مجله نوجوان 248 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 248 صفحه 34

جدول کلمات متقاطع نرگس فراهانی افقی 1. خوشبختتر ـ اطمینان ـ مال و نعمت. 2. جوهر خوشنویسی ـ سیاهرگ. 3. نهر بزرگ ـ شخص پولدار و مالک ـ ظرف پلاستیکی شبیه خمره مخصوص مایعات. 4. مکان ـ چیزهای خوراکی ـ واحدی در سطح. 5. پراکنده کردن ـ فریاد بلند و نازک ـ حوض حمّام. 6. ستایش شده ـ اکسیر. 7. ظرف آبخوری. 8. نگهبان جلوی در ـ مارکی برای یخچال و بخاری. 9. روح ـ از بانکهای پرسابقه ـ نار. 10. دنبال ـ رئیس گروه کارگران ـ ازدیاد دمای بدن. 11. رو انداز نازک تابستانی ـ شیرة انگور ـ بینیاز از غذا. 12. بزرگ ـ آتشفشانی خاموش واقع در آذربایجان بین تبریز و مراغه. 13. نوعی فرش شبیه گلیم ـ بخشی در سبزیجات خوراکی که ساقه ندارد و برگهایش بلند و تاخورده است ـ گلولة کوچک سوراخدار. عمودی 1. پسر فریدون در شاهنامه ـ مدرک ـ سکّة مسی کم ارزش. 2. ماشین باری ـ رانده شده و ملعون. 3. قصد کردن ـ آش ساده که با برنج و سبزی پخته شود ـ ستون میان کشتی که بادبان بر آن آویزان است. 4. ورودی اتاق ـ کوچک ـ خو و عادت ـ فاش. 5. عدسی مقعر ـ عامل اصلی جنگ تروا ـ بالاپوش. 6. برجها ـ اقامت کردن. 7. کنایه از ولخرجی و اسراف. 8. کسانی که هوش و استعداد فوقالعادهای دارند ـ چیزی که با آن کسی را بترسانند. 9. سود حرام ـ گوشه ـ نوعی فرش بدون طرح از پیش تعیین شده. 10. ساز لولهای ـ فلز چهره! ـ آتش ـ رطوبت اندک. 11. شماره ـ فرمانروایی ـ قرن. 12. بنیانگذار ـ صلح. 13. زبردست ـ نژاد و ریشه ـ از کشورهای آسیایی.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 248صفحه 34