مجله نوجوان 69 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 69 صفحه 3

همین گونه بهتر محمدرضا عبدالملکیان سرمقاله همین گونه بهتر همین گونه همپای ابر شتابان همین گونه همراز باران قدم در قدم دشتها را دویدن سفر را نوشتن سفر را رسیدن سفر تا سلام درختان شکفتن شکوفه بهاران همین گونه پیوسته با بیقراران تماشا تماشایِ آن راز روشن که از پشت پرچین کسی را صدا کرد صدای سر انگشت باران به سر شانۀ مهربانی همین گونه بهتر صدای رسیدن به سر چشمۀ زندگانی و چشمی که چرخید و در هیچ سو هیچکس نیست همین گونه بهتر اشارات فرصت و آمد و از دور - از دور دست مه آلود و از لابه لای درختان همراز کسی آمد و در نگاه کسی ماند گره خوردن راز و پرواز کسی آمد و برگ ها را طنینی پر از تازگی داد و هر شاخه را سهمی از فرصت عشق بخشید و برخاست و از لابه لای درختان عاشق به آن سوی آغاز باران سفر کرد صدای نفس های حیرت علف های مبهوت نمناک حضور هوایی طربناک و یک عطر نورس که پیچید در باور باغ و دیگر کسی نیست همین گونه بهتر که از عشق بهتر کسی نیست

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 69صفحه 3