سرافرازی به مخالفت و تنفر از دستگاه‏‎ ‎‏جبار ادامه می دهد پیروز است. ملتی که حتی بانوان محترمه اش با تظاهرات محجوبانه‏‎ ‎‏بیزاری خود را از رژیم شاه اعلام می کنند، پیروز است. ملتی که مادران و خواهران‏‎ ‎‏شیردلش افتخار به مرگ جوانان برومندش می کند که در صف شهدا هستند، پیروز است.‏‎ ‎‏ملتی که جوانان و دانشجویان داخل و خارج کشورش مجال تفکر را از شاه و اربابانش‏‎ ‎‏سلب کرده، پیروز است. ملتی که با همۀ تشبثات شاه و دار و دسته اش در امریکا با‏‎ ‎‏تظاهرات پرشور و رعدآسای جوانان رشیدش در مقابل کارتر و شاه، کاخ سفید را به لرزه‏‎ ‎‏در آورده و تنفر خود را نثار آنها کرده، پیروز است. ملتی که پشتیبانش اسلام و قرآن و‏‎ ‎‏نهضتش برای خدا و بسط عدالت و محو ستمکاری است، پیروز است. شما ای ملت‏‎ ‎‏شریف بزرگ پیروزید؛ با دیدن خسارات بسیار و دادن فداییان بیشمار.‏

‏     روسیاه باد رژیمی که علمای عظیم الشأن اسلام را با رژیم منحط خود و انقلاب‏‎ ‎‏خونین رسوای خود موافق معرفی می کند. رسوا باد رژیمی که از وحشتزدگی می خواهد‏‎ ‎‏با افترای به فقهای مذهب، ملت را اغفال کند. ملت ایران که پیشرو آن روحانیت است با‏‎ ‎‏انقلاب قلابی که به امر اجانب سودجو انجام گرفت سرسختانه مخالف است. ملت ایران‏‎ ‎‏اصلاحات ادعایی را که به بدبختی ملت و بازارسازی برای اجانب و ورشکستگی‏

‏زراعت منتهی شد افساد و خرابکاری می داند. در کشوری که مردمش در این پنجاه سال‏‎ ‎‏حکومت جائرانه پهلوی روی آزادی ندیده اند، دم زدن از آزادی زنها مسخره و اغفال‏‎ ‎‏است. رژیمی که در مأموریت برای وطنش از جانب اجانب، سرلوحۀ خدمتش محو‏‎ ‎‏اسلام و احکام آن است و با تغییر تاریخ پرافتخار اسلام به تاریخ ستمکاران و روسیاهان‏‎ ‎‏تاریخ می خواهد اسم اسلام را محو کند، دم زدن از اسلام و قرآن کریم جز فریب و‏‎ ‎‏مضحکه عنوانی ندارد.‏

‏     باید این رژیم فاسدِ ارباب و نوکری بداند که وقت گذشته؛ و این تبلیغات تارعنکبوتی‏‎ ‎‏نمی تواند ملتی را که با کمال بیداری و هوشمندی بپاخاسته اغفال کند. خدای تعالی و‏‎ ‎‏اسلام عزیز پشتیبان ملت است.‏

‏     من با کمال تواضع دست خود را به سوی ملت نجیب ایران دراز می کنم؛ از روحانیون‏‎ ‎‏عظیم الشأن تا خطبای ارجمند، از جوانان محترم حوزه های علمیه تا دانشجویان‏‎ ‎‏دانشگاهها، از بازاریان محترم تا کارگران و دهقانان و جناحها و طبقات محترم داخل و‏‎ ‎‏خارج کشور ـ ایدهم الله تعالی ـ و از همه صمیمانه و با عرض تشکر خواستارم که‏‎ ‎‏پیوستگی و وحدت کلمۀ خود را حفظ و از مناقشات تفرقه انداز احتراز نمایند، و با‏‎ ‎‏صدای واحد و ندای همگانی در راه استقلال کشور و قطع ایادی اجانب و عمال وابستۀ‏‎ ‎‏آنها کوشش کنند، و با اتکا به خدای متعال و احکام عدالتپرور اسلام همدست و‏‎ ‎‏همداستان شوند، و به آنها که از چهارچوب قانون اساسی دم می زنند تذکر اکید دهند که‏‎ ‎‏با این کلمه صحه به رژیم سلطنتی فاسد موجود نگذارند که تا این دودمان فاسد بر‏‎ ‎‏مقدرات کشور حکومت می کنند، ملت ایران نه از اسلام بهره مند می شوند و نه از آزادی‏‎ ‎‏و استقلال کشور خبری است و نه مردم روی سعادت می بینند.‏

‏     از خداوند متعال عظمت اسلام را که کفیل وحید عدالت و استقلال و مدافع حقیقی‏‎ ‎‏مظلومان است، خواستار و ملت ایران خصوصاً جوانان متدین برومندش را به خدای‏‎ ‎‏متعال می سپارم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏12 شهر صفر 98  ـ  روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎