سخنرانی
کارشکنی برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی
سخنرانی در جمع ساکنان تهران نو، نمایندگان کشتارگاه اصفهان (قانون اساسی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 27 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 22 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 193

موضوع : کارشکنی برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی

زبان اثر : فارسی

حضار : ساکنان تهران نو ـ نمایندگان کشتارگاه اصفهان ـ عشایر کرد

سخنرانی در جمع ساکنان تهران نو، نمایندگان کشتارگاه اصفهان (قانون اساسی)

سخنرانی

‏زمان: 27 خرداد 1358 / 22 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: کارشکنی برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی‏

‏حضار: ساکنان تهران نو ـ نمایندگان کشتارگاه اصفهان ـ عشایر کرد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

توطئه برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی

‏     این از برکات این انقلاب است که برادرها همه دور هم جمع شدید. شما آقایان از‏‎ ‎‏کردستان، آن آقایان از اصفهان، آن آقایان از جاهای دیگر، همه با هم جمع شدیم تا‏‎ ‎‏مطالبی را که داریم در میان بگذاریم. شما همه می دانید که در این پنجاه و چند سال به‏‎ ‎‏مملکت ما چه گذشت، و به جوانهای این مملکت چه گذشت، و خزائن این مملکت‏‎ ‎‏چطور به باد رفت؛ و نیروهای انسانی این مملکت چطور عقب بود. حالا که بحمدالله به‏‎ ‎‏واسطۀ اجتماع همه این سد بزرگ شکسته شد و قشر خائن یا کشته شد یا فرار کرد، حالا ما‏‎ ‎‏باید به فکر این باشیم که الآن تکلیف ما چیست؟ این چیزهایی که گذشت بحمدالله خوب‏‎ ‎‏گذشت. رفراندم هم همه با هم شرکت کردید، و بحمدالله خوب رأی داده شد، لکن از‏‎ ‎‏این به بعد باز کارهایی هست. که همانهایی که رفراندم را تحریم کردند و نگذاشتند‏‎ ‎‏بعضی جاها رأی بدهند، حالا هم همانها می خواهند نگذارند که قانون اساسی به تصویب‏‎ ‎‏برسد. این برای این است که قانون اساسی یک قانون اساسی اسلام است، مال جمهوری‏‎ ‎‏اسلام است؛ و اینها از اسلام می ترسند. برای اینکه از اسلام می ترسند می خواهند‏‎ ‎‏نگذارند که جمهوری اسلامی در ایران پیدا بشود. قبلاً می گفتند که ما جمهوری‏‎ ‎‏می خواهیم، به اسلامش کار نداریم. ما جمهوری دمکراتیک می خواهیم، یعنی‏‎ ‎‏جمهوری غربی. ما که مسلمان بودیم، مسلمان که نمی تواند از اسلام بگذرد، از همه چیز‏‎ ‎‏می تواند بگذرد اما از اسلام که نمی تواند بگذرد. همه گفتید که ما «جمهوری اسلامی»‏

‏می خواهیم. و این یک عدۀ قلیلی که آن وقت می گفتند که ما جمهوری می خواهیم،‏‎ ‎‏جمهوری دمکراتیک می خواهیم، آنها در اقلیت بسیار ضعیف واقع شدند؛ و 99‏‎ ‎‏[‏‏درصد‏‏]‏‏ این طرف واقع شدند. و همۀ گروههای آن طرف آن تتمه بودند. بعد که‏‎ ‎‏شکست خوردند، و حالا باز می خواهیم ما قانون اساسی اسلام را بگذرانیم، قانون‏‎ ‎‏اساسی جمهوری اسلام را بگذرانیم، اینها به فکر این افتادند که این را نگذارند تحقق‏‎ ‎‏پیدا بکند به اینکه بگویند باید یک مجلس مؤسسانی نظیر مجلسهای غرب در اینجا‏‎ ‎‏باشد. ششصد ـ هفتصد نفر عضو داشته باشد. چند ماه طول بکشد تا عضوها تعیین بشود؛‏‎ ‎‏چند سال طول بکشد تا تصویب بشود. این برای این است که می خواهند تأخیر بیفتد بلکه‏‎ ‎‏بتوانند این ریشه های گندیده با هم جمع بشوند و یک مفسده ای به بار بیاورند.‏

انگیزۀ ضد انقلاب از طرح مجلس مؤسسان

‏     همۀ شما آقایان باید توجه داشته باشید که این طرحی که دولت داده است، این طرح‏‎ ‎‏صحیح است و زود مطلب را تمام می کند، که نبادا اینها دوباره اجتماعی بکنند و همان‏‎ ‎‏مفاسد سابق را. اینهایی که الآن می گویند ما مجلس مؤسسان می خواهیم همانها بودند که‏‎ ‎‏رفراندم را تحریم کردند بعضی شان. الآن در کردستان هم باز همین معنا را تعقیب کردند‏‎ ‎‏که ما مجلس مؤسسان می خواهیم، و الاّ تحریم می کنیم. آن وقت هم تحریم کردند؛ حالا‏‎ ‎‏هم همانها هستند. آنهایی هستند که با اسلام مخالفند. ما مجلس مؤسسان برای چی‏‎ ‎‏می خواهیم؟ ما می خواهیم که اسلام درست بشود. مجلس مؤسسانی که طول بدهد سه‏‎ ‎‏سال، چهار سال و ما به خطر بیفتیم می خواهیم چه کنیم. ما به مردم می گوییم شما نماینده‏‎ ‎‏تعیین کنید ـ 75 نفر بنا شده است نماینده تعیین کنید ـ بیایند این قانون را بررسی کنند. همۀ‏‎ ‎‏آقایان، هر جا هستند، نمایندۀ خودشان را بفرستند بیایند این قانون را ببینند. بعد از اینکه‏‎ ‎‏این نماینده ها این قانون را قبول کردند، آن وقت ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ رأی مردم بگذاریم، به رفراندم‏‎ ‎‏بگذاریم؛ یک روز مطلب تمام بشود که سرتا ته مطلب دو ماه طول بکشد؛ نه چهار سال‏‎ ‎‏سه سال طول بکشد، تا از آن طرف مرزها کمک بشود به این طرف؛ از داخل هم ایادی‏

‏امریکا و انگلستان و جاهای دیگر دست به هم بدهند و یکوقت غائله ای بپا بکنند. ‏

خیانتکاران در پوشش ملیگرایی

‏     ما می خواهیم زود مطلب تمام بشود و مملکت ما یک مملکت اسلامی بشود. و همۀ‏‎ ‎‏شما همین معنا را بخواهید. همین معنا را شما هم که به کردستان می روید، سلام من را به‏‎ ‎‏همۀ دوستان ما برسانید و بگویید اساس این معناست که اینها می خواهند همان رژیم‏‎ ‎‏سابق را یا نظیر او را پیش بیاورند. و آنها را باید بین خودتان راه ندهید. از آنها اعراض‏‎ ‎‏کنید، یا هدایتشان کنید شما چه می گویید. شمایی که حالا افتادید و دارید مفسده می کنید‏‎ ‎‏چه می گویید؛ برای این ملت می خواهید کار بکنید؟ خوب، همۀ ما برای ملت ‏‏[‏‏هستیم‏‏]‏‎ ‎‏بیایید کمک کنید؛ چرا کارشکنی می کنید. ما می خواهیم خانه بسازیم، شما کارشکنی‏‎ ‎‏می کنید. می خواهیم کشاورزی راه بیفتد، شما کارشکنی می کنید. می خواهیم کارخانه ها‏‎ ‎‏راه بیفتد، شما کارشکنی می کنید. رفراندم می خواهیم بکنیم، شما خرابکاری می کنیدو‏‎ ‎‏قانون اساسی اسلامی می خواهیم درست کنیم، باز هم شما خرابکاری می کنید. پس شما‏‎ ‎‏یک دسته خرابکار هستید، نه یک دسته ملی که برای ملت بخواهید کار کنید. شما‏‎ ‎‏می خواهید همان خرابکاریها را برگردانید و ما ان شاءالله نمی گذاریم همچو چیزی بشود.‏

‏     ان شاءالله همۀ شما سالم باشید؛ همه موفق باشید؛ مؤید باشید و سلام ما را هم به همۀ‏‎ ‎‏دوستانمان که در آنجا هستند برسانید. خداوند همه را حفظ کند.‏

‎ ‎