مصاحبه
چگونگی برگزاری رفراندم ـ عدم احتیاج به کمک شوروی
مصاحبه با نشریۀ البیرق (چگونگی برگزاری رفراندم ـ عدم احتیاج به شوروی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 12 ذی الحجه 1398

مکان: نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 481

موضوع : چگونگی برگزاری رفراندم ـ عدم احتیاج به کمک شوروی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار عرب نشریۀ البیرق

مصاحبه با نشریۀ البیرق (چگونگی برگزاری رفراندم ـ عدم احتیاج به شوروی)

مصاحبه

‏زمان: 22 آبان 1357  / 12 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: چگونگی برگزاری رفراندم ـ عدم احتیاج به کمک شوروی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار عرب نشریۀ البیرق‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، جنبشی که شما معرفی می فرمایید و ارزشهای روحی و مردمی که از آن‏‎ ‎‏برخوردار است، آیا به تنهایی می تواند به اسم اکثریت ایرانی و بدون چپیها و بدون مخالفین سنتی،‏‎ ‎‏حکومت را در دست بگیرد؟ و اگر امروز بر اساس شعارهایی که شما مطرح می فرمایید رفراندمی در‏‎ ‎‏ایران صورت گیرد، نسبت درصد آرایی را که ممکن است به دست آورید چقدر خواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏اکثریت قاطع ملت ایران مسلمان است و به آنچه که ما بخواهیم رأی می دهد. همۀ ملت‏‎ ‎‏ایران شاه را نمی خواهند. آیا نود درصد مردم ایران که مسلمانند به عنوان اکثریت یک‏‎ ‎‏جامعه نمی تواند یک جمهوری اسلامی تشکیل دهد؟‏

ــ     ‏[‏‏آیا امکان دارد که شوروی به جنبش شما کمک کند؟ آیا حضرت آیت الله به طور کلی از امریکا‏‎ ‎‏مأیوس هستند؟ یا اینکه معتقدید اگر روزی برای امریکا مسلّم شود که ایام حکومت شاه رو به پایان‏‎ ‎‏است مصلحت خود را برخواهد گزید؟‏‏]‏

ــ     ‏اما راجع به شوروی، ما احتیاجی به کمک او نداریم و همان طور که از امریکا کمک قبول‏‎ ‎‏نمی کنیم، از شوروی هم کمک قبول نخواهیم کرد. اما راجع به امریکا، امریکا البته‏‎ ‎‏همیشه مصالح خودش را ملاحظه می کند ولکن ملت دیگر به امریکا اعتنا نمی کند و شاه‏‎ ‎‏باید برود و غیر از این هیچ راهی نیست، چه امریکا و شوروی بخواهند یا نخواهند.‏

ــ     ‏[‏‏آیا امکان دارد، ارتش ایران به نفع جنبش شما تحول یابد، یا اینکه ارتش دوستدار شاه باقی خواهد‏‎ ‎‏ماند؟ آیا اینکه از برگشتن ارتش به راه درست مأیوس شده اید، یا اینکه، معتقدید شهوت حکومت بر‏‎ ‎‏نظامیان غالب آید و آنان خود زمام حکومت را به دست گیرند و سربازهای آنها به ملت بپیوندند؟‏‏]‏

ــ     ‏آیا سران جیره خوار ارتشی که پنجاه سال است توسط امریکا خریداری شده اند، به این‏‎ ‎‏سرعت، قابل تغییر هستند؟ ارتش، شاه را نمی خواهد، ولکن قدرت دست سران ارتش‏‎ ‎


‏است. ارتش، مخصوصاً افسران و درجه داران جوان آن با ملت هستند. ولی فعلاً قدرت‏‎ ‎‏یک انقلاب را ندارند. فعلاً حکومت را نظامیان امریکا در دست گرفته اند. ولی باید‏‎ ‎‏دانست که ادارۀ این حکومت بسیار مشکل است. اصولاً نظامی نمی تواند حکومت کند.‏

ــ     ‏[‏‏شورویها می گویند که علت انقلاب دینی بر ضد شاه این است که اصلاحات اراضی، امتیاز املاکی را‏‎ ‎‏که روحانیون داشته اند از آنها گرفته است. جواب شما به چنین اتهامی چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏اگر کسی از وضع زندگی روحانیون مطلع باشد، خوب می داند که روحانیون املاکی‏‎ ‎‏نداشته و ندارند. روحانیون از طبقۀ سوم هستند. مسأله، مسأله اصلاحات ارضی نیست.‏‎ ‎‏مبارزات ملت ایران، معلول جنایات و خیانات سی و پنج سالۀ شاه است که توسط‏‎ ‎‏روحانیون، برملا گردید و برای در هم کوبیدن رژیم شاه است.‏

‎ ‎