مجله کودک 456 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 12

باعث میشود که فاصله زمین تا خورشید در طول یک بار گردش زمین به دور آن کم و زیاد باشد. همین تغییر فاصله زمین تا خورشید و همچنین مایل بودن محور زمین نسبت به مدارش، فصلها را ایجاد میکند. Õ زمین با چه سرعتی به دور خورشید میگردد؟ با سرعتی حدود صدهزار کیلومتر در ساعت. و سیاره ما در هر 365 روزی که یک بار به دور خورشید میگردد مسافت حدود 900 میلیون کیلومتری مدار خود به دور خورشید را طی میکند. Õ بیشتر سطح این سیاره را هم که آب فرا گرفته. کوهها، فلاتها و دشتها، خشکیهای زمین را تشکیل میدهند که مجموع این خشکیها حدود 30 درصد از سطح کره زمین است. حدود 70 درصد از سطح سیاره ما از آب پوشیده شده است. البته این صحبتها مربوط به سطح زمین است وگرنه قسمت اصلی وزن و حجم کره زمین مربوط به قسمت سنگی است. Õ درباره قسمتهای مختلف زمین صحبت کنید. میتوان گفت که سیاره زمین از چند قسمت اصلی تشکیل شده است. یکی از آنها پوششی گازی است که زمین را احاطه کرده است. اقیانوسها، دریاها، رودخانهها، آبهای زیرزمینی، یخچالها و... نیز مربوط به قسمت آبی این سیاره هستند. مقدار بسیار زیادی از حجم و وزن سیاره ما نیز از قسمت سنگی تشکیل شده است. ناگفته هم نماند که اینها فقط یک تقسیمبندی کلی هستند وگرنه این قسمتها چندان هم قابل جداسازی کامل از یکدیگر نیستند. مثلاً در لابهلای سنگهای زیرزمین، آب و همچنین هوا وجود دارد. و یا اینکه آبها حاوی ذرات کوچک جامد و مقداری هوا هستند و به همین ترتیب میتوان در هوا بخار آب و ذرههای ریز گرد و غبار را پیدا کرد. گذشته از این موارد اگرچه اهمیت قسمتهای آبی و گازی خصوصاً از لحاظ زیستی کاملاً واضح است اما به هر حال همانطور که قبلاً هم گفتم از نظر وزن و حجم، قسمت سنگی اصلیترین قسمت این سیاره محسوب میشود چراکه صرفنظر از سطح این کره تمامی قسمتهای درونی زمین از آن تشکیل شده است. Õ سفری کنیم به درون زمین. سرتاسر کره زمین را چه در قارهها و چه در زیر اقیانوسها، پوسته زمین پوشانده است. ضخامت Õ نام کشتی: گارلند Õ کشور سازنده: انگلستان Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 147 نفر Õ طول و عرض: 81 در 8 متر Õ سلاح اصلی: سه توپ 102 - 2 اژدرافکن 533 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 12