مجله کودک 219 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 219 صفحه 35

··· خانههای مردم در این ناحیه دارای 3 در است. برای وارد شدن به خانه، یاکوتها باید ابتدا در اول و دوم را باز کنند، سپس با باز کردن در سوم وارد خانه و اتاق میشوند. خانههایی که یک در ورودی دارند، سرمای زیادی وارد آنها میشود و غیرقابل سکونت است. ··· شیر یخزده در شهر «ورخویانسک» در بستهها و قالبهای متنوع نگهداری میشود. سرمای زیاد منطقه باعث یخ زدن شیر میشود. سرما آنقدر زیاد است که بخار خارج شده از دهان، بلافاصله یخ میزند و بر زمین میریزد! ··· آب مصرفی مرد به صورت مایع استفاده نمیشود. مردم یاکوت، قطعات یخ را در ظرف نگهداری میکنند و هنگام مصرف آنرا به صورت مایع درمیآورند. در پارک مرکزی شهر، لیتلها تمام اعلامیهها را به در و دیوار پارک نصب کردهاند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 219صفحه 35