سخنرانی
سوء استفاده فرصت طلبان از انقلاب اسلامی
سخنرانی در جمع کارکنان صنعت نفت تهران (سوء استفاده فرصت طلبان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 3 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 29 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 264

موضوع : سوء استفاده فرصت طلبان از انقلاب اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : اعضای انجمن اسلامی و کارکنان صنعت نفت تهران

سخنرانی در جمع کارکنان صنعت نفت تهران (سوء استفاده فرصت طلبان)

سخنرانی

‏زمان: 3 تیر 1358 / 29 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: سوءاستفادۀ فرصت طلبان از انقلاب اسلامی‏

‏حضار: اعضای انجمن اسلامی و کارکنان صنعت نفت تهران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

کارشکنیهای فرصت طلبان مرموز

‏     من این جهت را می دانم که این نهضت و انقلاب تا رفتن این رژیم و به هم خوردن‏‎ ‎‏این دستگاه ظلم خوب جلو رفت؛ لکن بعد از این پیشرفت، یک آزادی پیدا شد و آن‏‎ ‎‏اختناقها از بین رفت، اشخاصی که فرصت طلب بودند از اطراف هجوم آوردند به ایران،‏‎ ‎‏و کارها را به وسائلی قبضه کردند و نمی گذارند که کارها اسلامی پیش برود. این را من‏‎ ‎‏می دانم. این انحصار به شرکت نفت ندارد. در سایر جاها هم همین مسائل هست و از‏‎ ‎‏همان افرادی که ناصالح هستند؛ بلکه بسیاری شان از همان رژیم سابق بودند، الآن هم‏‎ ‎‏هستند، و تصفیه نشده اند. لکن الآن یک قدری باید آقایان صبر کنند تا این مراحلی که‏‎ ‎‏مراحل ابتدایی است اینها بگذرد، بعدش مشغول تصفیه، یک تصفیۀ صحیح بشود.‏

‏     ما می خواهیم یک مملکتی باشد اسلامی. اشخاصی که اداره می کنند این مملکت را‏‎ ‎‏اعتقاد به اسلام داشته باشند و اسلام مبنای اعمالشان باشد؛ نه اشخاصی که به اسلام خیلی‏‎ ‎‏توجه ندارند. اینها باید تصفیه بشوند. لکن ما حالا برای مصالحی عجالتاً این مطلب را‏‎ ‎‏مسکوت عنه گذاشته ایم. و در عین حال که می دانیم بعضی افراد افراد غیر صالح هستند‏‎ ‎‏ـ و در خصوص شرکت نفت هم به من اطلاعاتی داده اند که روی یک روابطی مسائل‏‎ ‎‏دارد پیش می رود ـ لکن من باز در این باب سکوت کردم که عجالتاً این مسائل اصلی مان‏‎ ‎‏حل بشود. بعد از اینکه این مسائل اصلی حل شد، آنها آسان است؛ خیلی مشکل نیست.‏‎ ‎‏آنها یک روز تصفیه می شوند. بزرگ و کوچکشان تصفیه می شوند. من امیدوارم که‏

‏ان شاءالله آنکه ما می خواهیم، که یک رژیم اسلامی با همۀ محتوای اسلامی ‏‏[‏‏...‏‏]‏‏ نه اینکه‏‎ ‎‏فقط لفظ اسلام باشد، و عمل طاغوتی! الآن در بعضی از جاها لفظ اسلام است. همین‏‎ ‎‏گفته می شود اسلام.‏

رخنۀ عناصر ناسالم در محافل اسلامی و انقلابی

‏     آنهایی که الآن اعتقاد به اسلام ندارند باز کلمۀ «اسلام» را می گویند؛ برای اینکه‏‎ ‎‏می دانند که الآن اسلام خریدار دارد. و آنها هم یک اشخاصی هستند که دنبال این هستند‏‎ ‎‏که مشتری پیدا کنند. این مشتری آن روزی که طاغوت بود، طاغوت بود؛ اسم او را‏‎ ‎‏می بردند؛ حالا که اسلام است، اسم این را می برند. این فرق نکرده، هر دو مشتری اند. که‏‎ ‎‏ببیند دنبال مشتری می گردند که مشتری هر جور هست، آنها هم خودشان را آن جوری‏‎ ‎‏کنند. ولهذا ما نه این است که توجه نداریم به اینکه اینها اینطور هستند ـ و بعضی شان اصلاً‏‎ ‎‏معلوم نیست اعتقاد به اسلام داشته باشند، و بعضی هم ندارند ـ لکن مع ذلک یک‏‎ ‎‏مصالحی الآن اقتضا می کند که این مطالبِ اولْ مستقر بشود: یک حکومت، حکومت‏‎ ‎‏انتقالی به حکومت استقراری تبدیل بشود؛ و مجلس پیدا بشود؛ و مجلس از اشخاص‏‎ ‎‏ملی باشند؛ و ما ان شاءالله بتوانیم مردم را هدایت کنیم به اینکه چه اشخاصی را به مجلس‏‎ ‎‏بفرستند. وقتی مجلس یک مجلس ملیِ اسلامی شد، این مسائل دنبالش حل است. اینکه‏‎ ‎‏من راجع به بسیاری از افراد، که می دانم افراد سالمی نیستند، سکوت کردم، این برای‏‎ ‎‏همین مصلحت است. و ان شاءالله امیدوارم که موفق بشوید شماها و همه به اینکه خدمت‏‎ ‎‏بکنید به این کشور. و تا برنامۀ اسلام نباشد، خدمت صحیح نخواهد بود. از اشخاصی که‏‎ ‎‏به اسلام توجه ندارند، توقع اینکه خائن نباشند؛ هیچ وقت نکنید. آنها دنبال این هستند که‏‎ ‎‏یک راهی پیدا کنند برای مقاصد خودشان. هر راهی که پیدا شد. هر راهی که، هر روز هر‏‎ ‎‏راهی پیدا شد، آن راه را می گیرند.‏

زیان باندبازی و گروهگرایی

‏     من امیدوارم که ان شاءالله همه توجه بکنند؛ همۀ قشرها به اسلام توجه بکنند. این‏

‏اختلافات و این مسائلی که همه ضرر بر کشور ماست، همه مضر بر ملیت ما، بر اسلام‏‎ ‎‏ماست، از اینها دست بردارند؛ گروه گروه نشوند. این گروه، گروه شدن اسباب این‏‎ ‎‏می شود که مسائل عقب بیفتد. هر گروهی یک دسته ای جمع می شوند، یک گروه درست‏‎ ‎‏می کنند. ما این گروهها را، همه را، الغا کردیم، و دور هم جمع کردیم تا یک قدرت‏‎ ‎‏بزرگ شد، که آن قدرتهای ابرقدرت را شکستند؛ حالا آقایان دوباره برگشتند گروه،‏‎ ‎‏گروه درست کردند. گروه کذا، گروه کذا. هر روز هم یک گروهی پیدا می شود! ولو‏‎ ‎‏عددشان چیزی نیست، ادعایشان زیاد است! نه واقعیتی دارند؛ و نه یک برنامه ای دارند؛‏‎ ‎‏هیچ چیزش نیست؛ لکن همین مقدار که گروه کذا، گروه کذا، حزب کذا! همینها مضر به‏‎ ‎‏حال مملکت ما هست. ما می خواهیم این گروهها همه برگردند یک گروه بشوند، و آن‏‎ ‎‏گروه گروه اسلامی که برای این مملکت مفید باشند؛ خدمت بکنند به این کشور؛ این‏‎ ‎‏نابسامانیهایی که هست، این خرابهایی که هست، ترمیم بکنند. این اختلافات و گروه،‏‎ ‎‏گروه درست کردن نمی گذارد ترمیم بشود؛ نمی گذارد دولت کارش را انجام بدهد؛‏‎ ‎‏نمی گذارد که مردم به کارشان برسند. همه را هی دعوت به این گروه و به آن گروه و به آن‏‎ ‎‏گروه. اینها یک اشتباهاتی است، که ممکن هم هست سوءنیت نداشته باشند؛ لکن‏‎ ‎‏فهمشان خیلی نیست؛ ادراکشان زیاد نیست. فهم سیاسی ندارند. خیلی دم می زنند از‏‎ ‎‏اینکه ما کذا هستیم لکن فهم سیاسی ندارند! اگر فهم سیاسی بود، امروز روزِ این نبود که‏‎ ‎‏هی گروههای مختلف، آن «حزب» درست کند، آن یک «حزب» درست کند، آن یک‏‎ ‎‏گروه، آن یک گروه، هرکس یک چیزی درست کند و یک عده ای دور خودش جمع‏‎ ‎‏بکند. در عین حالی که عده شان چیزی نیست، لکن مضر هست... .‏

‏     ان شاءالله خدا همه را بیدار کند و همه توجه به مصلحت مملکت بکنند. و ان شاءالله ‏‎ ‎‏پیش ببریم و این مسائل حل بشود. لکن مطمئن باشید که دیگر نمی توانند آنها بیایند یک‏‎ ‎‏کاری انجام بدهند؛ این کار گذشته است؛ دیگر تمام شده است! خدا همه تان را توفیق‏‎ ‎‏بدهد. مؤید باشید. ان شاءالله .‏

‎ ‎