سخنرانی
لزوم تبیین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی در خارج
سخنرانی در جمع مهندسان وزارت کشاورزی (تبیین عوامل پیروزی انقلاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 8 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 4 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 341

موضوع : لزوم تبیین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی در خارج

زبان اثر : فارسی

حضار : مهندسان وزارت کشاورزی

سخنرانی در جمع مهندسان وزارت کشاورزی (تبیین عوامل پیروزی انقلاب)

سخنرانی

‏زمان: 8 تیر 1358 / 4 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: لزوم تبیین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی در خارج‏

‏حضار: مهندسان وزارت کشاورزی‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

رسالت تبیین انقلاب اسلامی

‏     ... در برخورد با گروههای دیگری که راجع به ایران می خواهید بحث بکنید، شما‏‎ ‎‏خودتان نهضت را می دانید چه بوده است و برای چه بوده است، و مقصد آخری چیست.‏‎ ‎‏ایران بعد از آن زحمتها و مرارتها و اختناقها و چپاولگریها و اینها، به جان آمد ملت ایران،‏‎ ‎‏و قیام کرد. و صِرف قیام ما را به جایی نمی رساند؛ بلکه قیام چون اسلامی بود و جوانهای‏‎ ‎‏ما برای اسلام کوشش کردند و همه مقصدشان اسلام بود و از جان گذشته بودند برای‏‎ ‎‏اسلام، از این جهت، با وحدت کلمه و اتکا به اسلام این نهضت پیشرفت کرد و امید است‏‎ ‎‏که این نهضت باز باقی بماند و وحدت کلمه باقی بماند و پیش برود نهضت تا آخر. شما‏‎ ‎‏در آنجا باید این چیزی که علت پیش آمدن این نهضت بود ـ چون در خارج حتی حالا‏‎ ‎‏هم باز در روزنامه هایی که اجیر هستند از طرف خود آن مرد‏‎[1]‎‏ یا کسانی که هوادار او‏‎ ‎‏هستند، باز هم برای او توصیف می کنند که این می خواست مملکت را پیش ببرد ـ شما به‏‎ ‎‏گروههایی که برمی خورید، توضیح بدهید که این ‏‏[‏‏شاه‏‏]‏‏ با اسم پیشرفت، با اسم «تمدن‏‎ ‎‏بزرگ» و دروازۀ تمدن بزرگ، همه چیز ایران را به باد داد و نگذاشت حتی دانشگاه‏‎ ‎‏آنطوری که باید رشد بکند ... و اقتصاد ما را بکلی به هم زد، و همه چیز ایران را وابسته به‏‎ ‎‏اجانب کرد. اینکه مردم قیام کردند، برای اینکه همه چیزشان به باد رفت، و خسته شدند‏‎ ‎‏مردم. از این جهت، قیام کردند و این نهضت را بپا داشتند و این دستها را بریدند و قطع‏

‏کردند از کشورشان. و حالا هم نه این است که به مقصد رسیدند، مقصد این است که یک‏‎ ‎‏حکومت عدل ‏‏[‏‏ایجاد شود‏‏]‏‏، یک حکومت که وابسته به هیچ جناحی نباشد، یک‏‎ ‎‏کشوری که هیچ یک از جناحها نتوانند در آن دخالت بکنند، یک کشور اسلامی که مبنی‏‎ ‎‏بر احکام اسلام باشد، که احکام اسلام همه اش عدالت است، یک همچو آرزویی هست‏‎ ‎‏و اگر چنانچه بگذارند این دستهای پلید وابسته به خارجیها، این کار انجام می گیرد. و ما‏‎ ‎‏امیدواریم که این توطئه هایی هم که الآن در ایران است، و به صورتهای مختلف توطئه‏‎ ‎‏هست، امیدواریم که با همت همۀ جوانها و همۀ جناحها اینها هم از بین برود. در هر‏‎ ‎‏صورت، معرفی اینکه وظیفه ای که گفتید راجع به آن اصل، معرفی اینکه برای چه مردم‏‎ ‎‏قیام کردند و چه شد علت قیام آنها، و مقصد آنها چه هست، اینها را، البته آنقدری که شما‏‎ ‎‏می توانید، برای آنها توضیح بدهید.‏

رفتار اسلامی و مسالمت آمیز

‏     و اما برخورد با همۀ گروهها برخورد سالم باید باشد. یعنی اسلام همین طور است که‏‎ ‎‏حتی با دشمنها هم با مسالمت رفتار می کند، مگر آنکه بر ضد مصالح یک کشوری،‏‎ ‎‏مصالح اسلام، توطئه بکنند؛ آنجاست که با شدت عمل می کند. لکن همۀ بشر را اسلام‏‎ ‎‏می خواهد که سعادتمند باشند و با همه هم معاشرت صحیح، برخورد صحیح، برخورد‏‎ ‎‏دوستانه باید باشد. حتی با آنهایی هم که هیچ اعتقادی به اسلام ندارند برخورد، برخورد‏‎ ‎‏دوستانه باشد.‏

‏     و اما آن مطلب سوّمتان، دربارۀ میزی که مشروبِ مُحرَم است، مثل مسکرات، سر آن‏‎ ‎‏میز نشستن به حسب اسلام حرام است. بله، حتی کسی که هیچ مشروبات هم نمی خورد و‏‎ ‎‏سر یک میزی اگر یک ظرف مسکر باشد، سر آن میز حرام است بنشیند. این حکم‏‎ ‎‏خداست و البته استعمالش دیگر معلوم است. بنابراین، البته وقتی که شما آنجا بروید، به‏‎ ‎‏شما احترام می کنند؛ چیزی را که بخواهید می کنند؛ بگویید میزتان را علی_' حده کنند. و‏‎ ‎‏جلوتر بگویید.‏


‏[‏‏گفته شد که ممکن است به هیأت اعزامی دولت جمهوری اسلامی به چشم کم و بی اعتنایی بنگرند،‏‎ ‎‏علی_' رغم آنکه امروز ایرانیان خود را سربلند می دانند. امام فرمودند:‏‏]‏

ذلت پذیری شاه در برابر بیگانگان

‏     گمان ندارم آنها دیگر حالا شما را کوچک نگاه کنند. آن وقتی که شما را کوچک‏‎ ‎‏نگاه می کردند که می دیدند که آن شخصی که خودش را شخص اول مملکت می دانست‏‎ ‎‏برای آنها آنقدر خضوع می کرد. من این را یادم نمی رود که جانسون بود، و شاه رفته بود‏‎ ‎‏آنجا و عکسش هم آنجا در روزنامه ها منتشر شد ـ این ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ یاد من نمی رود، از ناراحتی‏‎ ‎‏که آن وقت پیدا کردم، آن مرد، جانسون‏‎[2]‎‏، ایستاده بود آنجا عینکش را برداشته بود و به‏‎ ‎‏دستش گرفته بود و چپ به آن طرف نگاه می کرد؛ این شخص آن سر، همان آنجایی که‏‎ ‎‏جای نشیمن خودش بود؛ محمدرضا جلو او ایستاده بود، مثل اینکه یک آدم مثلاً بچه‏‎ ‎‏مکتبی پهلوی استاد ایستاده بود! وقتی می دیدند آنها که شخصی که حالا دارد حکومت‏‎ ‎‏می کند به یک جمعیتی اینطور است وضعش، نسبت به آحاد مملکت هم آنها نظرشان‏‎ ‎‏آنطور می شد. اما وقتی که حالا دیدند که یک مملکت است که مشتش را گره کرد و همه‏‎ ‎‏را بیرون کرده، الآن نظر همه نسبت به شماها منقلب شده است.‏

عظمت ایران در خارج

‏     خودتان باید حفظ کنید خودتان را. برای اینکه اینقدر تبلیغات بر ضد خود شماها‏‎ ‎‏شده است که ماها را، باطنمان را متحول کردند به یک چیز دیگر، از آن شخصیتی که‏‎ ‎‏انسان باید داشته باشد. این قدر اینها تبلیغات کردند که شخصیت را از ما گرفتند که ما الآن‏‎ ‎‏هم تا صحبت می شود، انگلستان، امریکا ‏‏[‏‏هنوز هم احساس ضعف می کنیم‏‏]‏‏! همۀ این‏‎ ‎‏خیابانهای ما را به اسم اینها گذاشته بودند. میدانها را به اسم اینها گذاشته بودند و هکذا‏‎ ‎‏همه چیز. حالا شما آن نیستید، و مملکت ایران هم آن نیست. شما از قراری که از خارج‏‎ ‎‏می آیند، می گویند که شما نمی دانید خارج نسبت به ایران چه نگاه می کند. خود ایران باز‏

‏عظمت این نهضت را درست ادراک نکرده است. عظمت این نهضت در خارج بیشتر از‏‎ ‎‏این مسائل است. الآن هم اینهایی که از طرف شوروی می آیند اینجا، گاهی آن سفیرشان‏‎ ‎‏می آید اینجا، معلوم است که نظرشان به اینجا آن نظرها دیگر نیست و بنابراین، شما‏‎ ‎‏خودتان را یک ملت غالب بدانید و اشخاصی که غلبه کردید بر دیگری، و به اسم غلبه‏‎ ‎‏بروید در آنجا. و ابداً از آنها هیچ باکی نداشته باشید و به اسم یک ملت غالب بروید در‏‎ ‎‏آنجا؛ نه مثل سابق که یک ملتِ ضعیف بود. یک ملت قوی ای که هم شوروی را کنار‏‎ ‎‏گذاشت و هم امریکا را و هم انگلستان و هم همه را. بنابراین، هیچ به شما نظر کوچکی‏‎ ‎‏نمی کنند؛ مگر اینکه خودتان کوچک کنید خودتان را و خودتان نکنید این کار را.‏

‏     خداوند ان شاءالله همۀ شما را تأیید کند و توفیق بدهد. موفق باشید با سلامتی بروید و‏‎ ‎‏با پیروزی برگردید. ان شاءالله .‏

‎ ‎

  • - شاه.
  • - لیندون جانسون رئیس جمهور پیشین امریکا در دیدار با محمدرضا پهلوی.