مجله کودک 456 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 2

شنبه 8 آبان 1389 00 تومان بهنامخداوندبخشندهمهربان کودکان هفتهنامهکودکانایران صاحبامتیازومدیرمسئول: مؤسسهتنظیمونشرآثارامام «ره» بازی جامدادی شرح روی روی جلد یک جا مدادی میبینید. شما باید مسیری را در پشت جلد انتخاب کنید که قبل از رسیدن به جامدادی، تمام لوازمی را که در جامدادی میتوان جا داد، در میان مسیر جمع کنید و با خود به جامدادی برسانید. یادتان باشد فقط باید از لوازمی عبور کنید که در جامدادی جا میشود. در این بازی از هر مسیر فقط یکبار میتوانید عبور کنید. سردبیران : افشینعلاءـسیامکسرمدی مدیرهنری : احمدقائمیمهدوی تصویرگر : حامدکمالی مدیرداخلیوطراحبازیجلد : نادیاعلاء عکس : امیرمحمدلاجوردÕحروفچین : نیرالساداتوالاتبار توزیعوامورمشترکین: محمدرضاملازاده لیتوگرافیوچاپ : موسسهچاپونشرعروج نشانی : خیابانانقلاباسلامیـچهارراهحافظـپلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 اطلس کشتیهای جنگی جهان جلدپنجم فهرست مطالب کتاب در مجله کشتی فویوتسوکی کشتی جی 5 کشتی جی 40 کشتی جی 101 .....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 2