مجله نوجوان 49 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 49 صفحه 3

سرمقاله پس انداز نیکی روزی حضرت رضا علیه السلام به یاران فرمود: "تا می توانید خدا را به یاد دارید و نیکی کنید. تواضع و قدرشناسی و شکر گزاری امروز، نوعی پس اناز برای فرداست. مثالش در این حکایت است: مردی از بنی اسرائیل شب خواب دید که فرشته ای به او گفت: یک نیمه از باقی مانده عمر تو با فراخی روزی و سعادت همراه است اما انتخاب آن با خودت است که نیمه اول را انتخاب کنی یا نیمه دوم را." آن مرد گفت: "من یک شریک زندگی دارم که باید با او مشورت کنم." صبح به همسرش گفت: "به من خبر داده اند که نصفی از باقیمانده عمر من همراه با نعمت و وسعت است، نمی دانم چه کنم. سعادت نیمه اول را انتخاب کنم یا دوره پیری و ناتوانی را." همسرش گفت: "نیمه اول را انتخاب کن بقیه اش به عهده من." مرد گفت: "به خاطر تو چنین باشد." پس دنیا به او رو کرد و همینکه در آمد سرشاری پیدا می کرد، زنش به او می گفت" "فلان همسایه ما محتاج است." ، پس به او احسان می کردند. یا می گفت: "فلان خویشاوند ما تهیدست است."، پس او را بی نیاز می کردند و همینطور هدیه می دادند، دستگیری می کردند، تواضع و قدرشناسی می کردند و اطرافیان خود را خوشنود می ساختند. بود تا یک شب همان فرشته به خواب مرد آمد و گفت: "ای مرد! آن نیمه از زندگی که با نعمت و وست همراه بود تمام شد. نظرت چیست؟" گفت: من چیزی نمی گویم باید ببینم شریک زندگی ام چه می گوید." صبح به همسرش گفت: "به من خبر دادند که نیمه سعادت ما به پایان رسیده، نگران نباش، خدا به ما نعمت داد ما هم تا توانستیم نیکی کردیم و قدر آن را شناختیم. خدا بزرگتر از آن است که قدر ان را نشناسد. شب فرشته آمد و گفت: "در آن نیمه مهمان ما بودید و چون مهمان خوبی بودید، باقی عمر هم سعادتمند باشید."

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 49صفحه 3