سخنرانی
ایمان و اتحاد بین اقشار جامعه، رمز پیروزی
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (وحدت کلمه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 11 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 476

موضوع : ایمان و اتحاد بین اقشار جامعه، رمز پیروزی

زبان اثر : فارسی

حضار : اقشار مختلف مردم ـ دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (وحدت کلمه)

سخنرانی

‏زمان: 15 تیر 1358 / 11 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ایمان و اتحاد بین اقشار جامعه، رمز پیروزی‏

‏حضار: اقشار مختلف مردم ـ دانشجویان دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

رهاورد اسلام و انقلاب

‏     من باید به یک واقعیتی ملت ایران را تذکر دهم، واقعیتی که شاید باز هم تذکر داده‏‎ ‎‏باشم؛ لکن اهمیت موضوع موجب می شود که من باز به ملت ایران تذکر دهم.‏

‏     کوششهای زیادی در ظرف قریب بیست سال شد تا گروههای مختلف ملت را به هم‏‎ ‎‏پیوست. کوششهایی شد تا آنکه تبلیغات اجنبیها، آنهایی که می خواستند ما را غارت کنند‏‎ ‎‏و عقب نگه دارند، خنثی شد. کوششها شد تا گروههای مختلف ملت را به هم پیوست.‏‎ ‎‏جوانان دانشگاهی را با جوانان روحانی پیوند داد. کارمندان دولت را با بازاری و روحانی‏‎ ‎‏و دانشگاهی به هم پیوست. این قشرها، قشرهای مختلف، از کارگر تا دهقان تا کشاورز،‏‎ ‎‏بازاری، روحانی، دانشگاهی، تمام  قشرها، به هم پیوستند و به هم جوش خوردند.‏‎ ‎‏زحمتهای زیاد، کوششهای فراوانی شد تا این متفرقات مجتمع شدند؛ تا این قطره ها دریا‏‎ ‎‏شدند؛ تا این قطره های جدای از هم به شکل یک سیل بنیانکن در آمدند، و بنیان ظلم و‏‎ ‎‏جور و دستهای اجنبی را از بیخ و بن کندند و قطع کردند و شما ملت بزرگ ایران، از‏‎ ‎‏شهرستانیها گرفته تا دهات و قَصَبات. بانوان محترم و برادران عزیز! بدون توجه به‏‎ ‎‏گرفتاریهای خودتان، هم صدا با هم این سد بزرگ انسانیت را شکستید.‏

ایمان و وحدت کلمه، رمز پیروزی

‏     من می ترسم که در این نیمۀ راه زحمتهایی که تاکنون کشیده شده است به واسطۀ‏‎ ‎‏نادانی یک عده و غرض ورزی عدۀ دیگر از بین برود و خون جوانان ما هدر رود. شما‏

‏می بینید که در ظرف دو ماه، سه ماه که از پیروزی شما گذشته است، و همه دیدید در پناه‏‎ ‎‏وحدت کلمه و در پناه قدرت اسلام این پیروزی را تحصیل کردید و رمز پیروزی شما‏‎ ‎‏ایمان و وحدت کلمه بود، در ظرف یکی ـ دو ماه قریب صد گروه با اسمهای مختلف‏‎ ‎‏اظهار وجود کردند. یعنی آن انسجامی که ملت به هم پیدا کرد و آن وحدتی که ملت پیدا‏‎ ‎‏کرد، و اجانب احساس کردند که با وحدت کلمۀ ملت و با قدرت ایمان، هیچ قدرتی‏‎ ‎‏نمی تواند مقابله کند با این قدرت، در صدد برآمدند این قدرت را تضعیف کنند؛ هم‏‎ ‎‏قدرت اسلامی را؛ و هم وحدت کلمه را. زحمتهای چندین ساله ای که برای انسجام‏‎ ‎‏گروههای مختلف و برای وحدت کلمه بود، اجانب در صدد بر آمدند که به هدر بدهند‏‎ ‎‏این زحمتها را و با دستهای ناپاک خودشان و با بی توجهی به بسیاری از اشخاصی که‏‎ ‎‏ادعای همه چیز می کنند، این زحمتها نزدیک است به هدر برود. ما گروههای مختلف را‏‎ ‎‏مجتمع کردیم و این سد را شکستیم و الآن گروههای مختلف، حدود صد گروه، تا کنون‏‎ ‎‏اظهار وجود کرده اند! و این اظهار وجود منتهی به معدومیت همه خواهد شد.‏

هشدار به احزاب و گروهها

‏     ای احزاب مختلف، ای گروههای مختلف! اگر شما برای کشور خودتان‏‎ ‎‏دلسوز هستید و برای ملتتان دلسوز هستید، باید بدانید که این ایجاد گروههای‏‎ ‎‏مختلف برای ملت سم قاتل است و کشور شما را باز به حال اول خدای‏‎ ‎‏نخواسته برمی گرداند. ای اشخاصی که داد از ملیت می زنید، داد از دوستی با‏‎ ‎‏ملت می زنید، داد از دوستی با مستضعفین می زنید، این اظهار وجودها، این گروه گروه‏‎ ‎‏کردن ملت، موجب این می شود که ملت شما باز به حال اول برگردند. شما دارید رمز‏‎ ‎‏پیروزی ملت را از دست می دهید. شماها که حسن نیت دارید در تحت تأثیر شیاطینی که‏‎ ‎‏سوء نیت دارند واقع شده اید. خدای تبارک و تعالی می فرماید ‏وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمیعاً وَ لاَ‎ ‎تَفَرَّقُوا‎[1]‎‏ امر به اجتماع و نهی از تفرق. شماها اجتماع مسلمین را به هم می زنید و موجب‏‎ ‎

‏تفرقه می شوید. هواهای نفس را کنار بگذارید! با ملت در یک مسیر بروید. این ملت‏‎ ‎‏جوانهای خودش را از دست داد، این دانشگاه زحمت کشید، این مدرسه ها زحمت‏‎ ‎‏کشیدند، این مدرسۀ فیضیه کشته داد، قرآنها را در این مدرسۀ فیضیه بی احترامی کردند،‏‎ ‎‏بلکه گفته شد آتش زدند! ما زحمت کشیدیم و روحانیون را با دانشگاه آشتی دادیم، و‏‎ ‎‏تبلیغات سوء اجانب را خنثی کردیم، و شما در این وقت، در وقتی که ما احتیاجمان به‏‎ ‎‏وحدت کلمه بیشتر است، موجب تفرق دارید می شوید. این خدمت به خلق است؟ این‏‎ ‎‏خدمت به کشور است؟ این گروه گروه شدن خدمت به انسانیت است؟ خدمت به‏‎ ‎‏مستضعفین است؟ یک قدری تأمل کنید. و یک قدری در کارهای خودتان تجدید نظر‏‎ ‎‏کنید. گروه گروه می شوید و هر گروهی مخالف گروه دیگر. اگر همه در یک مسیر‏‎ ‎‏می رفتید، باز مضایقه نبود که گروههایی همه در مسیر واحد. لکن دستهای خبیث اجانب‏‎ ‎‏در کار است که شما را ندانسته گروه گروه کند و مخالف باهم. آنهایی که می خواهند ما را‏‎ ‎‏بچاپند و ذخایر ما را ببرند و ما را به اسارت بکشند، مشاهدۀ عینی کردند که دو چیز‏‎ ‎‏پیروزی برای ما آورده است و به این دو چیز حمله کردند: یکی ایمان، اسلام؛ یکی‏‎ ‎‏وحدت کلمه. با دست عمال خودشان این رمز پیروزی، که دارای دو جهت بود، به هر دو‏‎ ‎‏حمله کردند. در سطح وسیعی در ایران مشغول تفرقه افکندن شدند. تفرقه در همۀ اطراف‏‎ ‎‏ایران. احزاب مختلفه؛ گروههای مختلف؛ جبهه های مختلفه و مع الأسف همه با هم‏‎ ‎‏مخالف. این وحدت کلمه را دارند از ما می گیرند. قدرت ایمان بود که شما را به این‏‎ ‎‏پیروزی رساند. و آنها مشاهدۀ عینی کردند که ایمان منشأ شکست آنها شده است، این را‏‎ ‎‏هم دارند در آن خدشه می کنند. آنهایی که با اسلام مخالفند، امروز اگر چنانچه عقل‏‎ ‎‏دارند، مخالفت نکنند؛ که اسلام پیروز می کند آنها را. آنها که نوکر اجنبی هستند‏‎ ‎‏حسابشان معلوم است. این یک نگرانی است برای من که زحمتهای چندین سالۀ‏‎ ‎‏اشخاصی که دنبال این بودند بین قشرهای مختلف آشتی بیندازند و تبلیغات باطل اجانب‏‎ ‎‏را خنثی کنند، وبحمدالله کردند و پیروز شدند، این اجتماع به هم بخورد و تفرقه حاصل‏‎ ‎‏بشود.‏


خطر ارائۀ اسلام به شکل غلط 

‏     یک نگرانی دیگری که ما داریم این است که دوستهایی که نادان هستند توجه به‏‎ ‎‏مسائل ندارند موجب این بشوند که اسلام را طور دیگری نشان بدهند. ما امروز رژیم‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی داریم؛ ما امروز تمام قشرهایمان مدعی هستند که جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏هستیم، که رژیم ما جمهوری اسلامی است؛ دادگاههای ما دادگاههای اسلامی است،‏‎ ‎‏کمیته های ما کمیته های اسلامی، پاسدارهای ما پاسدار اسلامی، ارتش ما، ژاندارمری ما،‏‎ ‎‏شهربانی ما، قوای انتظامی ما، اسلامی؛ دولت ما اسلامی؛ ادارات ما اسلامی؛ ما همچو‏‎ ‎‏ادعا داریم؛ من خوف آن دارم که به واسطۀ قشرهایی که غرض ندارند لکن نادان هستند‏‎ ‎‏کارهایی صورت بگیرد که مکتب ما را آلوده کند و بد معرفی کند؛ ما شکست بخوریم در‏‎ ‎‏مکتب؛ اسلام دفن بشود. اگر کمیته ها، چه آنهایی که در آنها بعض معممین هست و چه‏‎ ‎‏آنهایی که نیست، اگر خدای نخواسته بر خلاف موازین اسلامی عمل کنند، مکتب ما را‏‎ ‎‏شکست می دهند و این مسئولیت بزرگی است برای معممین.‏

‏     اگر خدای نخواسته در شهرستانها، در جاهایی که علما و روحانیون هستند، یک‏‎ ‎‏اختلاف نظری باشد که منتهی به اختلاف ظاهر بشود، مکتب ما خدشه دار می شود و این‏‎ ‎‏مسئولیت بزرگی است متوجه به روحانیین. اگر دادگاههای ما برخلاف موازین اسلامی،‏‎ ‎‏بر خلاف عدالت، رفتار کنند، مکتب ما خدشه دار می شود. اگر پاسدارهای ما، که پاسدار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی هستند، پاسدار انقلاب اسلامی هستند، کاری بکنند که بر خلاف‏‎ ‎‏موازین پاسداری باشد، مکتب ما خدشه دار می شود و این مسئولیت بزرگی است. ما اگر‏‎ ‎‏در رژیم سابق شکست می خوردیم و کشته می شدیم لکن مکتبمان محفوظ بود، غم‏‎ ‎‏نداشتیم؛ نگرانی نداشتیم. ما اگر در رژیم سابق بعض کارهای خلاف ـ فرض کنید ـ‏‎ ‎‏می کردیم، به مکتبمان مربوط نبود.‏

‏     امروز اگر کار خلاف بکنیم مکتب شکست می خورد. مصیبت آن است که مکتب‏‎ ‎‏شکست بخورد. سید الشهداء ـ سلام الله علیه ـ شهید شد با همۀ اصحاب و عشیره، لکن‏‎ ‎‏مکتب جلو رفت. شهادت او مکتب را جلو برد. ما هم اگر در آن رژیم شهید می شدیم و‏

‏شما هم اگر شهید می شدید، مکتب جلو می رفت، لکن با اعمال ما، با کردار ما، با گفتار ما،‏‎ ‎‏با قلمهای ما، با قدمهای ما، اگر امروز کارهای خلاف واقع بشود، مکتب متزلزل می شود.‏‎ ‎‏مصیبت بزرگ این است که مکتب از دست برود. مکتبی که انبیا برای او کشته شده اند؛‏‎ ‎‏مکتبی که اولیا برای او کشته شده اند.‏

‏     ملت ایران، بانوان محترم، برادران محترم، به داد اسلام برسید! اسلام امروز امانت‏‎ ‎‏است در دست شما؛ خیانت نکنید به این امانت. روحانی، دانشگاهی، بازرگان، دهقان،‏‎ ‎‏کارگر، شهری، دهاتی، عشایر، اسلام امروز در خطر است؛ نه ما. خطر برای ما بود،‏‎ ‎‏اشکال نبود.‏

‏     اسلام را دریابید. کارهای خلاف ما اسلام را بد جلوه می دهد؛ اسلام را دفن می کند‏‎ ‎‏که تا آخر به آن توجه نشود. قلمهای ناپاک، چشمهای ناپاک در صددند که از شما‏‎ ‎‏خرده گیری کنند و مکتب شما را بد جلوه دهند و بگویند این هم جمهوری اسلامی.‏‎ ‎‏چنانچه در کارخانه ها می روند و می گویند؛ چنانچه قلمهای خائن می نویسد.‏‎[2]‎

‏    ‏‏ما امروز از دوستان می ترسیم! دیروز از دشمنها می ترسیدیم. آن ترس خیلی زیاد‏‎ ‎‏نبود؛ اشکالی نبود. امروز از دوستها می ترسیم که این دوستهای بی توجه به عمق مسائل،‏‎ ‎‏بی توجه به موقعیتی که الآن ما در آن واقع هستیم، کاری بکنند که مکتب ما در دنیا مکتب‏‎ ‎‏فاسد قلمداد شود؛ مکتب عقب افتاده قلمداد شود. این است که ما را رنج می دهد، این‏‎ ‎‏است که ما را نگران کرده. امروز بر همۀ ما، بر همۀ ملت، بر بانوان، بر برادران، بر علما، بر‏‎ ‎‏دانشگاهیها، بر وکلا، بر وزرا، بر همۀ قشرهای ملت است که احتراز کنند از اختلاف، و‏‎ ‎‏احتراز کنند از کارهایی که مخالف با نهضت اسلامی است؛ مخالف با جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏است. دست از اختلافات بردارید. در یک امور جزئی با هم اختلاف نکنید. امروز روز‏‎ ‎‏اختلاف نیست. دست از هواهای نفسانی بردارید! برای ریاست کمیته و پاسداری و اینها‏‎ ‎‏خدای ناخواسته خلاف نکنید. امروز روز هوای نفس نیست. امروز روزی است که‏

‏سرنوشت شما، سرنوشت اسلام، سرنوشت قرآن، باید معلوم شود. با هم برادر باشید.‏‎ ‎‏دانشگاهیها با ما برادرند؛ ما خدمتگزار آنها هستیم.‏

توطئۀ دشمنان اسلام، جدایی روحانیت و دانشگاه

‏     برادرهای دانشگاهی، توجه کنید که شما را جدا نکنند از روحانیون. برادران روحانی،‏‎ ‎‏توجه کنید که شما را جدا نکنند از دانشگاهیها. همین چند روز در اصفهان، در مشهد، در‏‎ ‎‏تهران، اساس یک خلاف را دارند طرح ریزی می کنند که دانشگاه را از روحانی جدا‏‎ ‎‏کنند. بعض منبریهای نادان و بعضی دانشگاهیهای نادان می خواهند این دو قشر را از هم‏‎ ‎‏جدا کنند. طرحش را ریخته اند در یک موقعی که موقع طرح قانون اساسی است. در یک‏‎ ‎‏موقعی که موقع نتیجه گیری است. در یک موقعی که نزدیک به ماه مبارک رمضان است‏‎ ‎‏و اجتماعات شما برای آنهایی که می خواهند ایران را از بین ببرند، اسلام را از بین ببرند؛‏‎ ‎‏خطر دارد. ماه مبارک، ماه اجتماع است، ماه وحدت است؛ ماه خداست؛ در یک همچو‏‎ ‎‏موقعی قبل از ماه رمضان و موقع نتیجه گیری از این خونها، از این زحمتها، از این رنجها،‏‎ ‎‏طرح یک اختلاف بزرگ بین روحانیون و دانشگاهی ریخته شد. یکی جزوه می دهد‏‎ ‎‏لعن می کند یک کسی را؛ یکی جزوه می دهد تعریف می کند از کسی! هر دویش خلاف‏‎ ‎‏است. هر دویش امروز غلط است. دست بردارید از نادانی! شما را تحریک نکنند‏‎ ‎‏آنهایی که با اسلام دشمنند. خیانت به اسلام نکنید! این تفرقه امروز خیانت به اسلام‏‎ ‎‏است، با هر اسمی که باشد. امروز سر ولایت امیرالمؤمنین اختلاف کردن خیانت به اسلام‏‎ ‎‏است. امروز این حرفها را طرح نکنید. همه توجه به این معنا داشته باشید که این سرنوشتی‏‎ ‎‏که بناست برای ایران تحقق پیدا کند خوب باشد. با اعمال شما نبادا اسلام فراموش بشود.‏‎ ‎‏با اعمال شما نبادا اسلام دفن بشود. اگر دلسوز به اسلام هستید، دست از تفرق بردارید.‏‎ ‎‏اگر دلسوز به ملت هستید، دست از تفرق بردارید. اگر دلسوز به کشورتان هستید، دست از‏‎ ‎‏این تفرقات بردارید.‏

‏     این طرح شیطانی که در اصفهان ظهور کرده، و در مشهد و در تهران هم، این طرح‏

‏شیطانی را خنثی کنید. سر یک نفر آدم که آیا کافر است یا مُسْلم، تو سر هم نزنید! توجه به‏‎ ‎‏مسائل کنید. شما را می خواهند به جان هم بریزند، و آنها نتیجه بگیرند.‏

‏     خداوند ان شاءالله ما را از غفلتها بیدار کند. خداوند ان شاءالله اجتماع ما را حفظ کند.‏‎ ‎‏خداوند ان شاءالله تفرقه اندازها را هدایت کند. خداوند ان شاءالله اسلام را پیروز کند . ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ بخشی از آیۀ 103 سورۀ آل عمران: «به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید».
  • ـ اصل: می گویند.