مجله کودک 456 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 14

خون سفید درست خواندید! در بدن ما خون سفید هم وجود دارد. خون سفید نامی است که به مایع «لنف» دادهاند. لنف مایعی است که رنگ شفاف و تا حدی سفید دارد. این مایع از همان خون قرمز بهوجود میآید. به این صورت که خون قرمز به طور مستقیم وارد سلولها نمیشود، بلکه اجزای مختلف خون در همان نزدیکیهای سلول، از خون جدا میشوند و در مایعی به نام «مایع بین سلولی» قرار میگیرند. سپس سلولها با توجه به نیاز خود از این مایع بین سلولی مواد مورد احتیاج خود رابرمیدارد و مواد زاید و بدردنخور سلول را به همان مایع تحویل میدهند این مایع، همان مایع لنف است که درون رگهای مخصوصی به نام «رگهای لنفی» حرکت میکند و دوباره به سوی قلب برمیگردد. داخل لنف انواع چربیهایی که در غذا خوردهایم هم وجود دارند. این چربیها از روده وارد رگهای لنفی شدهاند. علاوه بر Õ نام کشتی: گاتلینگ Õ کشور سازنده: آمریکا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 300 نفر Õ طول و عرض: Õ سلاح اصلی:

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 14