مجله کودک 480 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 480 صفحه 19

جنس. آن سبد پر از کلوچه را درسته قورت بده که ما حسابی گرسنهایم.» آقای گرگ که خیلی خوابش میآمد، رفت سبد کلوچه را پیدا کرد و آن را قورت داد و سبد افتاد توی دستهای مادربزرگ. بعد هم مادربزرگ و شنل قرمزی کلوچهها را خوردند و حرف زدند، خوردند و حرف زدند و خوردند و حرف زدند. اما این همه ماجرا نبود، چشمهای آقای گرگ هنوز گرم نشده بود که دوباره توی شکمش غوغایی شد و آقای گرگ دوباره از خواب پرید و داد زد: «دیگه چه خبره؟»... (ادامه دارد) افسر ارتش اتریش- مجارستان- آغاز جنگ جهانی اول این افسران در گروه نیروهای سوارهنظام (سوار بر اسب) قرار داشتند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 480صفحه 19