مجله کودک 219 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 219 صفحه 33

5. از آنجایی که این، شکل اصلی کار است، رعایت نسبتها و قرینهها بسیار مهم است. شاید لازم باشد در این مرحله، بعضی از تاها دوباره تنظیم شوند. حالا دستمال را به پشت برگردانید. 6. لبههای راست و چپ را به جلو خم کنید و یک نیمه را به داخل نیمة دوم طوری فرو برده و قفل کنید که به شکل لوله درآید و با یک تکان از هم باز نشود. 7. دستمال سفره شما آماده است. حالا میتوانید از آن چند نمونه تهیه کنید و در کنار بشقابهای سر سفره قرار دهید. استوارت غمگین و ناراحت، از اسنوبل خداحافظی میکند و از خانه لیتلها میرود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 219صفحه 33