مجله کودک 456 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 11

Õ زمین کجاست؟ به طور خیلی کلی اینکه در یک جهان بزرگ و پر از کهکشان، کهکشانی به نام راه شیری وجود دارد. در لبه تودهای از میلیاردها ستاره که این کهکشان را میسازد ستارهای به نام خورشید قرار دارد. به دور این ستاره، سیارههایی در حال گردش هستند که زمین یکی از آنهاست. Õ سیاره زمین چقدر بزرگ است؟ دورتادور آن چند کیلومتر است؟ و اصلاً با چه طریقی میتوان اندازه زمین را حساب کرد؟ با قرار دادن یک میله کاملاً عمود بر سطح زمین و یا تابش نور خورشید، سایهای از این میله روی سطح زمین تشکیل میشود. یا گذشت زمان و یا تغییر مکان خورشید در آسمان، این سایه نیز به آرامی حرکت میکند. حالا نقطهای خاص از زمین را در نظر بگیرید که در لحظهای خاص، آفتاب کاملاً در بالای این میله قرار میگیرد، در نتیجه این میله هیچ سایهای روی زمین نخواهد داشت. حالا فرض کنید که درست در همین لحظه و در فاصلهای بسیار دورتر از این نقطه، میلهای دیگر نیز عمود بر زمین قرار داده باشید. به دلیل کروی بودن زمین، این میله حتماً سایهای خواهد داشت. خب حالا دیگر با در دست داشتن مقدار زاویه این سایه و همچنین فاصله بین این دو میله میتوان با استفاده از فرمولهای ساده هندسی شعاع زمین را محاسبه کرد. Õ و بعد از محاسبهها دورتادور زمین چند کیلومتر است؟ حدود چهل هزار کیلومتر. Õ کم نیست اما به نسبت آنچه به عنوان سیاره مسکونیمان در نظر داریم چندان هم بزرگ نیست. بستگی دارد به اینکه بزرگی و کوچکی هر چیزی را با چه چیز دیگری مقایسه کنید. اگر بخواهید اندازه زمین را با مقیاس کل جهان مقایسه کنید میتوانید از آن به عنوان ذره نام ببرید، اما به هرحال همین سیاره با رودها، دریاها، کوهها، جنگلها، صحراها و... مدتهای زیادی است که چون یک گهواره پذیرای میلیاردها انسان بوده و شرایط زندگی را برای آنان فراهم کرده است. Õ این گهواره چه حرکتهایی دارد؟ زمین در هر 24 ساعت یک بار به دور خودش میچرخد و همین حرکت است که باعث بهوجود آمدن شب و روز برای ما میشود. همچنین زمین در حال حرکت بر روی یک مدار بیضی شکل به دور خورشید است و همین مدار بیضی شکل طبعاً Õ نام کشتی: گاریبالدینو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 98 نفر Õ طول و عرض: 65 در 6 متر Õ سلاح اصلی: سه توپ 76 و سه اژدرافکن 450 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 11