مجله نوجوان 166 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 166 صفحه 33

سرگرمی طراح جدول: بنیامین اختری افقی 1- یکی از کشورهای استعمارگر- سرد 2- علامت جمع- کاشف الکل- واحد سطح 3- آلونک- از شهرهای مهم در مسیر جادۀ ابریشم 4- از کشورهای آمریکای جنوبی- موش کامپیوتری 5- دوستی- طولانی‏ترین رود دنیا- گوشت آذری 6- جام- روز نیست 7- ویتامین انعقاد خون (برعکس)- نوزاد ناتمام- بوی نم 8- موی گردن اسب- شکمبه 9- یک دهم متر- غلاف شمشیر 10- اشاره به دور- راه زیرزمینی- نشانۀ مفعولی 11- شش- نویسنده عمودی 1- از مصالح ساختمانی- خدمتکار آپارتمان 2- بیماری پوستی- از گیاهان دارویی 3- چند آپارتمان- نوعی پارچه 4- هگمتانه- یار پت 5- مذکر- از اجزای موتور خودرو 6- قلب قرآن- حیله 7- امتحان- نفی عرب 8- مساوی- از همسایگان سوریه 9- شهری مذهبی- از رنگهاست 10- خباز- از متر کمتر است 11- از استانهای غربی- قمر

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 166صفحه 33