مجله نوجوان 129 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 129 صفحه 17

4- مسأله: یک روز با حالِ بهاری و است گنجشکان چمن دیده­اند اساسی (به طوری که آثار غیر مجاز موسیقایی تولید می­کنند) در این حال ناگهان پای آقای خشونتیان پیچ می­خورد و ایشان دچار عدم تعادل می شوند برخورد شما: الف- هِرهِرهِر! پایشان پیچ می­خورد... یک عدد آچار برمی­داریم و پیچ پایش را باز می­کنیم. ب- از خنده غش می­کنیم و ریسه می­رویم طوری که دچار انفجار روده و دستگاه گوارشی بشویم. ج- با گوشی­مان از صحنه فیلمبرداری و عکاسی می کنیم و به گوشی کلّ بچّه­های مدرسه بلوتوث فرموده و علاوه برآن برای تولید خنده و نشاط دسته جمعی مراتب را به کاربران اینترنت و این چیزها هم می­کشیم. د- جلو می­رویم و برای قیافة در به در شدة ایشان شکلک در می­آوریم ودر می­رویم. 5- کدام اقدام افراد جامعه خفن­تر به نظر می­رسد؟ الف- انداختن بمب اتم در سطح شهر توسط تماشاگر نمایان محترم فوتبال! ب- عربده کشیدن اراذل و اوباش عزیز در محلهای مسکونی و ایجاد رُعب و وحشت برای شهروندان. ج- مزاحمت تلفنی برای آتش­ نشانی واورژانس و 110 و سایر مراکز حسّاس. د- ترکاندن موسیقی تکنو پشت بیمارستان بیماران قلبی 6- فحش را تعریف کنید. الف- نمی­توانیم چون ضایع است . درمجلة­تان چاپ نمی­شود ولی از آن سری چیزهایی است که دل آدم را خنک می­کند ب- ........ است که حقّ همة افرادی است که پا روی دُم ما بگذارند. ج- یک سری کلمات........... است که برای زندگی بشریت و روابط عمومی بسیار لازم و ضروری است. د- به مکالمات روزمرّه بنده می­گویند. 7- فردی سرمیز غذا صداهای ناهنجار از گلویش خارج می­فرماید اقدام او از نگاه شما: الف- یک کار بسیار طبیعی است و آدم از شدّت طبیعی بودن کار احساس کلیشة شدید می­کند. ب- چه فرد با تربیتی! سرمیز غذا کارهای خفن­تری می-توان انجام داد. ج- راحت باش ش ش بابا! د- مگر چه کار کرده؟ دزدی که نکرده! دلش می­خواهد. 8- راه مبارزه با افراد بی­تربیت چیست؟ الف- همة آدمها بی­تربیت بشوند و به فجیع­ترین وضع ممکن حال همدیگر را بگیرند و استعداد رو کم کنی افراد زیاد شده و هیچ کس از هیچ کس کم نمی­آورد. ب- خودمان را به انواع و اقسام سلاحهای گرم و سرد مجهز و اوّل با فحش به هم حملة کلامی کنیم و سپس کار را به جاهای باریک­تر بکشانیم. ج- کلاسهای آموزشی بی­تربیتی بگذاریم تا زبان همدیگر را بهتر درک کنیم. د- فحشهای بَد، بَد دادن در جامعه مجاز بشود تا ما خودمان شخصاً حال افراد بی­تربیت را بگیریم و وقت محترم نیروی پلیس و زندان واز این جور چیزه را هدر ندهیم. 9- عدّه­ای در خانة یکی از فک و فامیلهای رودربایستی دارشان میهمان شده­اند کدامیک شما هستید؟! الف- فردی که روی مبل دراز کشیده و اس.ام.اسهای خصوصی صاحبخانه را مطالعه می­فرماید. ب- فردی که آلبوم عکسهای خانوادگی صاحبخانه را ورق می-زند و بلند بلند خال گوشتی و گُندة روی دماغ مادر بزرگ صاحبخانه را (که به قاعدة یک فندق است) مسخره می­کندو از شدّت خنده اشک از چشمهایش جاری­می شود. ج- فردی که توی وان آب گرم خوابیده و از حمّام عربده می­کشد و به صاحبخانه دستور آب میوه و نوشیدنی های خنک می­دهد. د- قادر به تشخیص خودتان نیستید چرا که شما تمام این کارها را به تناوب انجام می­دهید. نتیجة تست: به شدّت متأسفم. بنده که در مقدّمه تست فرمودم. شما خودتان اصلاً نمی­دانید چه شاهکارهایی هستید چی ی ی ی؟!... ببند آن دهانت را نقطه چینِ نقطه چین! حیف که مجله حرفهای بنده را سانسور می­کند و گرنه بهتان می­گفتم نقطه چین! ببین بی­تربیت هفت جدو نقطه چین! آره دیگر، حقیقت تلخ است. ما حقیقت را به شما گفتیم حالا شما نقطه چین! بشین ببینم بابا! نقطه چینهای نقطه چین! نتیجه اخلاقی: در مقدمة تست گفته شد البته واضح و مبرهن است که... اصلاً بروید یکبار دیگر مقدمه را بخوانید تا دهانمان به روی هم باز نشده!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 129صفحه 17